Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma economie havo

Laatste update
Kenmerk
VO/OK-2010/187093
Datum
2 april 2010
Gepubliceerd
Staatscourant 2010, nr. 6656

Deze regeling vervangt de bijlagen I en II bij de Regeling Examenprogramma's Voortgezet Onderwijs. De wijziging in bijlage I van deze regeling, geldt niet voor het schooljaar 2010-2011 en is dus nog niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 2010 zijn toegelaten tot het vijfde leerjaar havo, dan wel leerlingen die in dat schooljaar in hun voorlaatste leerjaar examen doen.

Pas in het schooljaar 2011-2012 krijgen die voor de eerste maal de gelegenheid een centraal examen economie havo af te leggen volgens bijlage I, bij deze regeling. In hetzelfde jaar is er ook de gelegenheid om voor de laatste maal een centraal examen economie havo af te leggen op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling.

Juridische grondslag


Besluit

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.;

Besluit:

Artikel I. Wijziging regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs

De Regeling Examenprogramma's Voortgezet Onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.Bijlage I van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs wordt vervangen door de bij deze regeling horende bijlage I.
  • 2.Bijlage II van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs wordt vervangen door de bij deze regeling horende bijlage II.

Artikel II. Overgangsbepalingen

  • 1.De wijziging die deze regeling aanbrengt in bijlage I van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, is in het schooljaar 2010–2011 niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 2010 zijn toegelaten tot het vijfde leerjaar havo dan wel leerlingen die in dat schooljaar in hun voorlaatste leerjaar examen doen op grond van artikel 37a van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o..
  • 2.In het schooljaar 2011–2012 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen economie havo op basis van het examenprogramma zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage I, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen economie havo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2010.

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Bijlagen

Toelichting

In bijlage 1 is het examenprogramma economie havo vervangen door een nieuw examenprogramma economie havo. De bijlagen worden gepubliceerd in verband met de wijziging Bekendmakingswet, waarin wordt bepaald dat de bijlagen elektronisch worden gepubliceerd.

  • 1.Op basis van de positieve resultaten van de evaluatie van de pilot economie (www.economie.slo.nl), die sinds 2007 wordt uitgevoerd en de evaluaties van het centrale examen 2009 bij de pilot, wordt dit examenprogramma ingevoerd voor havo op 1 augustus 2010, te beginnen in 4 havo. Het eerste examen economie havo op basis van dit nieuwe examenprogramma vindt plaats aan het eind van schooljaar 2011–2012.
  • 2.De leerlingen die in 2011 zakken voor het examen economie havo, kunnen in 2012 voor de laatste maal het centraal examen afleggen volgens het oude examenprogramma economie havo. Dit geldt ook voor havoleerlingen die in 2010–2011 in hun voorlaatste leerjaar reeds examen afleggen in het vak economie.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.