Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma natuur, leven en technologie havo en vwo

Laatste update
Kenmerk
VO/289008
Datum
27 april 2011
Gepubliceerd
Staatscourant 2011, nr. 9161

In bijlage 1 van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs worden de examenprogrammas natuur, leven en technologie havo en vwo vervangen door nieuwe examenprogrammas natuur, leven en technologie havo en vwo.

Juridische grondslag

Besluit

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.;

Besluit:

Artikel I. Wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs

In Bijlage 1 van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs worden de examenprogramma's natuur, leven en technologie havo en vwo vervangen door de bij deze regeling horende bijlage.

Artikel II. Overgangsbepalingen

1.

De wijziging die deze regeling aanbrengt in bijlage I van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, is in het schooljaar 2012–2013 niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 2012 zijn toegelaten tot het vijfde leerjaar havo dan wel het vijfde of zesde leerjaar vwo.

2.

In het schooljaar 2013-2014 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen natuur, leven en technologie havo op basis van het examenprogramma zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen natuur, leven en technologie havo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling.

3.

In het schooljaar 2014–2015 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen natuur, leven en technologie vwo op basis van het examenprogramma zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen natuur, leven en technologie vwo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Bijlage

Toelichting

In bijlage 1 van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs worden de examenprogramma's natuur, leven en technologie havo en vwo vervangen door nieuwe examenprogramma's natuur, leven en technologie havo en vwo.

1.

Op basis van de positieve resultaten van de evaluatie van de pilot natuur, leven en technologie, die sinds 2007 is uitgevoerd (SLO; W. Kuiper c.s 2011) worden deze examenprogramma's ingevoerd voor havo en vwo op 1 augustus 2012, te beginnen in het 4e leerjaar. Het eerste examen natuur, leven en technologie havo op basis van dit nieuwe examenprogramma vindt plaats aan het eind van schooljaar 2013-2014, en dat voor vwo aan het eind van schooljaar 2014-2015.

2.

De leerlingen die in 2013 zakken voor het examen natuur, leven en technologie havo, kunnen in 2014 voor de laatste maal het examen afleggen volgens het oude examenprogramma natuur, leven en technologie havo.

3.

De leerlingen die in 2014 zakken voor het examen natuur, leven en technologie vwo, kunnen in 2015 voor de laatste maal het examen afleggen volgens het oude examenprogramma natuur, leven en technologie vwo.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.