Examenklas

Laatste update

Wanneer je als docent (voor het eerst) een examenklas hebt, krijg je met veel verschillende aspecten te maken, zoals voorbereiding, afname en correctie. Op deze pagina staat een overzicht van alles wat belangrijk is voor jou als docent. Ook lees je waar meer informatie te vinden is.

Brochure: het centraal schriftelijk examen en je rol als docent

De informatie op deze pagina gaat over de totstandkoming van de centrale examens en jouw rol als docent bij de correctie van centrale examens. Deze informatie wordt nog uitgebreider behandeld in de brochure.

De brochure beperkt zich tot de papieren centrale examens vmbo, havo en vwo (inclusief de kunstvakken die gedeeltelijk digitaal zijn). Via volgende links vind je meer informatie over de flexibele en digitale centrale examens bb en kb en de centraal schriftelijke praktische examens beroepsgericht.

Klik op de afbeelding om de brochure te downloaden.

Brochure: het centraal schriftelijk examen en je rol als docent


Tip: 
Over de rol van de docent bij de correctie van het centraal examen maakte ‘Leraar 24’ een duidelijk filmpje. Je vindt het op de website Leraar 24.

Voorbereiding op het centraal examen

Om je leerlingen goed op het centraal examen voor te bereiden, is er voor elk vak per niveau een syllabus samengesteld. In de syllabus zijn de eindtermen uit het examenprogramma gespecificeerd.

Jaarlijks wordt in september de Septembermededeling gepubliceerd met alle informatie voor de centrale examens van het nieuwe schooljaar. Deze mededeling wordt in maart aangevuld met informatie die in september nog niet beschikbaar was. Gelijktijdig met de Septembermededeling wordt per vak vakspecifieke informatie gepubliceerd. Deze vakspecifieke informatie bevat belangrijke informatie voor jou als docent.

De syllabus, vakspecifieke informatie en andere relevante documenten zijn te vinden op de examenpagina van het betreffende vak. Kies een examenjaar (bovenin), een schooltype en een vak. Door bij ‘examenjaar’ voor een eerder jaar te kiezen, kun je ook examens van voorgaande jaren bekijken.

Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

Elk jaar publiceert het CvTE de brochure ‘Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte’ over centrale examens in het voortgezet onderwijs. De brochure verschijnt elk jaar in september en geldt voor de centrale examinering in dat schooljaar. Zie voor meer informatie de pagina 'Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte'.

Mijneindexamen.nl voor leerlingen

Voor eindexamenleerlingen is er Mijneindexamen.nl, een webapplicatie waarin leerlingen hun rooster kunnen vinden en tips en andere informatie over hun examen. Het filmpje over Mijneindexamen.nl laat zien wat de app aan leerlingen biedt.

Kijk voor meer informatie op Mijneindexamen.nl.

Rooster

Het rooster centrale examens wordt bij regeling vastgesteld en als interactief rooster gepubliceerd op Examenblad.nl.

Toegestane hulpmiddelen

Ook de toegestane hulpmiddelen worden bij regeling vastgesteld, kijk daarvoor bij regeling toegestane hulpmiddelen. Daarnaast is in de vakspecifieke informatie op de betreffende examenpagina’s aangegeven of er nog andere zaken bij de afname belangrijk zijn.

De afname

Het proces van afname van de centrale examens valt onder de verantwoordelijkheid van de school. De procedurele regelgeving met betrekking tot de afname en geheimhouding vind je in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Correctie

Voordat je het leerlingwerk corrigeert, moet je goed op de hoogte zijn van zowel de algemene als de vakspecifieke regels in het correctievoorschrift. Tijdens de correctie heb je niet meer de rol van docent/begeleider, maar ben je beoordelaar. Zie ook de brochure ‘Het centraal schriftelijk examen en je rol als docent’. Voor een aantal vakken zijn artikelen verschenen over de correctie van dat betreffende vak. Je vindt de artikelen op de examenpagina onder ‘publicaties’.

Het kan gebeuren dat je niet zeker weet of je een leerlingantwoord goed kunt rekenen. Je kunt dit bespreken binnen in de eigen vaksectie en/of met collega’s van andere scholen. Daarnaast organiseren de meeste vakverenigingen examenbesprekingen voor collegiaal overleg.

Ontdek je een fout of onvolkomenheid in een opgave of antwoordmodel, meld dat dan zo spoedig mogelijk via het contactformulier van het Examenloket.

Over normering

Hoe de normering van centrale examens tot stand komt, wordt in grote lijnen uitgelegd in de voorlichtingsfilm over normering. De pagina n-term maakt duidelijk wat de essentie is van normering. Lees de pagina Normering centrale examens voor meer achtergrondinformatie.

Praktische zaken

Examenloket voor vragen

Met al je vragen over examens kun je terecht bij het Examenloket via het contactformulier.

Het Examenloket beantwoordt vragen over examens en stuurt ze zo nodig door naar de Examenlijn van het CvTE of een van de andere partijen (het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs of DUO Zoetermeer/Groningen). Op de pagina Examenlijn vind je meer informatie.

Interesse om mee te werken aan de centrale examens?

Heb je al langer examenklassen en heb je belangstelling om mee te werken aan de centrale examens in een vaststellings- of syllabuscommissie? Het CvTE werft de docentleden voor deze commissies via de vakverenigingen en de vakbonden. Informeer bij de vakvereniging van je vak of bij je vakbond. Op de website van Platform Vakinhoudelijke Verenigingen van docenten in het Voortgezet Onderwijs (VVVO) vind je een overzicht van vakverenigingen.

Het Cito zoekt ook geregeld docenten voor constructiegroepen. De werving hiervoor vindt elk jaar plaats in februari.

Lees meer hierover op Cito.nl op de pagina: Docenten gezocht.

Wie doet wat?

Bij de centrale examens zijn veel verschillende partijen betrokken. In volgend overzicht staat welke organisaties dat zijn en welke rol zij hebben.
 

 

Meer informatie

Dit algemene artikel maakt duidelijk op welke manier centrale examens tot stand komen en wat de betrokkenheid van docenten daarbij is.

Het CvTE krijgt geregeld vragen over het aanvullingen op het correctievoorschrift. Dit artikel maakt helder waarom aanvullingen soms nodig zijn.

Voor relevante artikelen voor je examenvak, zie de betreffende examenpagina.