Examenprogramma's

De examenprogramma's worden door de minister op hoofdlijnen vastgesteld. In het examenprogramma staat hoe de leerstof is verdeeld over het centraal examen en het schoolexamen.

Daar waar een vak een centraal examen heeft, worden er in het examenprogramma exameneenheden/domeinen aangewezen waarover het centraal examen zich uitstrekt: het CE-deel van het examenprogramma. Om te zorgen dat de eisen voor het centraal examen duidelijk zijn, worden deze gespecificeerd in een afzonderlijke publicatie per vak: de 'syllabus'. De syllabi worden vastgesteld door het CvTE.

De specifieke examenprogramma's en syllabi vindt u op de betreffende examen- en vakpagina's op Examenblad.nl.

Met vragen over de examenprogramma's kunt u terecht bij het Examenloket.

Vaststelling examenprogramma's

In 2007 zijn de examenprogramma's vastgesteld met de volgende regeling:

Met de invoering van het vernieuwde vmbo in 2016 is het examenprogramma voor het profiel Groen ook opgenomen in de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs.

Wijzigingen

Sinds de vaststelling van de regeling in 2007 zijn verschillende examenprogramma's gewijzigd. Ook zijn inmiddels alle examenprogramma’s voor de beroepsgerichte vakken vervallen en uit bijlage 2 van de regeling verwijderd. Hieronder een overzicht van alle gewijzigde programma’s inclusief een verwijzing naar de regeling, waarmee het nieuwe of gewijzigde programma is ingevoerd. Met 'examenjaar' wordt bedoeld het jaar waarin de leerlingen die te maken hebben met het gewijzigde programma eindexamen afleggen en hun diploma ontvangen.

 

Gewijzigde en nieuwe

examenprogramma's

vanaf

examenjaar

wijzigingsregeling

Beroepsgerichte profielvakken BWI, PIE, M&T

2022

VO/24323627

Beroepsgerichte profielvakken vmbo (alle 10 profielvakken)

2021

VO/8541170

Informatica vwo

2022

VO/1048771

Profielvakken vmbo

2020

8541170 en 24323627

Informatica havo (nieuw)

2021

VO/1048771

Filosofie havo en vwo

2020

VO/1188661

Kunstvakken inclusief ckv vmbo

2020

VO/BZO/1168692

Bedrijfseconomie vwo

2021

919669

Bedrijfseconomie havo

2020

919669

Maatschappijwetenschappen vwo

2020

VO/741555

Maatschappijwetenschappen havo

2019

VO/741555

Geschiedenis havo

2018

VO/1116503

Informatietechnologie vmbo (nieuw)

2018

VO/BZO/1168692

Culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo

2019/2020

VO/997293 en 1138617

Chinese taal en cultuur vwo en Chinese taal en cultuur vwo (elementair)

2018

VO/851491

Geschiedenis en staatsinrichting vmbo

2018

VO/742920

Wiskunde A en wiskunde C vwo

2018

VO/599178

Wiskunde B en wiskunde D vwo

2018

VO/541608

Engels vmbo

2017

VO/756251

Griekse taal en cultuur vwo

2017

559817

Latijnse taal en cultuur vwo

2017

559817

Wiskunde A havo

2017

VO/599178

Wiskunde B en wiskunde D havo

2017

VO/541608

Scheikunde vwo

2016

VO/403948

Natuurkunde en biologie vwo

2016

VO/389632

Geschiedenis havo en geschiedenis vwo

2015

VO/419920

Scheikunde havo

2015

VO/403948

Natuurkunde en biologie havo

2015

VO/389632

Aardrijkskunde vmbo

2015

VO/287724

Natuur, leven en technologie vwo

2015

VO/289008

Bouwtechniek vmbo

2014

VO/317552

Nederlands vmbo, havo en vwo

2014

VO-2011/309740

Economie vwo

2014

VO-2011/287640

Natuur, leven en technologie havo

2014

VO/289008

Economie havo

2012

VO/OK-2010/187093

De wijziging van 28 april 2016 betreft de invoering van de nieuwe profielvakken in het vmbo. Bij die gelegenheid is aan de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs ook een bijlage 3 toegevoegd, waarin is vastgelegd waaraan een loopbaandossier vmbo-tl moet voldoen. De verplichting van het loopbaandossier is voor de andere leerwegen in het vmbo expliciet vastgelegd in het examenprogramma van het profielvak.

De voorlaatste wijziging die heeft plaatsgevonden is de actualisatie van de profielvakken in de zomer van 2019. Daarbij is de kern van alle tien de profielvakken, op vergelijkbare wijze, geactualiseerd. Dat is gebeurd door digitale en technologische vaardigheden een stevigere plek in de kern van de profielvakken te geven. Ook zijn toen van acht van de tien profielvakken (met uitzondering van Economie en ondernemen en Maritiem en techniek) onderdelen van de modules geactualiseerd en verduidelijkt. De laatste wijziging is van november 2020. Toen zijn nogmaals wijzigingen doorgevoerd in zeven beroepsgerichte vakken, t.w. BWI, PIE, M&T, MaT, MVI, Groen en D&P. De meeste wijzigingen betroffen kleine wijzigingen, ter actualisatie of verduidelijking. Er zijn daarop drie uitzonderingen. Voor MVI is module 3 (ict) geheel vernieuwd. Bij Groen en D&P is er sprake van een uitgebreidere actualisatie.

Regeling Beroepsgerichte keuzevakken vmbo

De examenprogramma’s voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo zijn opgenomen in de Regeling Beroepsgerichte keuzevakken vmbo, bijlage 3, die sinds de invoering in 2016 ook al een aantal keer is aangepast i.v.m. de invoering van nieuw ontwikkelde keuzevakken. De laatste toevoeging dateert van zomer 2019.

In de regeling beroepsgerichte keuzevakken zijn ook de examenprogramma’s van de beroepsgerichte profielvakken opgenomen, omdat immers de afzonderlijke modulen bij andere profielen als keuzevakken gekozen kunnen worden.

Herziening examenprogramma’s i.v.m. vervolg Curriculum.nu

Vanaf 2021 gaat o.l.v. de SLO de herziening van de eindexamenprogramma’s van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs van start. Teams gaan met de betrokkenheid van leraren, curriculumexperts en scholen aan de slag met de ontwikkeling van concept-eindexamenprogramma’s op basis van een werkopdracht van het ministerie van OCW. Dat gebeurt stapsgewijs, te beginnen bij de vakken Nederlands, moderne vreemde talen (MVT), wiskunde en bèta-vmbo.

Zie voor meer informatie: Herziening van de landelijke onderwijsdoelen - SLO.


Deel deze pagina