Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Let op: In 2021 is als gevolg van de coronacrisis het tweede tijdvak uitgebreid en vindt ook het derde tijdvak plaats op de scholen. Dit heeft ook effect op de afname van de aangewezen vakken. Raadpleeg hiervoor het examenrooster 2021. Examenrooster 2021

Aangewezen vakken

Laatste update

Voor een aantal vakken kan het te verwachten aantal deelnemers voor het tweede tijdvak zo klein zijn dat het efficiënter is het centraal examen voor het tweede tijdvak centraal te organiseren en het net zoals het derde tijdvak door het College voor Toetsen en Examens te laten afnemen. Het College is verantwoordelijk voor de afname en de correctie. De school blijft voor de verdere afhandeling van het examen verantwoordelijk.

Vaststelling aangewezen vakken

In de maanden voorafgaande aan het centraal examen wordt op www.duo.nl de regeling gepubliceerd waarin opgenomen is om welke vakken het gaat.

Kijk voor de meest actuele regeling bij 'officiële publicaties'.

Procedure

In de praktijk betekent deze maatregel voor de kandidaten dat ze zich bij hun directeur tijdig voor de aangewezen vakken in het tweede tijdvak moeten opgeven. De directeur meldt dat bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), afdeling Examendiensten, door middel van een online aanmeldapplicatie op de website van de DUO.

De kandidaat krijgt via de directeur een oproep van het College voor Toetsen en Examens. De afname is doorgaans op de dag na het reguliere tweede tijdvak.

Na de correctie stelt het College de totaalscore voor het examenwerk vast, op grond waarvan de directeur het cijfer vaststelt in overeenstemming met de regels in verband met de omzetting van scores naar cijfers, die door het College voor Toetsen en Examens worden vastgesteld. De voorzitter deelt het eindresultaat mee aan de directeur van de school.

De verdere gang van zaken, zoals de bepaling van de uitslag en de uitreiking van het diploma, verloopt geheel volgens het Eindexamenbesluit VO. De directeur draagt hiervoor de zorg.

Na afloop van deze afname is er, net als bij het derde tijdvak, geen sprake van een inzagerecht; wel zal het College op verzoek van de kandidaat inlichtingen geven over zijn werk.