Docentbetrokkenheid

Laatste update

Docentvertegenwoordiging ontwikkeling examenopgaven

Docenten zijn onmisbaar bij de totstandkoming van centrale examens. Aan alle centrale examens werken daarom docenten mee. Bij de ontwikkeling van een centraal examen zijn ongeveer tien examenmakers direct betrokken. Acht van de tien examenmakers zijn docenten die lesgeven aan een examenklas. Zij kunnen goed inschatten of een opgave geschikt is voor eindexamenleerlingen. Zo zorgen we ervoor dat de examenopgaven goed aansluiten bij de huidige onderwijspraktijk.

Constructiegroepen Cito

Docenten in de constructiegroepen van Cito maken de opgaven onder leiding van een medewerker van Cito, de toetsdeskundige.

Vaststellingscommissies en syllabuscommissies CvTE

Docenten in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) keuren de opgaven goed en stellen ze vast. Vaststellingscommissies bestaan uit een voorzitter en twee tot vier docentleden die ruime ervaring hebben als vak- en examenklasdocent. Voorzitters zijn vakdeskundigen uit het direct daarop aansluitende vervolgonderwijs (mbo/hbo/wo). Vacatures voor docentleden worden uitgezet via de sectorraden, vakbonden, vakverenigingen en platformen. Via onderstaande link krijg je een beeld van het aantal leden per vaststellings- en syllabuscommissie en via welke weg deze leden zijn geworven.

•    Docentvertegenwoordiging commissies CvTE 2023/2024 

Ook denken docenten mee in syllabuscommissies bij veranderingen van de exameninhoud en kunnen zij hun mening geven over de beschrijving in de syllabi via veldraadplegingen.

Specifieke projecten

Om de betrokkenheid en expertise van docenten bij de centrale examens te vergroten, organiseert het CvTE verschillende activiteiten zoals:  
 

  • Pre(+)- en testcorrectie  
  • Discussiefora  
  • Aan de slag met examencorrectie 
  • Andere bijeenkomsten en activiteiten

Pre(+)correctie en testcorrectie

Pre(+)- en testcorrectie zijn activiteiten die de docentbetrokkenheid bij de examens vergroten. Docenten geven in deze bijeenkomsten feedback op het examen en met name het correctievoorschrift. Doel van deze instrumenten is vooral het correctievoorschrift waar nodig aan te scherpen om zo de eerste en tweede corrector beter te ondersteunen bij het nakijken van het leerlingwerk. In de septembermededeling staat voor welke vakken er pre-, pre+ en testcorrecties plaatsvinden. De werving en de informatievoorziening voor deze activiteiten verloopt zowel via de vakvereniging van het betreffende vak als via de mailings van Examenblad.

Precorrectie

Precorrectie werkt als volgt: via een open aanmelding krijgen 24 vakdocenten de gelegenheid om het centraal examen te maken. De bijeenkomsten hiervoor vinden plaats in januari of februari vooraf aan de examenperiode. De werving vindt plaats vanuit zowel de betreffende vakvereniging als het CvTE. Op basis van hun vakinhoudelijke expertise geven de docenten advies over verbeteringen van het correctievoorschrift. De vaststellingscommissie van het CvTE en de toetsdeskundige van Cito bespreken dit advies en passen het voorlopige correctievoorschrift waar nodig aan.

Pre+ correctie

Bij deze variant van de precorrectie is het mogelijk om naast het correctievoorschrift, ook opgaven te bediscussiëren en eventueel aan te passen. Dat laatste kan alleen bij een storende fout, waardoor de opgave anders niet op de bedoelde wijze door de leerlingen gemaakt kan worden. Bijeenkomsten pre+ correctie worden gepland in oktober en november van het examenjaar.

Testcorrectie

Testcorrectie werkt als volgt: via een open aanmelding nemen 20 docenten deel aan de testcorrectie. De werving verloopt via de vakvereniging van het betreffende vak en het CvTE. De docenten corrigeren na de afname van het centrale examen het werk van hun leerlingen aan de hand van het voorlopige correctievoorschrift. Tijdens de bijeenkomst op de dag na de afname bespreken de docenten met elkaar het voorlopige correctievoorschrift aan de hand van de antwoorden van hun leerlingen. Met elkaar geven ze vervolgens advies over het verbeteren van het voorlopige correctievoorschrift. De vaststellingscommissie van het CvTE en de toetsdeskundige van Cito bespreken dit advies en passen het voorlopige correctievoorschrift aan waar dit nodig is. Om deze activiteit te kunnen doen, wordt het correctievoorschrift later op Examenblad.nl gepubliceerd en niet zoals normaal op de dag van de afname van het examen.

Discussieforum voor de digitale examens vmbo

Met de besloten beveiligde fora (bbf’s) biedt het CvTE docenten de gelegenheid om tijdens de afnameperiode met collega’s van gedachten te wisselen over opgaven die nog onder de geheimhouding vallen. Het gaat hierbij vooral om de flexibele en digitale examens bb en kb. Deze examens worden tijdens de lange afname periode niet openbaar gemaakt. Dit is anders dan bij de centrale examens vmbo gl/tl, havo en vwo.   

Op het forum kunnen docenten met elkaar in gesprek over examenopgaven, het correctievoorschrift en de antwoorden van leerlingen. De opgave waarover de discussie gaat, wordt dan op het forum getoond. Het discussieforum helpt docenten bij twijfels en vragen bij het nakijken zoals bijvoorbeeld de vraag wanneer een leerlingantwoord 1 of 2 punten waard is. Voor het gebruik van het bbf moet de examensecretaris de docent aanmelden. Informatie hierover staat in de vakspecifieke informatie van een vak en in de Septembermededeling. Ook ontvangen scholen hierover elk jaar informatie via een mailing vanuit Examenblad.nl.   

N.B Een besloten en beveiligd forum maakt de Examenlijn van het CvTE niet overbodig. Fouten of onvolkomenheden moeten altijd gemeld worden via de Examenlijn.

Examencorrectietraining

Deze training is een bijeenkomst voor (beginnende) examenklasdocenten. En wordt georganiseerd in samenwerking met Cito. Aan de hand van concrete voorbeelden van opgaven en mogelijk bijbehorend leerlingenwerk kijken docenten met vakcollega’s naar de praktische uitvoering van de correctie. Aan bod komen bijvoorbeeld het overleg tussen eerste en tweede corrector en de ruimte en begrenzingen die het correctievoorschrift biedt. Ook wordt besproken hoe de examencyclus verloopt en hoe je vragen bij de Examenlijn meldt. Afwisselend komen er jaarlijks vmbo of havo/vwo vakken aan bod.

Regiobijeenkomsten met docenten

Het CvTE en Cito vinden het belangrijk om te weten wat er in het veld speelt. Daarom organiseren zij geregeld (informatie)bijeenkomst voor docenten. Doel van dit soort bijeenkomsten is om informatie en ideeën uit te wisselen en zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de centrale examens. De informatieverstrekking over deze bijeenkomsten verloopt via de mailings van Examenblad.nl.

Informatie ontvangen via Examenblad.nl

Wil je als docent op de hoogte gehouden worden van vakspecifieke meldingen? Vraag dan of de examensecretaris je aanmeldt voor Mijn Examenblad op Examenblad.nl. Dan ontvang je rechtstreeks mailings met informatie over aanvullingen voor jouw vak en nieuws over diverse activiteiten rondom docentbetrokkenheid.

Meer informatie

Voor (nieuwe) docenten met een examenklas is er de overzichtspagina Ik heb een examenklas.     
Voor (nieuwe) examensecretarissen is er de overzichtspagina Ik ben examensecretaris.     
Heb je opmerkingen of vragen over het centraal examen, neem dan contact op met het Examenloket.