Examenprogramma's

Laatste update

De examenprogramma's worden door de minister op hoofdlijnen vastgesteld. In het examenprogramma staat hoe de leerstof is verdeeld over het centraal examen en het schoolexamen.

Daar waar een vak een centraal examen heeft, worden er in het examenprogramma exameneenheden/domeinen aangewezen waarover het centraal examen zich uitstrekt: het CE-deel van het examenprogramma. Om te zorgen dat de eisen voor het centraal examen duidelijk zijn, worden deze gespecificeerd in een afzonderlijke publicatie per vak: de 'syllabus'. De syllabi, die leidend zijn voor de scholen, worden vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

De specifieke examenprogramma's en syllabi vind je op de betreffende examenpagina's op Examenblad.nl.

Met vragen over de examenprogramma’s kun je terecht bij het Examenloket.

Vaststelling examenprogramma's

De examenprogramma’s zijn vastgesteld met de volgende regeling:

Wijzigingen

Hieronder een overzicht van alle gewijzigde programma’s inclusief een verwijzing naar de regeling, waarmee het nieuwe of gewijzigde programma is ingevoerd. Met 'examenjaar' wordt bedoeld het jaar waarin de leerlingen die te maken hebben met het gewijzigde programma eindexamen afleggen en hun diploma ontvangen.

Gewijzigde en nieuwe

examenprogramma's

vanaf

examenjaar

wijzigingsregeling
Biologie havo202431169672
Beroepsgerichte keuzevakken vmbo Internationale handel, Nederlands vmbo2023Stc. 2023, 19985 
Beroepsgerichte keuzevakken vmbo2023VO/1187941
Beroepsgerichte profielvakken BWI, PIE, M&T2022VO/24323627
Beroepsgerichte profielvakken vmbo (alle 10 profielvakken)2021VO/8541170
Informatica vwo2022VO/1048771
Profielvakken vmbo20208541170 en 24323627
Informatica havo (nieuw)2021VO/1048771
Filosofie havo en vwo2020VO/1188661
Kunstvakken inclusief ckv vmbo2020VO/BZO/1168692
Bedrijfseconomie vwo2021919669
Bedrijfseconomie havo2020919669
Maatschappijwetenschappen vwo2020VO/741555
Maatschappijwetenschappen havo2019VO/741555
Geschiedenis havo2018VO/1116503
Informatietechnologie vmbo (nieuw)2018VO/BZO/1168692
Culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo2019/2020VO/997293 en 1138617
Chinese taal en cultuur vwo en Chinese taal en cultuur vwo (elementair)2018VO/851491
Geschiedenis en staatsinrichting vmbo2018VO/742920
Wiskunde A en wiskunde C vwo2018VO/599178
Wiskunde B en wiskunde D vwo2018VO/541608
Profielvakken vmbo2017VO/892246
Engels vmbo2017VO/756251
Griekse taal en cultuur vwo2017559817
Latijnse taal en cultuur vwo2017559817
Wiskunde A havo2017VO/599178
Wiskunde B en wiskunde D havo2017VO/541608
Scheikunde vwo2016VO/403948
Natuurkunde en biologie vwo2016VO/389632
Geschiedenis havo en geschiedenis vwo2015VO/419920
Scheikunde havo2015VO/403948
Natuurkunde en biologie havo2015VO/389632
Aardrijkskunde vmbo2015VO/287724
Natuur, leven en technologie vwo2015VO/289008
Bouwtechniek vmbo2014VO/317552
Nederlands vmbo, havo en vwo2014VO-2011/309740
Economie vwo2014VO-2011/287640
Natuur, leven en technologie havo2014VO/289008
Economie havo2012VO/OK-2010/187093

Regeling Beroepsgerichte keuzevakken vmbo

De examenprogramma’s voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo zijn opgenomen in de Regeling Beroepsgerichte keuzevakken vmbo, bijlage 3. In de regeling beroepsgerichte keuzevakken zijn ook de examenprogramma’s van de beroepsgerichte profielvakken opgenomen, omdat immers de afzonderlijke modulen bij andere profielen als keuzevakken gekozen kunnen worden onder de restricties zoals vastgelegd in artikel 2 van die regeling.

Actualisatie examenprogramma’s 

De herziening van de eindexamenprogramma’s van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs gebeurt onder leiding van het landelijk expertisecentrum SLO. 

Zie voor meer informatie: Actualisatie van de examenprogramma's - SLO.