N-term

Laatste update
External video URL


N-term zorgt voor eerlijkheid

De centrale examens zijn elk jaar nieuw. Dat betekent dat het examen iets moeilijker of makkelijker kan zijn dan het jaar ervoor. Daarom meet het College voor Toetsen en Examens (CvTE) het verschil in moeilijkheid van de examens. De N-term compenseert voor deze verschillen in moeilijkheid.

Als een examen relatief makkelijk is, wordt de N-term laag (minimaal 0,0). Je moet dan meer scorepunten halen voor een voldoende dan wanneer een examen relatief moeilijk is. Is een examen relatief moeilijk, dan wordt de N-term hoger (maximaal 2,0, in principe). In dat geval hoef je minder scorepunten te halen voor een voldoende.

Zo zorgt de N-term ervoor dat het cijfer dat een leerling haalt niet afhankelijk is van de moeilijkheid van het examen. Leerlingen halen dus voor een moeilijker examen uit het ene jaar voor eenzelfde prestatie hetzelfde cijfer als voor een makkelijker examen uit een ander jaar. Dat is wel zo eerlijk.

De N-term maken we samen

Bij de totstandkoming van de N-term zijn naast experts ook docenten en leerlingen betrokken. Zo kunnen docenten hun leerlingen in een schoolexamen mee laten doen aan een pre-test voor het meten van de moeilijkheidsgraad van examenopgaven. Zo leveren leerlingen, zonder dat ze dat weten, een bijdrage aan de N-term van een examen dat pas over een paar jaar afgenomen wordt. Ook kunnen docenten en leerlingen via de Examenlijn van het CvTE en de klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) een melding doen van een mogelijke fout. Als blijkt dat er inderdaad een fout in het examen zat, kunnen de experts dat meenemen bij het vaststellen van de N-term.

Normeringsproces

Correctoren geven scorepunten per vraag aan de kandidaten die een examen gemaakt hebben. Met de N-term kan deze score worden omgezet in een cijfer. Normeren is het proces om voor elk examen tot een N-term te komen. Hoe verloopt nu dat normeren? Wie zijn er allemaal bij betrokken? Welke informatie wordt bij de totstandkoming van de N-term gebruikt? Dat wordt uitgelegd aan de hand van een grafische weergave van het proces.

Infographic

Infographic normering centrale examens vo

Vergroot de infographic interactieve versie; daarin is het mogelijk om onder de nummers in de afbeelding gedetailleerdere informatie over de stappen in het normeringsproces te lezen.

Er is ook een tekstuele versie van de infographic beschikbaar.

Meer informatie

 CvTE YouTube-kanaal: afspeellijst Normering