Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Mededelingen over de eindexamens 2021 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling en Maartaanvulling)

Laatste update

Mededelingen over de eindexamens 2021 voor vwo, havo en vmbo

Septembermededeling

Datum: 24 september 2020

Januari-aanvulling

Datum: 5 januari 2021

Maartaanvulling

Datum: 18 maart 2021

Bestemd voor:

 • scholen voor voortgezet onderwijs;
 • instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (VAVO);
 • de commissie staatsexamens van het College voor Toetsen en Examens;
 • vso-scholen met examenaanwijzing;
 • alle vso-scholen die onderwijs verzorgen aan examenkandidaten.

1 Algemene informatie

1.1 Opzet Septembermededeling en Januari- en Maartaanvulling*

*De titel is gewijzigd (was: Opzet Septembermededeling en Maartaanvulling)

In de Septembermededeling is actuele en relevante informatie over de eindexamens 2021 opgenomen.

In deze Septembermededeling is door middel van gele markeringen zichtbaar gemaakt welke inhoudelijke aspecten verschillen van de mededelingen over de eindexamens 2020. Door middel van een optie bovenaan de pagina kunt u de markeringen uitschakelen.

Informatie die bij publicatie van de Septembermededeling nog niet beschikbaar is, wordt in maart aan deze mededeling toegevoegd (de Maartaanvulling).

Daarnaast kan het coronavirus COVID-19 maken dat aanpassingen nodig zijn. Het ministerie van OCW heeft daarover Servicedocumenten uitgebracht, die zo nodig geactualiseerd worden. Wanneer de actualisaties in het servicedocument ook effect hebben op de eindexamens zal de nieuwste versie van het servicedocument worden gepubliceerd op Examenblad.nl.

De Kamerbrieven van 20 november 2020 en 16 december 2020 (zie hierna) maken dat al eerder dan maart 2021 een aanvulling op de Septembermededeling is uitgebracht: de Januari-aanvulling.

In deze Januari-aanvulling zijn de wijzigingen ten opzichte van de Septembermededeling blauw of met doorhalingendoorhalingen gemarkeerd.

Via de Maartaanvulling is de informatie uit de Septembermededeling en de Januari-aanvulling verder aangevuld.

In deze Maartaanvulling zijn de wijzigingen ten opzichte van de Januari-aanvulling op de Septembermededeling groen gemarkeerd.

In de versie van 31 augustus van het Servicedocument is bekend gemaakt dat afname- en aanlevertermijnen zijn verruimd. Deze verruimingen zijn doorgevoerd in deze Septembermededeling, de Activiteitenplanning en de andere doorklikdocumenten, waar dit van toepassing is.

Dit betreft:

 • de termijn voor het aanleveren van schoolexamencijfers;
 • de einddatum van de afnameperiode van de cspe’s;
 • de einddatum van de afnameperiode van de flexibele en digitale centrale examens BB en KB.

Op 20 november 2020 is een Kamerbrief verschenen waarin te lezen is dat het beroepsgerichte profielvak alleen met een schoolexamen (SE) wordt afgesloten. Bij het SE in het beroepsgerichte profielvak kunnen de scholen wel gebruik maken van het cspe 2021. Geadviseerd wordt om dat ook te doen.

Nadere informatie over de examinering van het beroepsgerichte profielvak staat in de handreiking bij de Kamerbrief:

De brochure ‘Examinering beroepsgerichte profielvakken 2021: Inzet cspe in het schoolexamen’ van het CvTE bevat richtlijnen en informatie over hoe scholen het cspe kunnen inpassen in hun SE.

In de Kamerbrief van 16 december 2020 heeft de minister maatregelen voor de centrale examens in de algemene vakken bekend gemaakt:

 • Kandidaten krijgen een extra herkansingsmogelijkheid: zij mogen het CE in twee verschillende algemene vakken herkansen.
 • Het tweede tijdvak is uitgebreid naar tien dagen: 14 juni tot en met 25 juni 2021, waardoor het tweede tijdvak ook gebruikt kan worden voor eerste afnames;
 • Er komt een derde tijdvak van vier dagen dat, evenals het eerste en tweede tijdvak, op de scholen zelf wordt afgenomen. Dit derde tijdvak loopt van 6 juli tot en met 9 juli. Kandidaten die (een deel van) hun CE’s voor het eerst in het tweede tijdvak afleggen, gebruiken het derde tijdvak voor herkansen (en eventueel ook inhalen als zij tijdens de eerste afname niet aanwezig konden zijn). Kandidaten die hun CE’s in het eerste tijdvak hebben afgelegd, kunnen voor het afleggen van herkansingen kiezen tussen het tweede en het derde tijdvak. Wel nemen leerlingen die er voor kiezen om hun herkansingen in het derde tijdvak af te leggen mogelijk het risico dat zij niet elk vak kunnen herkansen in de beschikbare tijdvakken. Dit risico speelt bij onverwachtse verhindering van de leerling, bijvoorbeeld wegens ziekte of corona.

Indien na het derde tijdvak de leerling nog niet alle examens heeft kunnen afronden vanwege bijvoorbeeld ziekte, of een naar het oordeel van de directeur, een andere geldige reden dan neemt de examensecretaris contact op met het Examenloket. Er wordt dan gekeken of er mogelijkheden zijn voor de leerling om alsnog (een deel van) de ontbrekende examens in te halen of te herkansen.

NB

23 april is een belangrijke datum uit het Servicedocument:

Als een leerling voor een of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft hij of zij dit uiterlijk 23 april aan bij de school. Als een leerling zich later dan 23 april meldt bij de school, besluit de school in welk tijdvak de leerling het centraal examen aflegt.In dat geval laat de school uiterlijk 30 april aan de leerling weten van welke vakken de leerling het CE in het eerste tijdvak aflegt en van welke vakken hij het CE voor het eerst in het tweede tijdvak het eerst aflegt.

In de Kamerbrief van 12 februari 2021 heeft de minister een aanvullende maatregel bekendgemaakt:

Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer van één vak, niet zijnde een kernvak, buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gehouden.

De bovengenoemde maatregelen zijn formeel vastgelegd in het:

Naar aanleiding van de publicatie van dit besluit heeft het ministerie op 16 maart een nieuwe versie van het servicedocument examens uitgebracht.

Aangezien er in 2020 geen centrale examens zijn afgenomen, zult u wellicht na willen gaan wat er ten opzichte van 2019 is gewijzigd. Daartoe kunt u de Septembermededeling over het eindexamen van 2020 raadplegen, waarin de wijzigingen ten opzichte van 2019 zijn weergegeven.

NB

Wijzigingen in datums en tekstuele wijzigingen zijn NIET gemarkeerd. Datumaanpassingen die het gevolg zijn van maatregelen vanwege corona vormen hierop een uitzondering.

In deze Septembermededeling wordt nog de oude benaming BRON gehanteerd voor het Register Onderwijsdeelnemers.

1.2 Activiteitenplanning centrale examens

In de ‘Activiteitenplanning centrale examens 2021’ zijn alle activiteiten van de centrale examens, inclusief digitale centrale examens en cspe’s, opgenomen.

U vindt de meest actuele versie via de homepage van Examenblad.nl → jaarring 2021 of via de volgende link.

Als gevolg van de Januari-aanvulling is de Activiteitenplanning aangepast. De aanpassingen zijn in de Activiteitenplanning zelf niet herkenbaar. In het onderstaande overzicht kunt u zien welke aanpassingen er vanwege de Januari-aanvulling zijn doorgevoerd.

Wat er naar aanleiding van de Maartaanvulling is aangepast aan de activiteitenplanning is zichtbaar aan de groene markeringen in het onderstaande overzicht.

Als in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de (plaatsvervangend) examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl.

1.3 Examenblad.nl: mailings en persoonlijke pagina’s

1.3.1 Examensecretaris

De officiële mededelingen over het examen worden via Examenblad.nl naar het e-mailadres van de examensecretaris verzonden dat geregistreerd staat op de persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

Op de persoonlijke pagina staan ook de hieronder opgesomde gegevens (namen en e-mailadressen) geregistreerd:

 • de plaatsvervangend examensecretaris die net als de examensecretaris alle mailings ontvangt;
 • de systeembeheerder in verband met technische mededelingen via Examenblad.nl over computerexamens;
 • de Wolf-accountbeheerder;
 • de FAO-beheerder;
 • de directeur in verband met een eventueel gebruik van het noodscenario (zie paragraaf 8.8);
 • de functionarissen die de examenpakketten in ontvangst mogen nemen(zie paragraaf 8.4);
 • docenten in verband met specifieke mailings voor hun vak (zie ook paragraaf 1.3.2). We verzoeken de examensecretaris zoveel mogelijk docenten te registreren;
 • de schaduwfunctionarissen aan wie een kopie van de mailings wordt verzonden.

Wijzigen gegevens persoonlijke pagina

De examensecretaris is de beheerder van de gegevens van zijn vestiging en kan deze zelf wijzigen, met uitzondering van zijn eigen gegevens. Deze kunnen alleen door DUO/Examendiensten worden gewijzigd. De directie moet hiervoor een wijzigingsverzoek mailen naar examens@duo.nl met daarin de oude en nieuwe situatie onder vermelding van het brin- en vestigingsnummer van de school en voornaam, voorletters, achternaam en e-mailadres van de examensecretaris.

De examensecretaris kan het telefoonnummer van de vestiging en, indien van toepassing, het postadres zelf wijzigen. De examensecretaris is hierop in februari geattendeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl. Het postadres wordt vermeld op het overzicht tweede correctie op de persoonlijke pagina.

In bepaalde periodes is het niet mogelijk de gegevens van pakketontvangers of de Wolf-accountbeheerder op de persoonlijke pagina te wijzigen. Kijk voor meer informatie en de betreffende periodes bij ‘beheer examenfunctionarissen’ op uw persoonlijke pagina.

Opnieuw activeren functionarissen

De gegevens van de examensecretarissen en van de examens per vestiging worden jaarlijks in november geüpdatet op basis van aan DUO doorgegeven informatie. Op dat moment worden ook alle docenten, systeembeheerders en Wolf-accountbeheerders gedeactiveerd. Vanaf dat moment ontvangen deze functionarissen dus tijdelijk geen mailings, voor de docenten betekent dat dus dat ze dan geen mailings met informatie over hun examenvakken ontvangen. Het is dan ook van groot belang dat de examensecretaris de gedeactiveerde functionarissen van zijn vestiging zo snel mogelijk controleert en heractiveert, zodat zij geen belangrijke informatie missen. Deze controle en heractivatie zijn nodig om ervoor te zorgen dat de informatie bij de juiste personen terecht blijft komen.

De examensecretarissen ontvangen half november via een mailing van Examenblad.nl het verzoek de functionarissen te heractiveren en een beschrijving van de werkwijze.

1.3.2 Docenten

In de Septembermededeling (en Maartaanvulling) staat veel informatie die docenten direct aangaat. Direct contact vanuit de examenorganisaties (OCW, Inspectie, CvTE, Cito, DUO) met docenten wordt in toenemende mate belangrijk. De examenmakers houden graag het contact met docenten om het maken en afnemen van de examens te optimaliseren. De (plaatsvervangend) examensecretarissen spelen daar een belangrijke rol in, maar zij krijgen erg veel informatie binnen om te delen met docenten.

Wij roepen daarom de examensecretarissen op via hun persoonlijke pagina zoveel mogelijk docenten met examenklassen te registreren. Het biedt de mogelijkheid voor informatie op maat; docenten kunnen per schoolsoort en vak benaderd worden, zoals bij aanvullingen op het correctievoorschrift. Uiteraard blijft de (plaatsvervangend) examensecretaris alle mailings ook zelf ontvangen. Onder aan elke mailing is zichtbaar aan wie de mailing is verzonden.

Hebt u als docent nog geen persoonlijke pagina op Examenblad.nl waardoor u de mailings niet rechtstreeks ontvangt, geeft u zich hiervoor dan op bij uw examensecretaris.

1.4 Precorrectie, pre+ correctie en testcorrectie

Precorrectie, pre+ correctie en testcorrectie zijn instrumenten waarbij docenten participeren in de ontwikkeling van de centrale examens. Ze zijn bedoeld om de kwaliteit van met name het correctievoorschrift te vergroten. Jaarlijks wordt bezien bij welke vakken welk instrument wordt ingezet. Via mailings vanuit Examenblad.nl worden de scholen hierover geïnformeerd. Zo’n mailing wordt dan verzonden aan de docenten die voor het desbetreffende CE zijn geregistreerd en aan de (plaatsvervangend) examensecretaris.

Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen deze instrumenten dit schooljaar helaas niet ingezet worden.

Precorrectie

Bij precorrectie maakt een groep docenten bij Cito onder geheimhouding een gedeelte van het centraal examen, kijkt vervolgens het eigen werk na met behulp van het concept-correctievoorschrift en bespreekt dit met collega’s. De voorstellen voor verbetering die hieruit kunnen voortvloeien worden door de vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens besproken en waar mogelijk en nodig overgenomen bij het opstellen van het definitieve correctievoorschrift.

Pre+ correctie

Pre+ correctie werkt hetzelfde als precorrectie. De plus in pre+ duidt op de mogelijkheid om naast het correctievoorschrift, ook opgaven te bediscussiëren.

Testcorrectie

Bij testcorrectie kijken daartoe uitgenodigde docenten hun leerlingenwerk direct na het centraal examen na met behulp van een voorlopig correctievoorschrift, dat alleen aan hen op de dag van afname beschikbaar wordt gesteld. De volgende dag komen deze docenten samen om met elkaar het leerlingenwerk te bespreken en op basis daarvan aanpassingen te adviseren op het voorlopig correctievoorschrift. De vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens bepaalt daarna welke aanpassingen wel of niet worden overgenomen. Deze commissie stelt het definitieve correctievoorschrift vast.

1.5 Examenlijn

De Examenlijn is vanaf 1 april via het contactformulier van het Examenloket bereikbaar voor correctoren en het LAKS om een fout in een opgave of beoordelingsmodel te melden die een goede correctie van het leerlingwerk in de weg staat. Voor cspe’s (ook nu deze alleen als SE ingezet worden) en cpe’s is de Examenlijn al eerder bereikbaar.

Om uw meldingen snel te kunnen verwerken en beantwoorden is ook dit jaar het contactformulier ingericht op het doen van één melding. U wordt verzocht uw melding van een zo duidelijk mogelijke argumentatie te voorzien. Als u meerdere vragen heeft, kiest u er bij verzending voor om het formulier opnieuw te gebruiken; uw contactgegevens zijn dan al ingevuld. Contactformulieren met meerdere meldingen voor correcties kunnen wij helaas niet inhoudelijk behandelen. Op de pagina Examenlijn kunt u lezen waar wij u wel en niet mee kunnen helpen. De deadlines voor het inzenden van meldingen zijn te vinden in de activiteitenplanning.

Voor het corrigeren van de centrale examens is het correctievoorschrift inclusief de algemene en vakspecifieke regels leidend. Toch kan het voorkomen dat u het correctievoorschrift onduidelijk vindt, waardoor een goede correctie lastig wordt. Komt u na overleg met collega's tot de conclusie dat de onduidelijkheid een onvolkomenheid betreft, dan horen wij dat graag via het contactformulier.

Heeft u evaluatieve opmerkingen op een opgave en/of een examen, dan kunt u die ook via het contactformulier doorgeven. Deze gaan mee naar de evaluatiebespreking van de desbetreffende vaststellingscommissie en worden door de Examenlijn niet individueel beantwoord.

1.6 Aandachtspunten afname

Smartwatches en noise cancelling headsets

Het verbieden van smartphones tijdens de afname van schoolexamens en centrale examens is inmiddels geheel ingeburgerd. Voor de centrale examens is dat een beslissing die de directeur kan nemen op grond van artikel 40 lid 4 van het Eindexamenbesluit VO ('De directeur draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt uitgeoefend'). Om dezelfde reden als smartphones ligt het voor de hand dat de directeur andere apparatuur die in verbinding staat met de buitenwereld, zoals smartwatches en noise cancelling headsets, verbiedt. Omdat het onderscheid tussen traditionele en hi-tech horloges lastig is, kan de directeur alle horloges verbieden. Als de directeur dat doet, moet hij er wel voor zorgen dat er in de ruimte waarin het centraal examen wordt afgenomen een voor alle kandidaten zichtbare klok aanwezig is.

Uitdelen examendocumenten en RIVM-richtlijnen

De richtlijnen geven aan dat de gesealde examenpakketten pas bij de start van de zitting geopend mogen worden. Zie hiervoor ook paragraaf 8.7 ‘Tijdstip openen verpakking’.

Als hierdoor een probleem ontstaat met het in acht nemen van de RIVM-richtlijnen (bijvoorbeeld de 1,5 meter) is het scholen toegestaan om de gesealde examenpakketten een half uur voor aanvang van de zitting te openen en de examendocumenten klaar te leggen voor de kandidaten. De surveillanten moeten er daarbij wel op toezien dat de kandidaten de examendocumenten niet voor de start van de zitting inzien (behoudens het voorblad van het opgavenboekje).

Afname op een externe locatie

Om recht te kunnen doen aan de RIVM-richtlijnen, kunnen scholen zich genoodzaakt zien om voor de afname van centrale examens een externe locatie (bijvoorbeeld museum, schouwburg, kerk) als examenzaal te gebruiken. Het transport van de gesealde examenpakketten naar de examenlocatie moet uiteraard zorgvuldig geschieden.

In beide hierboven genoemde situaties is het de directeur die ervoor zorgt dat de opgaven geheim blijven tot het begin van de zitting.

2 Rooster

2.1 Eerste tijdvak

Naar aanleiding van de Kamerbrief van 16 december 2020 is bijlage 1 bij het rooster centraal examen 2021 aangepast.

Op Examenblad.nl is het rooster voor het eerste tijdvak ook als interactief rooster gepubliceerd.

NB In een noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld. Het is daarom aan te raden dat de directeur de kandidaten erop attendeert dat het niet verstandig is een vroege vakantie te plannen.

2.2 Tweede tijdvak

De duur van de centrale examens in het tweede tijdvak is gelijk aan de overeenkomstige examens in het eerste tijdvak.

De centrale examens in het tweede tijdvak starten op 21 juni 14 juni en eindigen op 25 juni (schriftelijke examens). Op 24 juni vinden de centrale examens plaats in de vakken die in het tweede tijdvak als aangewezen vakken door het College voor Toetsen en Examens worden afgenomen, zie ook paragraaf 11.2.

cpe’s

Voor kandidaten van wie de eerste afname van het cse beeldend gl/tl resp. het cse tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving vwo in tijdvak 2 valt, eindigt de afnameperiode van het cpe op de werkdag die aan het afnametijdstip van het cse in het tweede tijdvak voorafgaat.

Voor het cpe vwo geldt verder:

 • De tweede correctie van het cpe dient bij een afname van het cse in het eerste tijdvak uiterlijk 4 juni te zijn afgerond.
 • De tweede correctie van het cpe dient bij een afname van het cse in het tweede tijdvak uiterlijk 30 juni te zijn afgerond.

Let op! Dit is anders dan in het document ‘Organisatorische richtlijnen’ vermeld.

Tweede correctie cpe vwo

Het kan voorkomen dat de gecommitteerde (tweede corrector) twee keer naar de school van de eerste corrector moet voor de beoordeling van de cpe’s: één keer voor kandidaten die het cse in het eerste tijdvak doen en de tweede keer voor kandidaten die het cse voor het eerst in het tweede tijdvak doen. Ook kunnen corona gerelateerde omstandigheden maken dat een beoordeling door de tweede corrector ter plaatse niet mogelijk of wenselijk is. Meer informatie hierover is te vinden in de vakspecifieke mededelingen tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving vwo.

Op Examenblad.nl is het rooster voor het tweede tijdvak ook als interactief rooster gepubliceerd.

NB

Leerlingen die voor het eerst opgaan voor alle vakken in het tweede tijdvak en/of hun herkansingen in het derde tijdvak afleggen, nemen daarmee een risico. Bij onverwachtse verhindering (bijvoorbeeld wegens ziekte of corona) kunnen zij in de situatie komen dat zij in de beschikbare tijdvakken niet in al hun vakken CE kunnen afleggen of herkansen.

2.3 Derde tijdvak

Het derde tijdvak wordt dit jaar op de scholen zelf afgenomen, met uitzondering van de nader te bepalen aangewezen vakken. Dit derde tijdvak loopt van 6 juli tot en met 9 juli.

Op Examenblad.nl is het rooster voor het derde tijdvak ook als interactief rooster gepubliceerd.

De duur van de centrale examens in het derde tijdvak is gelijk aan de overeenkomstige examens in het eerste en tweede tijdvak.

Evenals in andere jaren vindt er in augustus 2021 ook een derde tijdvak plaats. Anders dan in andere jaren is het derde tijdvak in augustus in 2021 alleen voor staatsexamenkandidaten bestemd.

In het examenjaar 2021 is er dus een afzonderlijk derde tijdvak (in juli) voor de reguliere vo-scholen en scholen voor vavo en daarnaast een afzonderlijk derde tijdvak (in augustus) uitsluitend voor staatsexamenkandidaten.

De informatie, zoals in september verstrekt, over het derde tijdvak in augustus, is dus niet meer relevant voor reguliere vo-scholen en scholen voor vavo.

Daarom zijn de passages over het derde tijdvak in augustus hierna doorgehaalddoorgehaald.

De activiteiten ten behoeve van het derde tijdvak in augustus zijn verwijderd uit de Activiteitenplanning. In het ‘Overzicht aanpassing Activiteitenplanning als gevolg van de Januari-aanvulling’ (zie paragraaf 1.2) zijn deze activiteiten nog wel terug te zien, omdat daar met doorhalingendoorhalingen is gewerkt.

Staatsexamenkandidaten en hun onderwijsinstellingen, zoals de vso-scholen en de particuliere scholen, worden via DUO geïnformeerd over ‘hun derde tijdvak’ (in augustus).

De roosters voor het derde tijdvak zijn vanaf februari beschikbaar op de website van DUO.

3 Toegestane hulpmiddelen

3.1 Regeling toegestane hulpmiddelen

De toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen 2021 zijn geregeld in de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2021, met de volgende specifieke bijlagen:

3.2 Spellingcontrole

De spellingcontrole mag worden gebruikt bij centrale examens waarbij de spelling niet wordt beoordeeld. Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale examens Nederlands bb papier, kb papier, gl/tl, havo en vwo dient de spellingcontrole bij niet-dyslectische kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met een deskundigenverklaring dyslexie volgens artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO, mag het gebruik van spellingcontrole wel worden toegestaan.

4 Computers en examens

4.1 Facet en brochures

De volgende digitale centrale examens en toetsen worden in Facet aangeboden:

Hierover zijn de volgende brochures uitgebracht:

In schooljaar 2020-2021 zal gewerkt worden met Facet 9. Zie het document Digitaal toetsen en examineren: Facet en cspe-applicaties voor de aandachtspunten bij Facet 9.

Afnameclients

Er wordt gewerkt met de bcld-afnamespeler (bcld = bootable client lock down). De systeemeisen voor Facet 9 met bcld staan vermeld op de website van DUO.

VDI-omgevingen (VDI = Virtual Desktop Infrastructure) zijn vanaf schooljaar 2020-2021 niet langer toegestaan voor afnames in Facet.

4.2 Flexibele en digitale CE’s bb en kb (‘BB- en KB-flex’) of papieren CE’s bb en kb

Het examenjaar 2021 is opnieuw een keuzejaar waarin alle vmbo-scholen voor de algemene vakken bb en kb kunnen kiezen tussen ‘BB- en KB-flex’ en papieren CE’s met vaste afnametijdstippen.

Vooruitblik aangewezen vakken papieren CE’s bb en kb

Naar verwachting zullen niet alle papieren CE’s bb en kb in 2021 in het tweede tijdvak worden afgenomen als aangewezen vak (zie ook paragraaf 11.2).

De aangewezen vakken van het tweede tijdvak zijn vermeld in het rooster voor het tweede tijdvak. Een bijzonderheid daarbij is dat in bb en kb een deel van de aangewezen vakken niet op staatsexamenlocaties, maar op de school van de leerling zelf wordt afgenomen. Zieparagraaf 2.2 voor zowel het rooster als deze bijzonderheid.

4.3 Centrale examens in de kunstvakken

Kunstvakken vmbo, havo en vwo standaard in Facet

De centrale examens muziek gl/tl, havo en vwo, kunst (algemeen) havo en vwo en dans gl/tl en drama gl/tl worden standaard met Facet afgenomen.

De wijze van afname is voor Facet hetzelfde als met Autoplay. In Facet worden alleen de bronnen en de vragen getoond. Bij muziek gl/tl, havo en vwo, dans gl/tl en drama gl/tl schrijft de kandidaat de antwoorden in de uitwerkbijlage en bij kunst (algemeen) havo en vwo op eigen papier.

Docenten kunnen voor de correctie deze examens inzien via de online oefenomgeving van Facet (oefenen.facet.onl).

Zie de brochure Centrale examens kunstvakken in Facet 2021 v2.0.

Verklanking

Voor de kunstvakexamens in Facet geldt dat alleen kandidaten met een leesbeperking verklanking mogen gebruiken. Het is belangrijk dat kandidaten met een leesbeperking in de Proef op de Som ook met de verklankingssoftware in Facet oefenen zoals vermeld in de brochure Centrale examens kunstvakken in Facet 2021 v2.0.

Fall-back

Voor het geval dat scholen om technische redenen onverhoopt de centrale examens voor de kunstvakken niet in Facet kunnen afnemen, is er een fall-back, namelijk Autoplay. Net zoals voor Facet is het belangrijk dat voor het geval een terugval op de examensoftware Autoplay noodzakelijk is, ook deze software door een ‘Proef op de Som’ op school goed wordt getest. Scholen die niet met Windows-pc’s werken, kunnen bij problemen met Facet terugvallen op de alternatieve vorm van fall-back. Zie de brochure Centrale examens kunstvakken in Facet 2021 v2.0.

In maart ontvangen scholen met kunstvakexamens in Facet een verzoek om te verklaren dat zij dit examenjaar de betreffende examens in Facet afnemen en alleen in geval van nood gebruikmaken van de fall-back van een examen.

4.4 Computergebruik bij de cspe’s

Nu het cspe 2021 de status SE heeft, is de betekenis van de informatie in deze paragraaf veranderd: zie hiervoor de CvTE-brochure:

Behalve Facet, dat nodig is voor de minitoetsen, wordt bij de praktijkopdrachten van de cspe’s ook op andere manieren gebruik gemaakt van de computer.

Voor de profielvak-cspe’s BWI, Groen en PIE worden voor één onderdeel meerdere opdrachten in Facet aangeboden. Meer informatie hierover vindt u in de vakspecifieke mededelingen op de betreffende examenpagina’s die te benaderen zijn via paragraaf 5.7.7.

Wij hebben van diverse scholen signalen ontvangen dat zij tijdens de lessen gebruikmaken van online-applicaties. Onder voorwaarden is het toegestaan om deze applicaties ook tijdens de afname van de cspe’s te gebruiken, zie het document Digitaal toetsen en examineren: Facet en cspe-applicaties.

5 Mededelingen per vak

Examenprogramma's en syllabi

Voor de voorbereiding van kandidaten op het centraal examen is naast het examenprogramma de syllabus essentieel.

Voor het schoolexamen is het examenprogramma bindend. SLO publiceert handreikingen voor de uitwerking van het examenprogramma in het schoolexamen. Deze handreikingen zijn niet bindend.

5.1 Pilot-CE’s

In examenjaar 2021 zijn er geen pilot-CE’s.

5.2 Bezem-CE’s

De volgende vakken kennen in 2021 een bezemexamen:

 • geschiedenis havo
 • management en organisatie vwo

Deze bezemexamens zijn gebaseerd op de syllabus voor 2020.

Het reguliere CE geschiedenis havo is niet voor bezemkandidaten omdat de syllabus voor 2021 nieuwe historische contexten bevat en daardoor aanzienlijk is gewijzigd ten opzichte van de syllabus voor 2020.

Management en organisatie vwo kent een bezemexamen, vanwege het nieuwe vak bedrijfseconomie dat in plaats is gekomen van management en organisatie en dat in het vwo in 2021 voor het eerst wordt geëxamineerd.

5.3 Antwoordbladen moderne vreemde talen

De antwoordbladen van de (papieren) centrale examens moderne vreemde talen worden in hetzelfde pakket als de andere examendocumenten aan de scholen op papier verstuurd. Het antwoordblad is een officieel examendocument, dat bij de afname van het examen gebruikt moet worden.

5.4 Centrale examens met kleurendruk

Vanaf het examenjaar 2020 worden de papieren centrale examens aardrijkskunde bb, kb en gl/tl voor alle tijdvakken in kleur aangeboden. Van het centrale examen aardrijkskunde gl/tl is een voorbeeldexamen met kleuren beschikbaar, zodat kleurenblinde kandidaten kunnen oefenen.

Als er scholen zijn die de papieren centrale examens aardrijkskunde bb en/of kb afnemen (in 2019 was dat niet het geval), zullen deze in december door Cito benaderd worden, met de vraag of zij kleurenblinde kandidaten hebben. Als dat zo is, worden er ook voorbeeldexamens met kleuren voor aardrijkskunde bb en kb beschikbaar gesteld.

Bij de examens aardrijkskunde havo en vwo kent de bijlage (het bronnenboekje) voor alle tijdvakken een kleurendruk. De centrale examens aardrijkskunde havo en vwo 2021 bevatten een extra kleurenbijlage in de vorm van een kaartenkatern. In dit katern zijn kaarten overgenomen uit atlassen. Deze bijlage is nodig omdat voor het centraal examen aardrijkskunde de Grote Bosatlas niet langer als hulpmiddel mag worden gebruikt.

De centrale examens aardrijkskunde van 2019 zijn goede voorbeelden van wat het werken met kleur vermag. Daarnaast hebben havo/vwo-scholen in september 2019 voorbeeldkaartkaternen ontvangen. In de tweede helft van oktober 2020 zullen de nieuwe voorbeeldkaartkaternen worden toegestuurd.

In paragraaf 4.6 van de brochure kandidaten met een beperking v2.0 is beschreven hoe scholen in dezen met kleurenblinde leerlingen dienen om te gaan.

5.5 Instructie voor de examinator centraal praktisch examen beeldende vorming gl/tl

De ‘Instructie voor de Examinator’ is, samen met de vakspecifieke informatie, gepubliceerd op de examenpagina op Examenblad.nl. Met de publicatie van de Maartaanvulling is ook een nieuwe versie van de Instructie voor de Examinator op de examenpagina gepubliceerd.

5.6 Mededelingen per vak centrale examens vmbo algemene vakken, havo en vwo

In onderstaande tabel wordt door middel van links verwezen naar de desbetreffende examenpagina’s waar onder meer de syllabi en de vakspecifieke informatie met eventuele bijlagen zijn gepubliceerd.

De vakspecifieke informatie kan wijzigingen bevatten ten opzichte van het voorgaande jaar. Zowel de docent als de (plaatsvervangend) examensecretaris moet hiervan op de hoogte zijn.

De syllabi gelden voor het CE van het jaar 2021. Syllabi van de jaren vóór 2021 zijn niet meer geldig, behalve voor de bezemexamens. De veranderingen ten opzichte van de syllabi 2020 zijn in deze syllabi geel gemarkeerd. Een aantal syllabi 2021 is nader vastgesteld. De aanpassingen ten opzichte van de eerder vastgestelde syllabus zijn in een nader vastgestelde syllabus blauw gemarkeerd. De vakken met nader vastgestelde syllabi zijn herkenbaar aan een asterisk (*) in onderstaande tabel.

Leeswijzer globale examenprogramma’s vmbo

Het is gebleken dat de lay-out van de globale examenprogramma’s vmbo onduidelijkheid kan creëren over wat wel en niet tot de centraal examenstof behoort. Zie voor uitleg de leeswijzer globale examenprogramma’s.

Bij de vakken waarvan de vakspecifieke informatie bij publicatie van de Maartaanvulling wijzigingen bevat ten opzichte van de Septembermededeling en de Januari-aanvulling staat in onderstaande tabel (v2) vermeld.

 

vakspecifieke infor­matie en syllabi algemene vakken vmbo, havo en vwo. Deze tabel bevat links naar de vakspecifieke informatie en syllabi per examen (kolom 1) en schooltype (overige kolommen)
vakspecifieke infor­matie en syllabiniveau
Nederlandsvwohavovmbo-bbvmbo-kbvmbo-gl/tl
Arabischvwohavo*vmbo-bbvmbo-kbvmbo-gl/tl
Duitsvwohavo*vmbo-bbvmbo-kbvmbo-gl/tl
Engelsvwohavo*vmbo-bbvmbo-kbvmbo-gl/tl
Fransvwohavo*vmbo-bbvmbo-kbvmbo-gl/tl
Russischvwohavo*   
Spaansvwohavo*vmbo-bbvmbo-kbvmbo-gl/tl
Turksvwohavo*vmbo-bbvmbo-kbvmbo-gl/tl
Grieksvwo    
Latijnvwo    
Friesvwohavo  vmbo-gl/tl
wiskunde  vmbo-bb(v2)vmbo-kb(v2)vmbo-gl/tl(v2)
wiskunde Avwo(v2)havo(v2)   
wiskunde Bvwo(v2)havo(v2)   
wiskunde Cvwo(v2)    
natuurkundevwohavo   
scheikundevwo*havo*   
natuur- en scheikunde I  vmbo-bbvmbo-kbvmbo-gl/tl
natuur- en scheikunde II    vmbo-gl/tl
biologievwohavovmbo-bbvmbo-kbvmbo-gl/tl
aardrijkskundevwo*havovmbo-bbvmbo-kbvmbo-gl/tl
geschiedenisvwohavo*vmbo-bbvmbo-kbvmbo-gl/tl
geschiedenis (bezemexamen) havo   
economievwohavo*vmbo-bbvmbo-kbvmbo-gl/tl
bedrijfs­economievwo*(v2)havo*(v2)   
m&ovwo    
maatschappijkunde  vmbo-bbvmbo-kbvmbo-gl/tl
maatschappij­wetenschappenvwohavo   
filosofievwohavo   
kunst #vwo*(v2)havo*(v2)   
muziekvwo(v2)havo(v2)  vmbo-gl/tl
dans    vmbo-gl/tl
drama    vmbo-gl/tl
tekenenvwo(v2)havo(v2)   
handvaardigheidvwo(v2)havo(v2)   
textiele vormgevingvwo(v2)havo(v2)   
beeldende vorming    vmbo-gl/tl(v2)

# kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

*syllabus is nader vastgesteld

5.7 Beroepsgerichte profielvakken vmbo

De beroepsgerichte profielvakken worden dit jaar afgesloten met een SE.

Bij het SE in het beroepsgerichte profielvak kunnen de scholen wel gebruik maken van het cspe 2021.

Nu het cspe 2021 de status SE heeft, is de betekenis van de informatie in deze paragraaf (en de sub paragrafen 5.7.1 tot en met 5.7.7) veranderd: zie hiervoor de CvTE-brochure:

5.7.1 Bijzondere aandachtspunten

Werken met twee profielvak-cspe’s

Bij de profielvakken wordt gewerkt met twee versies van ieder cspe: versie rood en versie blauw.

De (plaatsvervangend) examensecretaris verneemt via Examenblad.nl welke versie bij de eerste afname gebruikt moet worden. Is versie rood aangewezen voor de eerste afname, dan moet bij de herkansing versie blauw worden gebruikt, en omgekeerd.

Examenblad.nl kent een speciale brochure Werken met twee profielvak-cspe’s. Deze staat in de vorm van een link op de examenpagina van elk afzonderlijk profielvak. Via deze pagina zijn middels een link ook het algemeen deel van de 'Instructie voor de Examinator' en het algemeen deel 'Correctievoorschrift' het hele jaar door beschikbaar. De specifieke delen 'Instructie voor de Examinator' en 'Correctievoorschrift per onderdeel van elk afzonderlijk cspe' worden respectievelijk via zending A en zending C beschikbaar gesteld.

Van elk profielvak bevat de specifieke examenpagina de actuele en relevante informatie, zoals bijzonderheden en documenten met betrekking tot de afnames van de profielvak-cspe’s.

Het profielvak-cspe in leerjaar 3 of in leerjaar 4?

Uit de toets- en itemanalyse die Cito op basis van de Wolf-gegevens gemaakt heeft, is de afgelopen jaren gebleken dat derdejaars kandidaten gemiddeld genomen minder goede resultaten boeken dan vierdejaars. In het Overzicht resultaten profielvak-cspe’s is te zien hoe deze verschillen bij de profielvak-cspe’s van 2017, 2018 en 2019 hebben uitgepakt.

Inmiddels is de nodige ervaring opgedaan met de herkansing van kandidaten die de eerste afname in leerjaar 3 hebben gedaan. Mede op basis van de ervaringen in 2017 hebben verreweg de meeste scholen in 2018 en 2019 bij de eerste afname in leerjaar 3 ervoor gekozen de herkansing voor deze kandidaten te plaatsen in leerjaar 4.

Een gl-kandidaat doet er uiteraard goed aan om eerst de uitslag na het eerste tijdvak van leerjaar 4 af te wachten en daarna te besluiten of hij zijn recht op herkansing uitoefent op het cspe dan wel op het centraal examen in een algemeen vak. Zie ook de brochure ‘Werken met twee profielvak-cspe’s’.

5.7.2 Aanlevering van de cspe’s

De school ontvangt op drie tijdstippen een zending met (papieren en/of digitale) examendocumenten. Zie voor datums de Activiteitenplanning centrale examens vo 2021.

Zending A

Zending A van het cspe bevat een ‘grijze vlekken exemplaar’ van de opgavenboekjes per onderdeel (inclusief bijlagen en uitwerkbijlagen), zie ook paragraaf 5.7.4. In deze ‘grijze vlekken exemplaren’ is alleen de informatie zichtbaar, die noodzakelijk is voor de voorbereiding op de afname van het profielvak-cspe. Informatie die bij de voorbereiding niet nodig is, is onleesbaar gemaakt door deze met een grijze vlek te bedekken.

Zending A bevat het grijze vlekken exemplaar voor zowel versie rood als versie blauw en de specifieke Instructie voor de Examinator per onderdeel van beide versies.

Deze zending is bestemd voor de examinator. Aan de hand van de inhoud stemt de examinator samen met de examensecretaris de organisatie van het cspe af.

De examendocumenten van zending A (de grijze vlekken exemplaren en de Instructies voor de Examinator) worden digitaal verspreid via een portal van Cito. De examendocumenten zijn vergrendeld met een wachtwoord en kunnen worden geprint. Op 5 februari ontvangt de examensecretaris hierover een mailing vanuit Examenblad.nl.

Zie ook de CvTE-brochure:

Als deze zending op 12 februari 2021 nog niet is ontvangen Als zich bij het downloaden of printen van de examendocumenten van zending A een probleem of onregelmatigheid voordoet, dient de examensecretaris direct contact op te nemen met Cito, Bedrijfsbureau CE, e-mail: ce-bedrijfsbureau@cito.nl of met de klantenservice van Cito.

Zending B

Deze zending is bestemd voor de examensecretaris en bevat de papieren examendocumenten (opgavenboekjes, uitwerkbijlages en bijlages) in kandidaat-aantallen.

Op 8 maart 2021 ontvangen scholen zending B voor de cspe’s, vanuit DUO/Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten). De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen. Bij problemen dient de examensecretaris direct contact op te nemen met DUO/Examendiensten in Groningen, tel: 050-5997776 (op werkdagen van 09.00-13.00 uur) of e-mail: examens@duo.nl.

Zending C

Deze zending is bestemd voor de examensecretaris en bevat:

 • de benodigde digitale bestanden bij alle profielvak-cspe’s en de handleiding Applicaties profielvak-cspe’s 2021 (zie ook paragraaf 5.7.5);
 • twee (papieren) exemplaren van het correctiemodel per onderdeel van elk profielvak-cspe;
 • voor de profielvak-cspe’s BWI bb, kb en gl, D&P bb, kb en gl, MVI bb, kb en gl en PIE bb, kb en gl wordt als service daarnaast een digitaal correctiemodel beschikbaar gesteld.

De bovengenoemde examendocumenten en -bestanden van zending C worden digitaal verspreid via een portal van Cito. De examendocumenten en -bestanden zijn vergrendeld met een wachtwoord. De examendocumenten moeten worden geprint. De mailing die de examensecretaris op 5 februari ontvangt over zending A (zie hierboven) bevat ook de informatie over zending C.

Als deze zending op 12 maart 2021 nog niet beschikbaar isAls zich bij het downloaden of printen van de examendocumenten van zending C of het downloaden of opslaan van examenbestanden van zending C een probleem of onregelmatigheid voordoet, dient de examensecretaris direct contact op te nemen met Cito, Bedrijfsbureau CE, e-mail: ce-bedrijfsbureau@cito.nl of met de klantenservice van Cito.

Voor anderen dan de examensecretaris en de desbetreffende examinatoren blijven de examendocumenten geheim. Bij digitale examendocumenten kan de systeembeheerder hierop een uitzondering vormen. Deze moet de ICT-toepassingen bij de cspe’s tijdig voor aanvang van de examens installeren en testen.

5.7.3 Richtlijnen bij de cspe’s

Instructie voor de Examinator

Deze bevat richtlijnen voor geheimhouding, voorbereiding, afname, tijdsduur van de onderdelen, beoordeling en herkansing van de profielvak-cspe’s.

Het algemene deel van de Instructie voor de Examinator is het gehele jaar door beschikbaar op de examenpagina van elk profielvak. Zie voor meer informatie de betreffende examenpagina (zie paragraaf 5.7.7).

Correctievoorschrift

Deze bevat de richtlijnen voor de beoordeling voor het profielvak-cspe. Het algemene deel van het correctievoorschrift is het gehele jaar door beschikbaar op de examenpagina van elk profielvak. Zie voor meer informatie de betreffende examenpagina (zie paragraaf 5.7.7).

Richtlijnen herkansing cspe

Voor de richtlijnen bij herkansing van een profielvak-cspe, zie de Instructie voor de Examinator en hoofdstuk 3 van de brochure Werken met twee profielvak-cspe’s.

Voor het bepalen van het cijfer van herkansings-cspe en het daarbij gebruiken van de N-L-tool, zie eveneens de brochure Werken met twee profielvak-cspe’s.

Richtlijnen examentijd cspe

Bij de afname van het cspe gelden richtlijnen voor het omgaan met het begrip examentijd. De richtlijnen examentijd cspe hebben invloed op de organisatie, de afname en de beoordeling van het cspe. Op de examenpagina van elk profielvak wordt onder veelgestelde vragen nadere uitleg gegeven over het begrip richttijd per onderdeel. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt aangegeven of en zo ja welke ruimte het begrip richttijd biedt aan elke afzonderlijke school om in te spelen op specifieke afnamecondities.

Het is van belang dat zowel de examensecretaris als de examinatoren tijdig op de hoogte zijn van de richtlijnen.

Aandachtspunt: voorlezen

In hoeverre is voorlezen toegestaan tijdens de afname van het cspe? Lees het antwoord in onderstaand document:

5.7.4 Gebruik kandidaat-exemplaren bij de voorbereiding

Het is van belang dat de examinator voorafgaand aan de afname van het cspe weet wat er in het cspe gevraagd wordt en hoe het afnameproces verloopt. Daarom mag de examinator vanaf tien werkdagen voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de afname op zijn school een kandidaat-exemplaar uit zending B inzien en het cspe aan de hand van een kandidaat-exemplaar zelf maken. Zie ook de vakspecifieke informatie, te benaderen via paragraaf 5.7.7.

5.7.5 Overzicht onderdelen en ICT in de profielvak-cspe’s

Het overzicht onderdelen en ICT is vanaf 1 november beschikbaar op de examenpagina per profielvak-cspe, te benaderen via paragraaf 5.7.7.

5.7.6 Afname in Facet

Afname opdrachten in Facet

De examensecretaris ontvangt via een mailing vanuit Examenblad.nl bericht zodra de opdrachten in Facet beschikbaar zijn.

In welke volgorde de opdrachten per onderdeel moeten worden afgenomen is in de specifieke Instructie voor de Examinator per onderdeel aangegeven. Opdrachten af te nemen in Facet kunnen binnen dit kader op een zowel voor de kandidaat als organisatorisch gezien passend moment worden ingepland.

Voor de profielvak-cspe’s PIE, Groen en BWI meerdere opdrachten in Facet

Voor de profielvakken PIE, BWI en Groen worden voor één onderdeel van elk cspe (bb/kb/gl, rood en blauw) meerdere opdrachten in Facet aangeboden. Dit betekent dat de examensecretaris voor dit onderdeel één afname moet inplannen. Daarin zitten zowel de eventuele minitoets als de overige opdrachten.

Meer informatie hierover vindt u in de vakspecifieke mededelingen op de examenpagina per vak.

Mocht de afname in Facet niet goed gaan, dan is er een fall-back beschikbaar. Deze fall-back wordt ook in de vakspecifieke mededelingen beschreven.

Rapport minitoets voor kandidaat vervalt

In Facet zag de kandidaat tot en met het examenjaar 2019 na inleveren van de minitoets direct in het volgende scherm hoeveel punten hij voor de minitoets had gehaald. Vanaf het examenjaar 2020 wordt dit scherm niet meer getoond. Alleen de afnameplanner kan zien hoeveel punten de kandidaat heeft gehaald.

Inzage in opdrachten gemaakt in Facet

Direct nadat de kandidaat een minitoets heeft gemaakt en ingeleverd, kan de afnameplanner inzien hoe de kandidaat heeft gescoord. Door in de planning op de juiste afname te klikken en vervolgens op Inzien examen-/toetsresultaten, ziet de afnameplanner per kandidaat wat de eindscore is. Nadat de afname is afgesloten, is inzage in het werk mogelijk via de inzagefunctionaliteit, waartoe de docent toegang verkrijgt via de afnameplanner/examensecretaris.

Bij de overige opdrachten die in Facet worden afgenomen (alleen bij BWI, PIE en Groen) moet worden gecorrigeerd in Facet. Inzage is daar mogelijk nadat de correctie is afgesloten door de corrector.

Voorbeeldopdrachten in Facet

Voorbeeldminitoetsen zijn vanaf half september 2020 beschikbaar in de online oefenomgeving van DUO/Facet (oefenen.facet.onl). Ten behoeve van de Proef op de Som worden daarnaast uiterlijk in februari 2021 inplanbare voorbeeldopdrachten (bij BWI, PIE en Groen) en – minitoetsen in Facet beschikbaar gesteld.

5.7.7 Mededelingen per vak

De vakken met nader vastgestelde syllabi zijn herkenbaar aan een asterisk (*) in onderstaande tabel.

Bij de vakken waarvan de vakspecifieke informatie bij publicatie van de Januari-aanvulling wijzigingen bevat ten opzichte van de Septembermededeling, staat in de onderstaande tabel (v2) vermeld.

Profielvak-cspe’s

 

vakspecifieke infor­matie en syllabi profielvak-cspe's Deze tabel bevat links naar de examenpagina's met vakspecifieke informatie en syllabi per examen (kolom 1) en schooltype (overige kolommen) voor de profielvak-cspe's
vakspecifieke informatie en syllabiniveau
bouwen, wonen en interieurbb(v2)kb(v2)gl(v2)
produceren, installeren en energiebb(v2)kb(v2)gl(v2)
mobiliteit en transportbb(v2)kb(v2)gl(v2)
zorg & welzijnbb*(v2)kb*(v2)gl*(v2)
economie & ondernemenbb(v2)kb(v2)gl(v2)
horeca, bakkerij en recreatiebb(v2)kb(v2)gl(v2)
dienstverlening en productenbb(v2)kb(v2)gl(v2)
media, vormgeving en ictbb(v2)kb(v2)gl(v2)
groenbb(v2)kb(v2)gl(v2)

6 Rekentoets vo

Als gevolg van het vervallen van de wettelijke taak van het College voor Toetsen en Examens rondom de rekentoets, zal er geen nieuwe informatie over de rekentoets verschijnen. Dit betekent het volgende:

 • Er is alleen maar informatie over de rekentoets te vinden tot en met jaarring 2019.
 • Er zijn geen voorbeeldtoetsen vo meer beschikbaar via de online-oefenomgeving.
 • De rekenopgaven 2F en 3F die tot en met 2019 beschikbaar zijn gesteld via de rekenopgaven-etalage blijven beschikbaar.

7 Kandidaten met een beperking

In de brochure ‘Kandidaten met een beperking v2.0’ zijn de mogelijkheden en regels uitvoerig beschreven. De brochure bevat voor het examenjaar 2021 geen wijzigingen maar als gevolg van de corona maatregelen wel één toevoeging ten opzichte van de brochure voor 2020.

Ten opzichte van de brochure voor 2019 bevatte de brochure voor 2020 drie belangrijke toevoegingen; in hoofdstuk 1 is informatie over de AVG opgenomen en in hoofdstuk 2 staat beschreven wat de planning is om de daisy audio-cd voor leerlingen met dyslexie op een andere wijze te gaan leveren vanaf schooljaar 2020-2021 en in hoofdstuk 2 is in paragraaf 2.2 opgenomen dat bij de afnames van de cspe’s, de leerling met een geldige dyslexieverklaring of de diagnose TOS (taalontwikkelingsstoornis), gebruik mag maken van een maximale tijdverlenging van 15 minuten per onderdeel.

Aan paragraaf 2.4 van de brochure ‘Kandidaten met een beperking’ is informatie toegevoegd over kandidaten met dyslexie of een TOS. Het betreft de beschikbaarheid van de daisy cd en spraaksynthese pdf’s in de verschillende tijdvakken.

AVG

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt het College voor Toetsen en Examens de scholen om geen volledige deskundigenverklaringen, onderzoeksrapporten en andere verslagen van de leerling te versturen. Bij een vraag om welke ondersteuning mogelijk is, is het voor het CvTE belangrijk dat de hulpvraag van de leerling wordt beschreven en waaruit deze hulpvraag voortkomt. Informatie uit een deskundigenverklaring of onderzoeksrapport kan uiteraard (geanonimiseerd!) gebruikt worden om de hulpvraag te verduidelijken.

Volledigheidshalve is hieronder de rol van de inspectie en het CvTE nog een keer vermeld.

Alle aanpassingen in de wijze van examinering, ook standaard aanpassingen als een half uur extra, moeten worden gemeld bij de inspectie. De melding is NIET een vraag om toestemming maar is een handeling om aangepaste examinering te kunnen monitoren. Meldingen in het kader van artikel 55 Eindexamenbesluit VO (afwijking wijze van examineren) dienen zo spoedig mogelijk te worden gedaan in het Internet Schooldossier (ISD) van de Inspectie van het Onderwijs.

Als de school constateert dat meer nodig is dan de standaard aanpassing, dan moet de school met het CvTE contact opnemen via het contactformulier. Het CvTE zal dan een aanpassing voorstellen die niet binnen de standaard kaders valt, maar de belemmeringen door de beperking wegneemt met inachtneming van de eisen van het examen. Ook als binnen de school vragen leven over de mogelijkheden (tenslotte zijn sommige specifieke beperkingen voor een school geen dagelijkse kost), dan kan het zinvol zijn om met het CvTE te overleggen. Dat kan heel tijdig (bij het begin van de bovenbouw, bij het begin van het examenjaar, soms worden vragen al gesteld ten behoeve van een leerling in het eerste leerjaar). Anderzijds is er geen formele einddatum. Het kan immers gebeuren dat belemmeringen pas aan de orde zijn bij het begin van de gerichte examenvoorbereiding.

8 Logistiek

8.1 Opgave aantal examenkandidaten

Via een online formulier geeft de examensecretaris de aantallen examenkandidaten door. Dit online formulier is eind september beschikbaar op Mijn DUO, bij examens en diploma’s en vervolgens opgave aantal examenkandidaten. De deadline voor het opgeven van de aantallen kandidaten is 15 oktober 2020. De examensecretaris en directeur worden via een mailing (vanuit Examenblad.nl) geïnformeerd.

Als controle uitwijst dat er nog wijzigingen zijn in het aantal kandidaten dan kan dit tot 1 december worden doorgeven. Het online formulier blijft tot 1 december beschikbaar. Medio december worden de opgegeven aantallen kandidaten per vak, per schoolsoort gepubliceerd op de persoonlijke pagina van Examenblad.nl.

Let op! U mag alleen examens aanvragen/ontvangen voor de schoolsoorten/vakken waarvoor uw school én een licentie én examenkandidaten heeft.

8.2 Nabestellingen

Als na 1 december blijkt dat er toch iets fout is gegaan bij het doorgeven van het aantal examenkandidaten, neemt de examensecretaris zo spoedig mogelijk contact op met DUO via examens@duo.nl. Een verhoging of verlaging van het opgegeven aantal met één of twee hoeft niet doorgegeven te worden. Er worden altijd meer exemplaren geleverd dan besteld. Zie hiervoor de afrondingstabel eerste tijdvak.

Cd’s met pdf voor spraaksynthese en daisy audio-cd’s kunnen niet worden nabesteld, zie paragraaf 8.3.

8.3 Cd’s met pdf voor spraaksynthese en daisy audio-cd’s

Verpakkingswijze cd’s

De cd’s voor zowel het eerste als het tweede tijdvak zijn verpakt in een kartonnen wallet en geseald met krimpfolie, voorzien van DUO-logo, in een sealbag.

Eerste tijdvak

Er zijn daisy audio-cd’s voor de centrale examens:

 

daisy audio-cd’s Deze tabel geeft aan voor welke vakken daisy audio-cd’s zijn. Kolom 1 bevat de schoolsoort; kolom 2 noemt de vakken waarvoor er daisy audio-cd’s zijn
havo en vwo:alle vakken met uitzondering van Russisch, Turks, Arabisch, kunst (algemeen) en muziek
gl/tl:alle vakken met uitzondering van Turks, Arabisch, muziek, dans en drama
papieren CE’s bb en kb:alleen voor Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans

Er zijn cd’s met pdf voor spraaksynthese voor de centrale examens:

 

cd’s met pdf voor spraaksynthese Deze tabel geeft aan voor welke vakken cd’s met pdf voor spraaksynthese zijn. Kolom 1 bevat de schoolsoort; kolom 2 noemt de vakken waarvoor er cd’s met pdf voor spraaksynthese zijn
havo en vwo:alle vakken met uitzondering van kunst (algemeen)*, muziek*, Latijn, Grieks, Turks, Arabisch, Russisch en Fries
gl/tl:alle vakken met uitzondering van muziek*, dans* en drama*
papieren CE’s bb en kb:alle vakken

*Deze centrale examens worden afgenomen in Facet.

Er zijn GEEN cd’s met pdf voor spraaksynthese voor de digitale CE’s bb en kb en de cspe’s.

Bestellen van cd’s

U bestelt de cd’s met pdf voor spraaksynthese en daisy audio-cd’s via het Opgaveformulier aantal examenkandidaten. Voor ieder vak waarvoor u kandidaten doorgeeft en een cd beschikbaar is, ontvangt u sowieso één exemplaar. Wilt u meer ontvangen? Dan kunt u zelf het benodigde aantal opgeven.

Tot 1 december kan de examensecretaris nog wijzigingen van het aantal cd’s doorgeven via het online formulier Opgave aantal examenkandidaten. Na 1 december is dat voor wat betreft de cd’s niet meer mogelijk. Van de cd’s worden GEEN nabestellingen geleverd (zie onderstaande informatie).

Levering cd’s ten behoeve van eerste tijdvak

 • De cd’s bevatten examendocumenten voor één centraal examen;
 • De cd’s maken deel uit van de zending met de papieren CE’s voor het eerste tijdvak;
 • De cd’s worden geleverd in de aantallen overeenkomstig met het online formulier Opgave aantal examenkandidaten.

Als na 1 december blijkt dat een school meer exemplaren nodig heeft dan dat er zijn besteld, dan moet de examensecretaris zelf zorgen voor de extra exemplaren. De examensecretaris neemt hierbij onderstaande richtlijnen voor het kopiëren van cd’s van het CvTE in acht.

Tweede tijdvak

De school ontvangt spraaksynthese-cd’s en daisy audio-cd’s op dezelfde wijze en in dezelfde aantallen als bij het eerste tijdvak.

Derde tijdvak

Daisy audio-cd’s

Voor het derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt afgenomen, (zieparagraaf 1.1 en paragraaf 2.3), worden uitsluitend daisy audio-cd’s geleverd voor de papieren CE’s Nederlands en Engels.

Cd met pdf’s voor spraaksynthese

Voor dit derde tijdvak wordt per schooltype één cd met voor alle vakken een pdf voor spraaksynthese geleverd.

Iedere cd is beveiligd met een wachtwoord. De wachtwoorden worden vanaf dinsdag 6 juli om 7.30 uur beschikbaar gesteld, zie paragraaf 8.5.

Eerste, tweede en derde tijdvak

NB1

Als een kandidaat niet vertrouwd is met spraaksynthese, dan kan een individuele voorleeshulp worden ingezet. Dit zal in het algemeen worden toegepast als een leerling in het eerste of tweede tijdvak een daisy audio-cd gebruikte en in het derde tijdvak een ander vak herkanst dan Nederlands of Engels.

NB2

Als vanwege een calamiteit een vervangend CE wordt geleverd, wordt er geen daisy audio-cd geleverd en heeft de kandidaat recht op een individuele voorleeshulp.

8.4 Aflevering examenpakketten

Voor het eerste tijdvak worden de examenpakketten afgeleverd op maandag 10, dinsdag 11 of woensdag 12 mei 2021 en voor het tweede tijdvak op maandag 14 7, dinsdag 15 8 of woensdag 16 9 juni 2021.

Voor het derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt afgenomen (zie paragraaf 1.1 en paragraaf 2.3), worden de examenpakketten afgeleverd op maandag 28, dinsdag 29 of woensdag 30 juni.

De examens worden met beveiligd transport afgeleverd. De verpakte examenopgaven zijn extra beveiligd met een sealbag. Alle examenpakketten zijn verpakt in dozen met de opdruk DUO.

De datums waarop de cspe zendingen voor de scholen beschikbaar komen staan vermeld in paragraaf 5.7.2.

Let op! De examens moeten op dezelfde locatie worden afgeleverd als waar de examens worden afgenomen. Een uitzondering geldt voor de bijzondere gevallen, waarvoor toestemming van inspectie nodig is, bijvoorbeeld als een examen door omstandigheden thuis of in een ziekenhuis moet worden afgenomen. De examensecretaris benadert inspectie via het Examenloket met een verzoek om toestemming.

Aflevertijdvenster

De (plaatsvervangend) examensecretaris ontvangt een mailing vanuit Examenblad.nl waarin vermeld staat op welke dag de examenopgaven voor het eerste tijdvak worden afgeleverd. De mailings voor het cpe (gl/tl en vwo), de cspe’s en de examenopgaven voor het tweede tijdvak worden uiterlijk een week voor de aflevering verzonden. In de mailings staat ook een aflevertijdvenster (bijvoorbeeld 11.00-13.00 u) en instructies voor de ontvangst en verwerking van de examenpakketten.

Erratumbladen

Erratumbladen worden via Mijn DUO verspreid, tenzij een erratum een te grote omvang kent of te specifiek drukwerk vraagt. Als bij een erratum één of meer bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt, worden deze per koerier, gelijktijdig met de examenopgaven, afgeleverd.

Opgeven extra telefoonnummer

Ten behoeve van de leveringen van de examenpakketten kan een extra telefoonnummer doorgegeven worden. Dit telefoonnummer wordt, in plaats van het standaard telefoonnummer van de vestiging van de school, (alleen) gebruikt voor de communicatie betreffende de aflevering. De examensecretaris kan het nummer op zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl registreren.

Koeriers: Mikropakket of FedEx/TNT

Zendingen met examenpakketten worden door een koerier bezorgd. Mikropakket doet dit voor DUO, FedEx/TNT doet dit voor Cito. De Cito-zendingen A en C met cspe’s gaan via een portal (zie paragraaf 5.7.2). Op basis van de ervaringen in februari met zending A is besloten om de terugval-dvd voor BB- en KB-flex te vervangen door distributie via dezelfde portal als de zendingen A en C van de beroepsgerichte profielvakken. De examensecretarissen worden hierover medio april via een mailing vanuit Examenblad.nl geïnformeerd. Dit betekent dat Mikropakket de enige distributeur van examenpakketten is.

Voor alle leveringen die examenopgaven bevatten, overhandigt de chauffeur het pakket alleen aan een door de examensecretaris geregistreerde functionaris (pakketontvanger). Deze persoon moet zich legitimeren met een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Meer informatie leest u in de werkwijze ontvangst examenpakketten.

In de Activiteitenplanning centrale examens 2021 staat vermeld welke zendingen alleen worden overhandigd aan een daartoe bevoegde functionaris.

Afleverdatums eerste tijdvak 2022

De pakketten met examenopgaven eerste tijdvak 2022 worden op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 mei afgeleverd. De overige afleverdatums worden in de Septembermededeling over 2022 meegedeeld.

8.5 Wachtwoorden

De wachtwoorden worden beschikbaar gesteld aan de (plaatsvervangend) examensecretaris via de persoonlijke pagina op Examenblad.nl onder punt 5. Zie de activiteitenplanning voor de datums.

8.6 Bevestiging van de ontvangst van de examenpakketten

Na iedere verzending van examenpakketten ontvangt de examensecretaris een mailing vanuit Examenblad.nl met het verzoek om ontvangst van de examenpakketten en controle van de levering te bevestigen. De examensecretaris verklaart dan ook dat de examendocumenten op een veilige plaats zijn opgeborgen.

In de Activiteitenplanning centrale examens 2021 is precies vermeld wanneer de examensecretaris een verzoek om de ontvangst te bevestigen tegemoet kan zien.

8.7 Tijdstip openen verpakking

Examenopgaven eerste, tweede en derde tijdvak (CE’s)

De gesealde examenpakketten dienen intact te blijven tot in de examenruimte voor de start van de zitting. Dat geldt zowel voor de examenpakketten met papieren opgaven voor de centraal schriftelijke examens als voor de daisy audio-cd en de cd met pdf’s voor spraaksynthese, zie paragraaf 1.6.

Alleen onder strikte voorwaarden kan de gesealde verpakking kort voor de afname worden geopend. Zie de brochure kandidaten met een beperking en de richtlijnen voor het kopiëren van cd’s, van het CvTE (paragraaf 8.3).

Cspe’s (zending B vanuit DUO/Examendiensten):

De examinator mag een kandidaat-exemplaar uit zending B maximaal tien werkdagen voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de afname op zijn school inzien, zie paragraaf 5.7.4 (beroepsgerichte vakken vmbo).

Nu het cspe 2021 de status SE heeft, is de informatie in de bovenstaande alinea veranderd: zie hiervoor de CvTE-brochure:

Cpe gl/tl:

Het pakket met het magazine, dat eind november 2020 wordt geleverd, mag in de eerste week van december worden geopend.

De pakketten met o.a. de examenopgaven (aflevering eind januari) mogen aan het begin van de afnameperiode (zie examenrooster) worden geopend, zie de vakspecifieke informatie te benaderen via paragraaf 5.6.

Cpe vwo:

De pakketten mogen in de eerste week van december worden geopend, zie de vakspecifieke informatie te benaderen via paragraaf 5.6.

8.8 Examendocumenten downloaden via Mijn DUO

Mijn DUO wordt ook gebruikt voor het downloaden van examendocumenten.

Erratumbladen

Erratumbladen worden in principe via Mijn DUO verspreid.

Als bij een erratum één of meer bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt, worden deze per koerier, gelijktijdig met de examenopgaven, afgeleverd.

Noodscenario

Het College voor Toetsen en Examens kan bij een calamiteit besluiten een noodscenario in werking te stellen waarbij in laatste instantie gebruikgemaakt kan worden van Mijn DUO.

In januari maart 2021 zal de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaatsvinden. Deze jaarlijkse test vindt plaats zodat de opgebouwde routine intact blijft. Uiterlijk een week voor de test ontvangen de (plaatsvervangend) examensecretaris en de directeur via Examenblad.nl een mailing met een vooraankondiging. In onderstaand document vindt u de richtlijnen over de werkwijze met betrekking tot de te downloaden examendocumenten via Mijn DUO.

8.9 Noodscenario flexibele en digitale centrale examens bb en kb

Alle scholen die meedoen aan de flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex) en die op 31 maart 2021 niet zijn teruggevallen naar papieren centrale examens, krijgen voor zowel bb als kb normaal gesproken een terugval-dvd (zie paragraaf 4.8.2 van de brochure Kaders BB- en KB-flex 2021 v2.0).

Deze dvd’s bevatten pdf’s van de papieren centrale examens en dienen om bb- en kb-scholen die zich na 31 maart 2021 nog genoodzaakt zien terug te vallen naar papier daartoe maximale ruimte te bieden. De terugval-dvd wordt dit jaar vervangen door distributie via dezelfde portal als zending A en C van de beroepsgerichte profielvakken. Zie paragraaf 5.7.2.

8.10 Aanlevering schoolexamencijfers en examenresultaten aan DUO

De resultaten voor het schoolexamen kunnen later dan in reguliere jaren worden aangeleverd. De resultaten van de schoolexamens moeten wanneer mogelijk voor donderdag 6 mei (tien kalenderdagen voor aanvang eerste tijdvak) en uiterlijk zondag 16 mei (één dag voor aanvang van het eerste tijdvak) worden aangeleverd aan BRON door middel van het persoonsgebonden nummer.

Deze aanlevertermijn geldt zowel voor leerlingen die in het eerste tijdvak opgaan voor het centraal examen, als leerlingen die in het tweede tijdvak voor het eerst opgaan voor het centraal examen van een of meerdere vakken.

Als een leerling als gevolg van ziekte, quarantaine of een volgens het bevoegd gezag andere geldige reden het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak kan het bevoegd gezag, net als in een regulier jaar, besluiten dat er meer tijd aan de leerling wordt geboden om het schoolexamen af te ronden (dus na de start van het eerste tijdvak). Daarbij blijft de regel overeind dat het schoolexamen van een vak volledig moet zijn afgesloten voor de eerste kans van het centraal examen van het betreffende vak waar de leerling voor opgaat (eerste of tweede tijdvak).

De extra ruimte die door het later aanleveren gecreëerd wordt kan bijvoorbeeld worden ingezet om herkansingen in te plannen of om achterstanden in de examinering vanwege COVID-19 bij individuele leerlingen in te lopen.

De aangeleverde gegevens kunnen tot uiterlijk één kalenderdag voor de aanvang van het centrale examen aangepast worden. Na afname van het centraal examen van het betreffende vak kan een aanpassing alleen plaatsvinden na toestemming van de inspectie via een formulier dat opgevraagd kan worden bij het Examenloket. In verband met controles door DUO op de kwaliteit en compleetheid van de aangeleverde cijfers vragen we scholen deze zo snel als de schoolgebonden examenplanning toelaat, aan te leveren.

Schoolexamencijfers algemene vakken

De schoolexamencijfers moeten uiterlijk zondag 16 mei aan BRON worden aangeleverd door middel van het persoonsgebonden nummer. We willen scholen vragen om daar waar mogelijk voor donderdag 6 mei al zo veel mogelijk cijfers aan te leveren. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel ‘belangrijke datums’.

Voor de flexibele en digitale centrale examens bb en kb en de cspe’s geldt:

Per vak en per kandidaat moet het cijfer van het schoolexamen één kalenderdag voor de start van het betreffende centraal examen zijn doorgegeven aan BRON. Om te borgen dat ook deze leerlingen extra tijd kunnen krijgen om, wanneer nodig te herkansen of achterstanden in te halen kunnen de flexibele digitale centrale examens -bb en -kb (en de cspe’s)tot en met vrijdag 23 juli worden afgenomen. Scholen wordt geadviseerd om binnen de kaders van hun jaarplanning de bestaande ruimte in de afnametermijnen voor de cspe’s en de flexibele en digitale centrale examens maximaal te benutten.

Schoolexamencijfers beroepsgerichte profielvakken

De beroepsgerichte profielvakken worden dit jaar met een SE afgesloten. Het cspe 2021 kan daarvan een onderdeel uitmaken, maar dat hoeft niet. Het cspe kan worden afgenomen tot en met 23 juli.

Het aanleveren van het SE-cijfer voor het beroepsgerichte profielvak (dat tevens eindcijfer is) moet uiterlijk twee weken na het vaststellen van de uitslag plaatsvinden. Voor scholen die de uitslag vaststellen op 23 juli is de deadline daarom 6 augustus.

Schoolexamencijfers beroepsgerichte keuzevakken

Voor de beroepsgerichte keuzevakken geldt dat het schoolexamencijfer (dat tevens eindcijfer is) tien kalenderdagen voor het bekendmaken van de N-term van het profielvak-cspe aangeleverd moet worden. Dit jaar is de deadline voor aanleveren uiterlijk twee weken na het vaststellen van de uitslag aan BRON moet zijn aangeleverd. Voor scholen die de uitslag vaststellen op 23 juli is de deadline daarom 6 augustus.

Voor het aanleveren van de CE-cijfers en de eindcijfers van vakken die met een centraal examen in het voorexamenjaar worden afgesloten, geldt dat deze ook direct in het jaar van afleggen moeten worden aangeleverd aan BRON. Van de leerlingen die in het derde leerjaar het cspe afleggen beroepsgerichte profielvak afsluiten, moet het resultaat ook direct aan BRON gemeld worden. Als zij dit jaar gebruik maken van hun herkansing voor het cspe kunnen zij volgend jaar niet opnieuw het cspe afleggen. Als zij in het derde leerjaar nog niet hebben herkanst, kunnen zij in hun vierde leerjaar herkansen. Zij kunnen het beroepsgerichte profielvak eventueel in hun vierde leerjaar herkansen. Dat betekent dat derdejaars herkansers van dit jaar volgend jaar ook het cspe zoals normaal afleggen.

Zie: Servicedocument examens 2021, versie 16 december 2020

Examenresultaten

De examenresultaten moeten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, na de vaststelling van de definitieve uitslag door het bevoegd gezag via Mijn DUO worden aangeleverd door middel van het persoonsgebonden nummer. DUO informeert scholen tijdig over de te volgen procedure, zie ook de Activiteitenplanning centrale examens 2021.

8.11 Bestellen waardepapieren

Tegen betaling levert DUO waardepapieren die ruimschoots voldoen aan de eisen van OCW; optimaal van kwaliteit en niet na te maken of te kopiëren. De benodigde informatie is te vinden op de website van DUO.

8.12 Inwisseling en voorlopige cijferlijst

Het College voor Toetsen en Examens wijst erop dat aan een leerling die in het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar een centraal examen of een afsluitend schoolexamen heeft afgelegd in één of meer vakken en vervolgens de school verlaat zonder het eindexamen te voltooien, een voorlopige cijferlijst uitgereikt dient te worden, uitsluitend op officieel waardepapier. De afdeling Staatsexamens vo vraagt als inwisselende instantie naar dit waardedocument. Zie hiervoor artikel 52c van het Eindexamenbesluit VO.

De voorlopige cijferlijst moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 5 van de Regeling modellen diploma’s VO.

In de bijlage Richtlijnen voor het invullen van de modellen en beveiligen waardepapier onder de kop voorlopige cijferlijst wordt nadere uitleg gegeven.

Indien de kandidaat een centraal examen, een afsluitend schoolexamen in een of meer vakken heeft afgelegd in het voorlaatste leerjaar en vervolgens de school verlaat zonder het eindexamen te voltooien, ontvangt hij een ‘voorlopige cijferlijst’. De resultaten van die vakken moeten zijn aangeleverd in BRON. Een voorlopige cijferlijst wordt dus uitgereikt voordat de uitslag van het betreffende eindexamen definitief kan worden vastgesteld (artikel 52c van het Eindexamenbesluit VO). Op basis van de voorlopige cijferlijst kan de nieuwe school het onderwijsprogramma van de kandidaat vaststellen.

Dit geldt ook bij een examenkandidaat die het gespreid centraal examen, bedoeld in artikel 59 van het Eindexamenbesluit VO, aflegt. Daarnaast geldt dit ook voor leerlingen die aan een andere school of instelling worden uitbesteed om daar hun gespreid examen voort te zetten. Ook een vso-examenkandidaat, die alleen een beroepsgericht programma (in symbiose) afsluit op de vmbo-school, ontvangt een voorlopige cijferlijst van die school.

9 Correctie

9.1 Pooling tweede correctie

De koppeling van de scholen voor de uitvoering van de tweede correctie, de pooling, wordt verricht door DUO/Examendiensten op basis van de door de scholen opgegeven aantallen kandidaten per schoolsoort per vak. Nadat de koppeling in maart bekend is gemaakt aan de scholen, wijst het bevoegd gezag van de school, conform artikel 36 Eindexamenbesluit VO de gecommitteerde(n) aan. Deze aanwijzing maakt het bevoegd gezag bekend aan die scholen waarvoor zij de tweede correctie verzorgen. Dit kan ook via Wolf. Het geregistreerde postadres wordt vermeld op het overzicht tweede correctie op de persoonlijke pagina (zie paragraaf 1.3.1).

Bij onvoorziene omstandigheden die leiden tot een probleem met de pooling van de tweede correctie kan de examensecretaris contact opnemen met DUO/Examendiensten via examens@duo.nl.

In gewone examenjaren geldt de pooling voor het eerste en het tweede tijdvak. Dit jaar geldt de pooling niet alleen voor het eerste en tweede tijdvak, maar ook voor het derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt afgenomen. Om te bevorderen dat de correctie van het derde tijdvak zoveel mogelijk al voor het begin van de zomervakantie kan worden afgerond, worden de scholen in regio Noord dit jaar onderling gepoold.

9.2 Publicatie correctievoorschriften

De correctievoorschriften van de schriftelijke examens worden na afname gepubliceerd.

Bij de papieren centrale examens bb en kb worden de correctievoorschriften via een mailing vanuit Examenblad.nl verspreid onder de examensecretarissen en de geregistreerde docenten van de desbetreffende scholen. Dit gebeurt vanwege de geringe aantallen leerlingen en het mogelijke hergebruik van opgaven als een examen door nul kandidaten is afgelegd.

Ochtendzittingen:

De correctievoorschriften van de ochtendzittingen worden gepubliceerd om 14.00 uur.

Middagzittingen:

De correctievoorschriften van de middagzittingen vmbo worden gepubliceerd om 16.00 uur;

De correctievoorschriften van de middagzittingen havo/vwo worden gepubliceerd om 17.00 uur (ook bij centrale examens die om 16.00 uur zijn afgelopen).

Het moment van publiceren houdt verband met examenzittingen voor kandidaten met tijdverlenging en mogelijke quarantainesessies. Bij vakken waar testcorrectie plaatsvindt, geldt een ander publicatiemoment van het correctievoorschrift.

Vakken met testcorrectie

Er zijn dit jaar geen centrale examens met testcorrectie. Zieparagraaf 1.4.

De correctievoorschriften van de centrale examens, die in het tweede en derde tijdvak als aangewezen/geheim vak worden afgenomen, worden niet gepubliceerd.

9.3 Nadere informatie over de correctie

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift dat deel uitmaakt van wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. Algemene regel 3.3 van het correctievoorschrift geeft de corrector echter ook ruimte.

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met de Examenlijn via het contactformulier van het Examenloket.

9.3.1 Notities van de corrector op het gemaakte werk

Notities van de corrector op het gemaakte werk

 • Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
 • Er is geen standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten.
 • Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
 • Scholen kunnen binnen de ruimte die de regelgeving biedt afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes hierin maken.

De oorspronkelijke formulieren DI-200/201 worden sinds tien jaar niet meer geleverd/voorgeschreven door de overheid (DUO). Wanneer een variant van dit formulier (bijvoorbeeld een print vanuit Wolf of vanuit het school- administratiepakket) door scholen tot formulier aangewezen wordt, valt dat onder de eigen keuzes van de school. De overheid schrijft dus de vorm niet meer voor en levert met betrekking tot die eigen keuzes van scholen geen voorgeschreven invulinstructie.

Met het oog op de kwaliteit van de tweede correctie is artikel 42 (eerste lid) in het Eindexamenbesluit VO opgenomen. Artikel 42 laat onverlet dat eerste en tweede corrector overeen kunnen komen de scores, zoals door beiden vastgesteld, te middelen.

Zie ook paragraaf 12.1 (protocollen VO-raad) en paragraaf 9.5 (geschil over vaststelling score centrale examens).

9.3.2 Adviestabel correctietijd

De adviestabel correctietijd is opgesteld om ervoor te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede corrector is en dat de eerste corrector het weer tijdig retour krijgt. De sociale partners hebben ons gevraagd de tabel via Examenblad.nl onder uw aandacht te brengen. U kunt de tabel vinden via onderstaande link.

Adviestabel opsturen examenwerk

Omdat er dit jaar met drie tijdvakken wordt gewerkt, is de correctietijd voor vakken die achter in het rooster staan erg krap. Dit geldt in alle drie de tijdvakken. Het volgen van de adviestabel bevordert dat de eerste en tweede corrector de scores tijdig, dat wil zeggen vóór de publicatie van de N-termen kunnen vaststellen.

NB

Het komt voor dat de uiterste datum voor het accorderen van de Wolf-gegevens valt ná de datum in de adviestabel. Het is belangrijk dat de eerste corrector voor het versturen van het leerlingwerk dan toch de datum van de adviestabel in acht neemt.

9.3.3 Discussiefora voor digitale CE’s

De besloten en beveiligde fora (bbf’s) bieden docenten de gelegenheid om al tijdens de afnameperiode met collega’s van gedachten te wisselen over opgaven die nog onder de geheimhouding vallen. Digitale examens zijn namelijk niet, zoals papieren examens, direct na afname openbaar.

Op het forum kunnen docenten discussiëren over examenopgaven, het correctievoorschrift en de antwoorden van leerlingen. De opgave waarover het gaat, wordt dan op het forum getoond. In 2021 is er een discussieforum voor alle vakken van de flexibele en digitale CE’s bb en kb.

Medio februari worden de examensecretaris en de docenten via een mailing vanuit Examenblad.nl geïnformeerd over de mogelijkheid van aanmelding.

Prikbord Engels

Na evaluatie is besloten het prikbord zoals in 2019 weergegeven te handhaven voor 2021. Op de prikborden Engels gl/tl, havo en vwo zijn veelgestelde vragen opgenomen die passen onder kopjes als moeilijkheidsgraad, tekstselectie, correctieregelgeving, onderliggende principes van de examens en dergelijke. Deze veelgestelde vragen zijn geselecteerd op basis van opmerkingen van correctoren die de afgelopen jaren zijn binnengekomen. Op deze manier worden antwoorden op vragen die bij correctoren leven op een overzichtelijke wijze gepresenteerd. De veelgestelde vragen bieden zo hulp bij de correctie van niet alleen die éne examenvraag, maar bij de correctie van meerdere examenvragen. Het prikbord wordt zo nodig tijdens de examenperiode 2021 aangevuld. De prikborden zijn te vinden via de examenpagina’s op Examenblad.nl.

9.4 Errata en aanvullingen

9.4.1 Errata

In het drukwerk van de papieren centrale examens kunnen fouten voorkomen. Daarom worden de complete examens en correctievoorschriften ook nog gescreend als de producten eenmaal gedrukt zijn.

Mocht er dan een fout worden geconstateerd (berucht voorbeeld: verschoven lijnen in een natuurkundeopgave) dan geeft het College voor Toetsen en Examens een erratum uit dat aan alle leerlingen bekend moet worden gemaakt. Voor afname is dus al bekend voor welke vakken een erratum geldt.

9.4.2 Aanvullingen

Leerlingen mogen geen nadeel ondervinden van een foutieve of onvolkomen vraag, antwoord of vraag-antwoordcombinatie. De aanvulling is een instrument om daarvoor te zorgen. Dat kan door middel van een inhoudelijke aanvulling om het correctievoorschrift te verbeteren of te verduidelijken of door het neutraliseren van een vraag (alle scorepunten toekennen).

Er zijn verschillende manieren om met de aanvulling een verbetering of verduidelijking te bewerkstelligen. Dat kan door:

 • een nadere toelichting op het eerder gegeven antwoord in het correctievoorschrift;
 • een vermelding dat een bepaalde interpretatie ook goed kan worden gerekend;
 • een aanpassing van het beoordelingsmodel.

Zowel vragen van LAKS als vragen die via het Examenloket of het formulier op Examenblad.nl binnenkomen, zijn hierbij van belang. Het College voor Toetsen en Examens beslist zo spoedig als mogelijk, met als streven binnen vier werkdagen na de afname, of een aanvulling uitgaat via Examenblad.nl. De dag na de afname geldt als eerste werkdag, weekenden en feestdagen tellen niet mee. Een aanvulling die als doel heeft een vraag te neutraliseren kan ook nog ná vier werkdagen worden gedaan.

9.5 Geschil over vaststelling score centrale examens

In artikel 42 lid 1 van het Eindexamenbesluit VO staat aangegeven dat de examinator en de gecommitteerde in onderling overleg de score voor het centraal examen vaststellen. Mochten de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator.

Van belang hierbij is dat het correctievoorschrift bindend is. Aanvullende afspraken, die soms door bepaalde vakgroepen of bijeenkomsten van correctoren worden gemaakt, zijn ondergeschikt aan het correctievoorschrift en hoeven niet geaccepteerd te worden.

Indien het geschil met inachtneming van de hiervoor genoemde richtlijnen alsnog niet kan worden beslecht, wordt hiervan via het Examenloket melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie zal vervolgens in overleg met het bevoegd gezag erop aandringen dat zij verdere interne acties ondernemen om toch tot overeenstemming te komen. Hierbij kan gedacht worden aan het collegiaal consulteren van een onafhankelijke vakdocent binnen hetzelfde bestuur.

Bij zeer hoge uitzondering kan de inspectie een onafhankelijke derde corrector aanwijzen. De bevoegde gezagen moeten zich hierbij realiseren dat dan het volledige examenwerk opnieuw gecorrigeerd wordt en de correctie van deze onafhankelijke corrector in de plaats komt van de eerdere beoordelingen. Het is niet uitgesloten dat de vaststelling van de uitslag voor alle kandidaten van het betreffende vak vertraging oploopt.

9.6 Handreiking geschil score centrale examens na inzage

Het Eindexamenbesluit VO geeft in artikel 42 regels over de vaststelling van de score door de eerste en tweede corrector. Dit betreft de situatie voorafgaand aan de vaststelling van het cijfer. Het Eindexamenbesluit VO voorziet niet in een regeling voor de situatie ná vaststelling van het cijfer. In toenemende mate blijken leerlingen na inzage van het examenwerk op grond van artikel 57 van het Eindexamenbesluit VO bezwaar te willen maken tegen de vastgestelde score en daarmee tegen het vastgestelde eindcijfer voor het centraal examen. Scholen moeten zelf bepalen hoe om te gaan met een geschil over de correctie van een examen waarvan het cijfer is vastgesteld. De inspectie, het ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens hebben daar geen besluitvormende rol in. De handreiking ‘Geschil score centraal examen’ biedt een suggestie voor scholen hoe met een geschil om te gaan.

10 Normering

10.1 Gegevensverzameling via elektronische weg

De normering van de centrale examens wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Daarom is het van belang dat docenten van zoveel mogelijk kandidaten de deelscores met Cito uitwisselen.

Voor de cse’s en het cpe gl/tl en cspe’s leveren scholen hiervoor de gegevens aan via Wolf.

Voor de afnames in Facet worden de gegevens automatisch uitgewisseld. Bij examens met alleen gesloten vragen gebeurt dit zodra de afnameleider de afnamegroep afsluit en bij examens met correctie zodra de corrector de correctie afsluit.

Wolf

In principe wordt de examensecretaris aangeschreven als accountbeheerder voor Wolf. Mocht het voor een school beter uitkomen om de rol van accountbeheerder te delegeren aan een ander dan de examensecretaris, registreert de examensecretaris dat via de persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

De scholen die cspe’s afnemen, ontvangen in de week van 15 t/m 19 maart informatie en de toegangscode om Wolf in te richten. De scholen die alleen cse’s en/of het cpe gl/tl afnemen ontvangen deze gegevens in de week van 5 t/m 9 april informatie en de toegangscode om Wolf in te richten.

Cspe’s en Papieren CE’s

Ook in 2021 wisselen scholen afnamegegevens uit van de alfabetisch eerste vijf kandidaten (in sommige gevallen tien, of alle kandidaten) via Wolf. Het gevraagde aantal kandidaten per examen staat vermeld in het correctievoorschrift en wordt ook vermeld op de wolfsite wolf.cito.nl onder inzenddata.

Heeft uw school voor een bepaald examen minder kandidaten dan het gevraagde aantal, wissel dan de afnamegegevens uit van alle kandidaten die dat examen hebben afgelegd.

Zijn er meer kandidaten dan het gevraagde aantal, wissel dan bij voorkeur de gegevens uit van alle kandidaten, maar in elk geval van de alfabetisch eerste kandidaten tot het gevraagde aantal bereikt is. Wij verzoeken correctoren ten behoeve van de evaluatie van de examens bij vragen die een examenkandidaat niet heeft beantwoord een ‘N’ in te voeren. ‘N’ staat voor ‘Niet beantwoord’.

De uiterste datums voor het accorderen van de uit te wisselen gegevens staan per examen vermeld in het correctievoorschrift, op de wolfsite wolf.cito.nl onder belangrijke datums en in de Activiteitenplanning centrale examens 2021.

Profielvak-cspe’s in Wolf

Zie voor het aanleveren van de scores van kandidaten voor profielvak-cspe’s in Wolf het algemene deel van het correctievoorschrift op de examenpagina van de profielvakken.

Uitwisseling afnamegegevens tweede tijdvak

Via Wolf wisselen de scholen ook de afnamegegevens uit van de tweede tijdvak kandidaten.

In het tweede tijdvak zijn er kandidaten voor wie het examen de eerste afname is voor het betreffende vak. Ook zijn er kandidaten voor wie het examen een herkansing betreft.

Wij verzoeken correctoren om de scores van alle herkansende kandidaten uit te wisselen.

Het gevraagde aantal kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-examen de eerste afname is, staat vermeld in het correctievoorschrift en wordt ook vermeld op de wolfsite wolf.cito.nl onder inzenddata. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het eerste tijdvak.

De uiterste datums voor het accorderen van de uit te wisselen gegevens staan per examen vermeld in het correctievoorschrift, op de wolfsite wolf.cito.nl onder belangrijke datums en in de Activiteitenplanning centrale examens 2021.

Uitwisseling afnamegegevens derde tijdvak

Via Wolf wisselen de scholen ook de afnamegegevens uit van de kandidaten in het derde tijdvak. De uiterste datums voor het accorderen van de uit te wisselen gegevens staat per examen vermeld in het correctievoorschrift, op de wolfsite wolf.cito.nl onder belangrijke datums en in de Activiteitenplanning centrale examens 2021.

Wolf en de AVG

Via Wolf verzamelt Cito afnamegegevens. Dat gebeurt ten behoeve van de normering van de centrale examens.

Een zorgvuldige normering dient een algemeen belang en derhalve is er volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) voor de gegevensuitwisseling ter ondersteuning van de normering geen overeenkomst met de school nodig.

Dat ligt anders bij de aanvullende dienstverlening die via Wolf mogelijk is, zoals de mogelijkheid om

 • over de uitgewisselde gegevens groepsrapportages te ontvangen;
 • gegevens uit te wisselen met de school voor tweede correctie;
 • de tweede correctie via Wolf af te handelen;
 • vastgestelde en gefiatteerde scores uit te wisselen met het leerlingadministratiesysteem.

Voor deze aanvullende dienstverlening moet Cito de gegevens van de school bewerken en dat kan niet zonder instemming van het bevoegd gezagde school. In februarimaart worden de bevoegd gezagenscholen hierover door Cito (via een mailing vanuit DUO)via een mailing vanuit Examenblad.nl geïnformeerd.

10.2 Kenmerken van centrale examens

Jaarlijks worden bepaalde kenmerken van de centrale examens, zoals het aantal vragen en het maximale aantal scorepunten per vraag gepubliceerd op cito.nl. Dit gebeurt gelijktijdig met de publicatie van de examengegevens ten behoeve van Wolf. Voor de voorbereiding van de kandidaten heeft deze informatie overigens geen waarde.

10.3 Bekendmaking N-termen

Bekendmaking normering beroepsgerichte vakken

De N-termen van de beroepsgerichte profielvakken worden bekendgemaakt op woensdag 9 juni 2021 om 8.00 uur.

N-termen bij de beroepsgerichte profielvakken

Begin april 2021 verschijnt een handreiking met per cspe-onderdeel een suggestie voor een N-term. Zie de CvTE-brochure:

Eerste tijdvak

De N-termen vwo, havo, vmbo gl/ tl en papieren CE’s bb en kb van het eerste tijdvak worden bekendgemaakt op woensdag 16 juni donderdag 10 juni 2021 om 8.00 uur.

De N-termen voor de digitale CE’s bb en kb worden bekendgemaakt op woensdag 16 juni 2021 om 8.00 uur.

Tweede tijdvak

De N-termen voor het tweede tijdvak worden bekendgemaakt op vrijdag 2 juli 2021 om 8:00 uur.

Derde tijdvak

De N-termen voor het derde tijdvak worden bekendgemaakt op donderdag 15 juli 2021 om 8:00 uur.

10.4 Vaststelling van het CE-cijfer

Het CE-cijfer wordt door de school vastgesteld volgens de dan actuele Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens.

Bij de ‘aangewezen vakken’ en het derde tijdvak krijgen de scholen het resultaat als cijfer toegezonden. Er hoeft daarbij geen omzetting van score naar cijfer meer plaats te vinden, zie ook paragraaf 11.6.

10.5 Bevraging van docenten naar oordeel over examen

In Wolf wordt bij de (papieren) centrale examens van het eerste tijdvak en tweede tijdvak een korte vragenlijst aangeboden aan docenten. De resultaten daarvan geven een eerste globaal beeld van hoe het examen door docenten beoordeeld is. De resultaten van de korte vragenlijst worden opgenomen in het jaarlijkse examenverslag van Cito en kunnen aanleiding zijn om bij een bepaald examen een volgend jaar een uitgebreide vragenlijst in te zetten.

In 2021 worden twee extra vragen gesteld. Eén vraag gaat over de moeilijkheid van het examen in vergelijking met examens in eerdere jaren. De andere vraag gaat over de mate waarin de leerlingen die in het eerste tijdvak deelnemen aan het examen representatief zijn voor de hele klas, in het geval er ook leerlingen zijn die pas in het tweede tijdvak deel zullen nemen aan het examen.

Welke vragen worden gesteld en met welk doel is te zien in de online informatiebijeenkomst van 28 januari over de normering van 2021.

Over deze twee vragen volgt specifieke informatie via een mailing vanuit Examenblad.nl.

In 2021 zullen geen uitgebreide vragenlijsten bij de centrale examens uitgaan.

11 Tweede en derde tijdvak

11.1 Aantallen opgavenboekjes tweede en derde tijdvak*

*De titel is gewijzigd (was: Aantallen opgavenboekjes tweede tijdvak)

Het tweede tijdvak wordt geleverd in dezelfde aantallen opgavenboekjes als het eerste tijdvak.

Voor het derde tijdvak worden de aantallen opgavenboekjes volgens volgend overzicht bepaald:

 

aantallen opgavenboekjes tv3 Deze tabel geeft aan hoeveel opgavenboekjes er voor het derde tijdvak worden geleverd (kolom 2), gebaseerd op het aantal kandidaten in het eerste tijdvak (kolom 1)
Aantal opgegeven kandidaten eerste tijdvakAantal opgavenboekjes derde tijdvak
1-255 10
26-6010 20
61-12015 30
121-20020 40
Meer dan 20025 50

Toelichting:

Ten behoeve van het vierdaags derde tijdvak ontvangt de school twee keer zoveel opgavenboekjes als de school normaal gesproken voor een vierdaags tweede tijdvak zou ontvangen.

Vanuit Examenblad.nl zal op 21 juni via de mailing ‘Bekendmaking afleverdag examenpakketten derde tijdvak’ worden aangegeven wat de examensecretaris kan doen als het te verwachten aantal kandidaten groter is dan het aantal volgens de bovenstaande tabel.

11.2 De aangewezen vakken

Het College voor Toetsen en Examens kan vakken aanwijzen waarvan het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens, de aangewezen vakken. Ook in het derde tijdvak, dat in juli wordt afgenomen, wordt met aangewezen vakken gewerkt. Welke vakken zijn aangewezen is vermeld in het rooster voor het derde tijdvak (zie paragraaf 2.3).

De aangewezen vakken 2021 worden uiterlijk in maart bekendgemaakt.

De opgavenboekjes voor het tweede en derde tijdvak bij de aangewezen vakken, die op andere locaties dan de scholen zelf worden afgenomen door het College voor Toetsen en Examens, worden niet toegezonden en niet gepubliceerd op Examenblad.nl, ook niet na afloop van het examen.

11.3 Aanmelding kandidaten aangewezen vakken tweede en derde tijdvak*

*De titel is gewijzigd (was: Aanmelding kandidaten aangewezen vakken tweede tijdvak en aanmelding kandidaten derde tijdvak)

Aanmelden via Mijn DUO

Kandidaten voor de aangewezen vakken in het tweede tijdvak moeten uiterlijk op vrijdag 11 juni18 juni 2021, 17:00 uur door de school zijn aangemeld.

Kandidaten voor de aangewezen vakken in het derde tijdvak, dat in juli wordt afgenomen, moeten uiterlijk maandag 5 juli9 juli 2021, 17.00 uur door de school zijn aangemeld.

Aanmelding verloopt via Mijn DUO.

NB

Op dezelfde dag als de aangewezen vakken, worden Duits gl/tl, Duits havo, Duits vwo, Spaans havo, Spaans vwo en het bezemexamen-geschiedenis-havo in het derde tijdvak in principe op de scholen zelf afgenomen (zie het rooster voor het derde tijdvak bij paragraaf 2.3). Een kandidaat die zowel een CE in een aangewezen vak als een CE Duits (gl/tl, havo of vwo), een CE Spaans (havo of vwo) of het bezemexamen-geschiedenis-havo wil doen, kan desgewenst beide CE’s afleggen op een staatsexamenlocatie. De examensecretarissen van de scholen met Duits (gl/tl, havo en vwo) en/of Spaans (havo en vwo) en/of geschiedenis-bezem-havo ontvangen begin april een specifieke mailing vanuit Examenblad.nl hierover.

De aanmelding voor de digitale centrale examens bb en kb in het derde tijdvak verloopt eveneens via Mijn DUO.

De aanmelding voor afname van profielvak-cspe’s in de periode van het derde tijdvak loopt via het contactformulier van het CvTE.

Voor zowel de digitale centrale examens bb en kb als de profielvak-cspe’s geldt dat de uiterste datum van aanmelding voor het derde tijdvak 30 juli is.

Profielvak-cspe’s worden door de eigen school van de aangemelde kandidaten afgenomen.

Derde tijdvak en digitale CE’s bb en kb

De afnameperiode voor de digitale CE’s loopt langer door (tot en met 23 juli) dan het derde tijdvak voor de papieren CE’s (einddatum 9 juli). Daarom wordt de afnameperiode van de digitale CE’s bb en kb niet alleen geacht het eerste en het tweede tijdvak te omvatten, maar ook het derde tijdvak.

Om die reden is geen sprake van aanmelden bij DUO voor het derde tijdvak.

Derde tijdvak en beroepsgerichte profielvakken/cspe’s

Het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten met een SE. Het derde tijdvak betreft alleen CE’s. Daarom is er voor het beroepsgerichte vak geen sprake van een derde tijdvak en dus ook niet van aanmelding bij DUO daarvoor.

Scholen wordt geadviseerd tijdig te controleren of de functionarissen die de kandidaten moeten aanmelden de juiste autorisatie hebben voor Mijn DUO (rol examensecretaris vo, token, inlognaam en wachtwoord).

De school ontvangt begin juni meer informatie over de aanmeldingsprocedure.

Registreren in BRON

De school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak naast de aanmelding bij DUO ook registreren in BRON.

11.4 Tijd en plaats aangewezen vakken tweede en derde tijdvak*

*De titel is gewijzigd (was: Tijd en plaats aangewezen vakken tweede tijdvak en examens derde tijdvak)

Aangewezen vakken tweede tijdvak

De examens van de aangewezen vakken zijn op donderdag 24 juni 2021 en worden afgenomen op één van de staatsexamenlocaties verspreid over het land.

Aanvangstijdstippen:

ochtendzittingen 09:30 uur 09:00 uur

middagzittingen 14:00 uur 13:30 uur

Aangewezen vakken derde tijdvak

Aanvangstijdstippen:

ochtendzittingen 09:00 uur

middagzittingen 13:30 uur

Derde tijdvak augustus

De roosters voor het derde tijdvak staan vanaf februari op de website van DUO.

NB

Als muziek gl/tl, havo en vwo, kunst (algemeen) havo en vwo, dans gl/tl en drama gl/tl aangewezen vakken zijn in tijdvak 2 en/of tijdvak 3, worden deze centrale examens afgenomen met behulp van de computer.

11.5 Gang van zaken aangewezen vakken tweede en derde tijdvak*

*De titel is gewijzigd (was: Gang van zaken aangewezen vakken tweede tijdvak en examens derde tijdvak)

Kandidaten moeten een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn. Zij moeten zich legitimeren. Als de kandidaat een toegestaan hulpmiddel wenst te gebruiken, zoals een woordenboek of een laptop, moet hij het zelf meenemen. Het gebruik van een laptop is alleen mogelijk als de noodzaak daarvoor in een verklaring staat vermeld. De school moet deze verklaring direct na de aanmelding naar staatsexamens@duo.nl mailen.

Reis- en (eventuele) verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Na vaststelling van de uitslag kan de kandidaat via staatsexamens@duo.nl een schriftelijk verzoek indienen om van het College voor Toetsen en Examens een mondelinge toelichting op de uitslag te ontvangen.

11.6 Toezending resultaten aangewezen vakken tweede en derde tijdvak*

*De titel is gewijzigd (was: Toezending resultaten aangewezen vakken tweede tijdvak en staatsexamens derde tijdvak)

De vastgestelde cijfers van de aangewezen vakken tweede tijdvak staan uiterlijk vrijdag 2 juli 2021 om 10.00 uur op Mijn DUO.

De vastgestelde cijfers van de aangewezen vakken van het derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt afgenomen, staan uiterlijk donderdag 15 juli 2021 om 10.00 uur op Mijn DUO.

De vastgestelde cijfers van het derde tijdvak staan uiterlijk vrijdag 27 augustus 2021 om 10.00 uur op Mijn DUO.

De gegevens op Mijn DUO kunnen geraadpleegd worden door de contactpersonen van uw instelling met de rol examensecretaris vo, die in het bezit zijn van een token, inlognaam en wachtwoord. Nadere instructie ontvangt de school in mei van DUO/Examendiensten.

De scholen ontvangen de cijfers van hun kandidaten ook per post in de week van maandag 5 juli (aangewezen vakken tweede tijdvak) en donderdag 9 september maandag 19 juli (aangewezen vakken in het derde tijdvak dat in juli op de scholen wordt afgenomen).

De directeur en examensecretaris stellen - waar van toepassing - de uitslag vast en reiken bijbehorende waardepapieren uit (diploma, cijferlijst, certificaat).

12 Publicaties

12.1 Protocollen VO-raad

De VO-raad stelt protocollen op die deels ook betrekking kunnen hebben op de handelwijze van scholen bij het centraal examen, bijvoorbeeld de tweede correctie, met daarin opgenomen een voorbeeld voor een verklaring verrichte correctie. Een ander voorbeeld betreft het bewaren van de examens. De bedoeling van deze protocollen is zorgdragen voor adequate vastlegging op schoolniveau van zaken die niet centraal zijn geregeld. In de correctievoorschriften bijvoorbeeld geeft het College voor Toetsen en Examens aan dat de regelgeving geen voorschriften bevat over het vermelden van punten en onvolkomenheden op het werk. In de protocollen van de VO-raad worden op dit punt wel keuzes gemaakt (zie paragraaf 9.3).

Scholen en docenten vragen zich af of de protocollen niet in strijd zijn met de CvTE-regels. Dat zijn zij zeker niet. Het CvTE geeft aan dat er op een aantal punten vanuit de overheid geen regels zijn. Binnen de ruimte, die dat biedt, maakt de VO-raad, als handreiking aan de scholen, een keuze die voor de scholen geen voorschrift is. Het gebruik van protocollen is niet verplicht, maar wordt van harte aanbevolen.

12.2 Mijneindexamen.nl

Voor eindexamenkandidaten is de mobiele website/web-app mijneindexamen.nl uiterlijk 1 november 2020 beschikbaar. Deze site biedt leerlingen informatie over het centraal examen. Met deze web-app kunnen examenkandidaten het examenrooster personaliseren. Ook biedt de site een overzicht van te gebruiken hulpmiddelen, oefenexamens en informatie over de uitslagbepaling. In 2019 maakten 165.000 bezoekers gebruik van mijneindexamen.nl.

Mijneindexamen.nl kan getoond worden aan examenkandidaten en hun ouders/verzorgers bijvoorbeeld tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op school.

12.3 Voorlichting

Aan de totstandkoming van de N-term leveren veel mensen een bijdrage: docenten, leerlingen en experts van Cito en het College voor Toetsen en Examens. Op de pagina N-term kunt u lezen wie, welke bijdrage levert onder het motto ‘De N-term maken we samen’. Ook leest u daar hoe de normering in zijn werk gaat in normale examenjaren.

Dit jaar kunnen we niet normeren zoals anders. Op de pagina Normering centrale examens 2021 kunt u lezen waarom dat zo is en hoe de normering in 2021 dan wel in zijn werk gaat.

Voor de (nieuwe/startende) examensecretarissen is er de pagina ikbenexamensecretaris.nl: een pagina voor examensecretarissen met nuttige informatie en verwijzingen naar informatie over de centrale examens (CE).

Voor docenten die (voor het eerst) een examenklas hebben, is er de pagina www.ikhebeenexamenklas.nl.

Hierop zien docenten waar ze meer informatie kunnen vinden over de syllabus, normering en praktische aspecten van centrale examens. Er is ook een brochure te downloaden over de totstandkoming en de correctie van de centrale examens.

Op pagina docentbetrokkenheid is te lezen op welke manieren docenten betrokken worden bij het examenproces.

Op het YouTube-kanaal van het College voor Toetsen en Examens vindt u filmpjes over algemene en actuele zaken rondom centrale examens. Kijk daarvoor in de afspeellijst Centrale examens vo.

12.3.1 Besprekingen examens vakverenigingen

Elk jaar organiseren veel vakinhoudelijke verenigingen direct na het centraal schriftelijk examen een bespreking van de opgaven en het correctievoorschrift. Deze examenbesprekingen worden vaak op een aantal plaatsen in het land gehouden en zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Op de website van het Platform VVVO vindt u een overzicht van de vakinhoudelijke verenigingen.

Opmerking College voor Toetsen en Examens:

Het College voor Toetsen en Examens brengt examenbesprekingen onder de aandacht, omdat ze waardevol kunnen zijn voor het intercollegiaal overleg over de correctie van de examens. Deze besprekingen hebben echter geen officiële status. Intervisie met collega’s is vaak nuttig om samen te verkennen in welke mate antwoorden van examenkandidaten inhoudelijk in lijn zijn met het correctievoorschrift. In alle gevallen is het correctievoorschrift, eventueel voorzien van een aanvulling daarop, bindend. Opmerkingen gemaakt tijdens examenbesprekingen of op discussiefora 'overrulen' het correctievoorschrift niet.

12.3.2 Digitaal platform denkmee.cvte.nl per 21 januari open*

Denkmee.cvte.nl is het digitale schoolplein van het College voor Toetsen en Examens. Dit is een online discussieplatform waar docenten en examensecretarissen elkaar en medewerkers van het College voor Toetsen en Examens en van ketenpartners digitaal ontmoeten om hun mening te geven, ervaringen te delen of van gedachten te wisselen over de centrale examens.

Dat kan ook gaan over de aanpassingen aan het centraal examen van 2021.

Hoe geeft u vorm aan deze aanpassingen op uw eigen school, in uw eigen lessen? Waar loopt u tegen aan, en wat zijn praktijkervaringen die goed blijken te werken?

De inbreng die wij via Het Schoolplein ontvangen kunnen wij daar waar mogelijk gebruiken om onze uitvoeringspraktijk aan te passen aan de wensen die bij docenten en examensecretarissen leven.

Neem een kijkje en doe mee op denkmee.cvte.nl.

Het digitale schoolplein is eerder gelanceerd in 2020, maar omdat de centrale examens in 2020 niet doorgingen, hebben we het in de luwte gehouden.

We openen dit platform nu opnieuw voor u om met elkaar en met ons in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over hoe de voorbereidingen op de centrale examens dit jaar verlopen op uw school.

Het Schoolplein staat voor iedereen open om een discussie te starten over examenonderwerpen.

12.4 Publicaties van algemeen verbindende voorschriften en mededelingen

12.4.1 Wetten en Algemene maatregelen van Bestuur

Actuele versies zijn te vinden op www.overheid.nl (wet- en regelgeving). Daarvoor kunt u de titels zoals hier aangegeven in het zoekvenster (‘in de titel’) plakken.

12.4.2 Ministeriële regelingen en regelingen/mededelingen van het CvTE

13 Contactadressen

13.1 Contactadressen bij de examens

Scholen kunnen bij het Examenloket terecht voor vragen die betrekking hebben op de examens voortgezet onderwijs. Het Examenloket beantwoordt de vragen en draagt indien nodig vragen over aan de hieronder genoemde instanties. Zo kunnen de scholen rekenen op een eenduidig en juist antwoord.

Meer informatie over de onderlinge werkwijze van het Examenloket en partners en de rol van de Examenlijn van het College voor Toetsen en Examens vindt u op Examenblad.nl.

13.2 Waar voor wat in het kort

 • wet- en regelgeving: Examenloket.
 • onregelmatigheden bij centrale examens en geschillen rond vaststelling scores: Examenloket. U wordt vervolgens zo nodig direct doorverbonden met de werkgroep examens van de Inspectie van het Onderwijs.
 • inhoudelijke vragen over centrale examens: Examenloket.
 • pooling tweede correctie, opgave aantal kandidaten, bestelling en aflevering van examenpakketten (ook problemen zoals beschadigde examenpakketten); opgave kandidaten aangewezen vakken tweede en derde tijdvak: DUO/Examendiensten.
 • vragen met betrekking tot de aanlevering van de examengegevens (op leerlingniveau) aan BRON: DUO/IPO.
 • problemen met Wolf, installatie en/of werking software bij de afname van examens: helpdesk Cito.
 • vragen over Facet: Facet-helpdesk.
 • vragen over verdergaande aanpassingen dan de standaard voor kandidaten met een beperking: het College voor Toetsen en Examens via het contactformulier.

Examenloket

Voor vragen over wet- en regelgeving.

Postbus 30205, 2500 GE Den Haag

tel: 070-7575177

e-mail: examenloket@duo.nl

contactformulier op www.examenloket.nl

Het loket is telefonisch bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur en vanaf 1 april tot 1 juli van 8.30 -17.00 uur. Gedurende de weken dat alle scholen vakantie hebben, is het Examenloket alleen in de ochtend telefonisch bereikbaar.

Dienst Uitvoering Onderwijs/Examendiensten afdeling centrale examens en waardepapieren

Pooling tweede correctie, opgave aantal kandidaten, bestelling en aflevering van examenpakketten en waardepapieren.

Postbus 30158, 9700 LK Groningen

tel: 050-5997776

e-mail: examens@duo.nl

Voor bestellen van waardepapieren: waardepapieren@duo.nl

DUO/Examendiensten afdeling centrale examens en waardepapieren is telefonisch bereikbaar van 9.00 - 13.00 uur en op afleverdagen van examenpakketten van 9.00 - 18.00 uur.

Dienst Uitvoering Onderwijs/Examendiensten afdeling staatsexamens vo

Vragen over staatsexamens vo (ook onder andere opgave kandidaten aangewezen vakken tweede tijdvak en derde tijdvak).

Postbus 30158, 9700 LK Groningen

tel: 050-5998933

e-mail: staatsexamens@duo.nl

DUO/Examendiensten afdeling staatsexamens vo is telefonisch bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur.

Dienst Uitvoering Onderwijs /Informatiepunt Onderwijs (IPO)

Vragen met betrekking tot levering van de examengegevens: ipo@duo.nl.

of telefoonnummer (050) 599 90 00

DUO/IPO is telefonisch bereikbaar van 9.00 - 13.00 uur en bij spoed per e-mail t/m 17.00 uur.

Cito

Zendingen examendocumenten vanuit Cito.

Cito, Bedrijfsbureau CTE, Postbus 1034, 6801 MG Arnhem,

e-mail: ce-bedrijfsbureau@cito.nl

Cito-Helpdesk

Voor vragen over Wolf, de installatie en de werking van Autoplay en de ICT-toepassingen in cspe’s kunt u contact opnemen met de helpdesk van Cito via de Klantenservice.

Informatie over de bereikbaarheid van deze klantenservice vindt u op: contactpagina van Cito.

De helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur.

Facet-helpdesk van DUO

Voor technische vragen over Facet kunt u contact opnemen met de Facet-helpdesk.

Informatie over de bereikbaarheid van deze helpdesk vindt u op: Helpdesk Facet

De helpdesk Facet is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 7.30 - 17.00 uur.

Inspectie van het Onderwijs

Als bij het centraal examen op een school een afwijking dreigt van de normale gang van zaken voorafgaand aan, tijdens of in de afwikkeling van een examenzitting, dient de school dit probleem in eerste instantie zelf op te lossen. Een dergelijk probleem en de voorgenomen of reeds uitgevoerde oplossing dienen via het Examenloket te worden gemeld aan de inspectie.

Voor alle vragen betreffende het examen verzoeken wij u contact op te nemen met het Examenloket. Het Examenloket beantwoordt de vragen en draagt indien nodig vragen over aan de inspectie.

Meldingen in het kader van artikel 5 (onregelmatigheden door toedoen kandidaten), artikel 55 (kandidaten met een beperking) en artikel 59 (gespreid eindexamen) van het Eindexamenbesluit VO kunnen worden gedaan in het Internet Schooldossier (ISD) van de Inspectie van het Onderwijs.

Voor het horen van de inspectie dat vooraf moet gaan aan toepassing van artikel 59 van het Eindexamenbesluit VO, kunnen scholen een mail sturen naar examenloket@duo.nl. Daarin staan de volgende gegevens:

Brinnummer, mailadres, telefoonnummer, gewenst moment van terugbellen, schoolsoort, welke vakken in welk jaar worden geëxamineerd.