Examensecretaris

Laatste update

Examensecretarissen vervullen binnen de school een belangrijke rol in de organisatie rondom de examens, het schoolexamen en het centraal examen. Daarom is de examensecretaris voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de centrale contactpersoon in de informatiestroom over centrale examens. De geregistreerde examensecretaris krijgt alle belangrijke informatie via mailings vanuit Examenblad.nl.

Als examensecretaris kan het prettig zijn houvast te hebben: daarom vind je op deze pagina nuttige informatie en verwijzingen naar informatie over de centrale examens (CE).

PLEXS, platform examensecretarissen

Voor examensecretarissen is er ook het Platform Examensecretarissen (PLEXS). Het CvTE raadt examensecretarissen aan lid te worden van PLEXS. Het platform organiseert regiobijeenkomsten, een jaarlijks congres en opleidingsdagen. Ook biedt PLEXS een forum voor leden om ervaringen en good practices uit te wisselen en elkaar vragen te stellen. PLEXS biedt ook cursussen aan voor startende examensecretarissen.

Zie de website van PLEXS of de pagina over PLEXS.

Wat is je taak als examensecretaris?

De examensecretaris speelt een belangrijke rol in het examenproces. Bij de wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 die in werking is getreden op 1 augustus 2022 heeft de examensecretaris een eigen artikel gekregen (zie artikel 2.51a WVO 2020).

De directeur van een school voor voortgezet onderwijs wijst een of meer van de personeelsleden van de school aan tot examensecretaris van het eindexamen (zie artikel 2.51, lid 1 WVO 2020).

Er zijn taken die specifiek in de Wet voortgezet onderwijs zijn toebedeeld aan de examensecretaris en de directeur. De examensecretaris heeft een eigen verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid betreft: 
 

 • de ondersteuning van de directeur bij het organiseren en afnemen van het eindexamen en bij de uitvoering van het examenreglement en het PTA;
 • evenals de directeur het tekenen van de overzichten en de resultaten van het schoolexamen voor de examenkandidaten;
 • samen met de directeur het vaststellen van de uitslag van het eindexamen;
 • samen met de directeur het vaststellen van de uitslag van het deel van het eindexamen aan het einde van het eerste schooljaar van het gespreid examen;
 • evenals de directeur het tekenen van de diploma’s en cijferlijsten;
 • overige taken die worden toebedeeld aan de examensecretaris ter ondersteuning van de directeur.

De examensecretaris kan ook deel uit maken van de examencommissie. Dat is afhankelijk van de taken die de examensecretaris op school heeft en de keuzes die het bevoegd gezag maakt in de samenstelling van de examencommissie. De directeur stelt een taakomschrijving vast voor de examensecretaris.

Specifieke taak examensecretaris voor de centrale examens

Naast de al genoemde taken heeft de examensecretaris voor de centrale examens ook de taak om zorg te dragen voor het bewaren van de gemaakte examens. Andere taken van de examensecretaris zijn: 
 

 • Het bestellen van de centrale examens en aangepaste versies.
 • Het in ontvangst nemen van de levering van de centrale examens.
 • Het bevestigen van de ontvangst van examenpakketten.
 • Het aanmelden van kandidaten voor de aangewezen vakken/het derde tijdvak.

Wat je taak precies is, hangt af van hoe dat op school is geregeld en afgesproken.

De rol van de examensecretaris bij de correctie is vooral coördinerend en organiserend. Zo zorg je ervoor dat de eerste en tweede correctie van de centrale examens juist en goed verlopen. Op veel scholen heeft de examensecretaris ook een (bemiddelende) rol bij onenigheid tussen eerste en tweede corrector. Zie ook de veelgestelde vraag: Wat te doen bij geschil tussen eerste en tweede corrector?

Inhoud en afname centrale examens

Centrale examens zijn er in verschillende vormen. Hieronder vind je een opsomming met daarbij verwijzingen naar meer informatie.

Voor alle vormen geldt dat de informatie over de inhoud die in een centraal examen kan worden getoetst, is te vinden op de examenpagina’s van elk examen. Op elke examenpagina vind je: 
 

 • Het examenprogramma
 • De syllabus
 • De vakspecifieke informatie
 • Toegestane hulpmiddelen
 • Aanvullende artikelen en brochures (wanneer van toepassing)

Praktijkexamens beeldend (cpe)

De beeldende vakken vmbo gl/tl en vwo hebben behalve het centraal schriftelijke examen (cse) ook een praktijkexamen (cpe). Specifieke informatie over de (afname van) deze praktijkexamens vind je in de vakspecifieke informatie en bijbehorende instructies op de examenpagina’s.

Praktijkexamens beroepsgericht (cspe’s)

Op de pagina Werken met twee profielvak-cspe’s vind je de informatie die je als examensecretaris nodig hebt voor examens profielvakken beroepsgericht (zoals brochures en filmpjes). De instructie voor de docent/examinator is te vinden op de examenpagina van het betreffende vak.

Flexibele en digitale centrale examens vmbo-bb en -kb (BB- en KB-flex)

Alle informatie over de afnames van de flexibele en digitale centrale examens algemene vakken vmbo bb en kb staat op de pagina Flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex).

Centraal schriftelijke examens (cse’s)

De informatie die van belang is voor de afname van de centraal schriftelijke examens vmbo gl/tl, havo en vwo vind je in de Activiteitenplanning en de Septembermededeling en de Maartaanvulling.

Centrale examens kunstvakken gedeeltelijk digitaal

Enkele centrale examens voor de kunstvakken worden voor een deel digitaal afgenomen. Dit betreft de examens muziek gl/tl, havo en vwo, kunst algemeen havo en vwo, dans gl/tl en drama gl/tl. De vragen worden daarbij gesteld op de computer, de leerling schrijft de antwoorden op papier. Meer informatie hierover is te vinden in de brochures op de examenpagina van het betreffende vak.

Waar vind je welke informatie?

Op Examenblad.nl vind je informatie over de centrale examens vmbo, havo en vwo. De website is gericht op degenen die binnen scholen betrokken zijn bij de examinering: schoolleiders, examensecretarissen, docenten/examinatoren en tweede correctoren.

Mailings en Mijn Examenblad

Via het mailsysteem dat aan Examenblad.nl is gekoppeld, informeren we jou en je collega’s over de centrale examens. Op Mijn Examenblad beheer je de gegevens van geregistreerde functionarissen voor jouw vestiging. Ook vind je er onder meer een overzicht met examens die voor je vestiging zijn aangevraagd en welke mailings zijn gestuurd. Als geregistreerde examensecretaris ontvang je alle mailings met informatie over de centrale examens vanuit Examenblad.nl. Je kunt als examensecretaris ook een plaatsvervangend examensecretaris registreren. Deze ontvangt dan ook alle mailings, net als jij. Zie voor meer informatie de pagina mailsysteem en Mijn Examenblad.

Activiteitenplanning

De Activiteitenplanning is een goed uitgangspunt voor je eigen examenplanning. Hierin staan alle verplichte activiteiten in aanloop naar de centrale examens. Ook kun je een planning op maat samenstellen en downloaden afhankelijk van de schooltypes waarvoor je de planning maakt. De activiteitenplanning wordt jaarlijks gepubliceerd, tegelijk met de Septembermededeling.

Septembermededeling en Maartaanvulling

In de Septembermededeling vind je alle informatie die voor de voorbereiding van het komende centraal examen van belang is. Informatie die in september nog niet beschikbaar is, wordt in maart aan de mededeling toegevoegd (de Maartaanvulling).

De vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO-raad) publiceert elk jaar in maart protocollen voor de centrale examens van dat examenjaar. Hierin zijn de wettelijke voorschriften voor de eindexamens nader toegelicht uitgewerkt.

Informatie over normering

Hoe de normering van centrale examens tot stand komt, wordt in grote lijnen uitgelegd in de voorlichtingsfilm over normering. De pagina N-term maakt duidelijk wat de essentie is van normering. Ook vind je daar filmpjes met mensen die daaraan bijdragen. Lees voor meer achtergrondinformatie de pagina Normering.

Informatie over kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

Elk jaar publiceert het CvTE de brochure ‘Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte’ over centrale examens in het voortgezet onderwijs. De brochure verschijnt elk jaar in september en geldt voor de centrale examinering in dat schooljaar.

Advies nodig?

Heb je vragen of wil je advies over een specifieke casus/leerling? Lees dan eerst de brochure. Staat het antwoord daar niet tussen, gebruik dan het contactformulier en kies voor het onderwerp ‘Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte’.

Voor meer informatie, zie de pagina Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte.

CvTE op YouTube

Ben je geïnteresseerd in uitleg over of toelichting op actuele onderwerpen rondom centrale examinering? Op het YouTubekanaal van het College voor Toetsen en Examens vindt u filmpjes over de centrale examens.

Specifieke informatie voor docenten en leerlingen

Vakspecifieke informatie voor docenten

Als examensecretaris is het goed te weten dat er voor docenten elk jaar, gelijktijdig met de Septembermededeling, voor elk vak vakspecifieke informatie op Examenblad.nl wordt gepubliceerd. De vakspecifieke informatie staat op de examenpagina van het betreffende vak. De vakspecifieke informatie gaat over de voorbereiding én de afname van het centraal examen van het betreffende vak. Het is belangrijk dat vakdocenten deze informatie lezen.

Algemene informatie voor docenten met examenklassen

Op de overzichtspagina Examenklas staat belangrijke informatie voor docenten met examenklassen.

Docentbetrokkenheid ontwikkeling centrale examens

Docenten zijn op veel manieren betrokken bij de centrale examens vo. Acht van de tien examenmakers zijn docenten die lesgeven aan een examenklas. Dat is belangrijk, omdat zij het beste kunnen inschatten of een opgave geschikt is voor eindexamenleerlingen. Dat zorgt ervoor dat de examenopgaven goed aansluiten bij de huidige lespraktijk en de belevingswereld van leerlingen. Weten hoe jij betrokken kunt zijn bij de centrale examens? Zie de pagina:

Informatie voor leerlingen

Voor eindexamenleerlingen is er Mijneindexamen.nl, een webapplicatie waarin leerlingen hun rooster kunnen vinden en tips en andere informatie over hun examen. Het filmpje over Mijneindexamen.nl laat zien wat de app aan leerlingen biedt.

Meer informatie

Heb je vragen over examens? Neem dan contact op met het Examenloket.

Het Examenloket stuurt inhoudelijke vragen over de centrale examens door naar de Examenlijn van het CvTE. In de centraal examenperiode heeft de Examenlijn een belangrijke rol in het snel signaleren van fouten in centrale examens (opgaven en/of correctiemodel). Bij tijdige signalering van fouten verstuurt het CvTE een aanvulling op het correctievoorschrift.

Als je lid bent van PLEXS kun je je vragen ook stellen aan collega-examensecretarissen op het PLEXS-forum.

Wil je reageren?

Wil je reageren op deze pagina of mis je informatie, laat het weten via het contactformulier.