Hulpmiddelen centrale examens

Laatste update

Op Examenblad.nl staat welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij elk examen. De toegestane hulpmiddelen worden elk jaar door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bekendgemaakt in de Regeling toegestane hulpmiddelen. In de regeling staat onder meer: 
 

  • Basispakket hulpmiddelen
  • Vakspecifieke hulpmiddelen
  • Wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren

Raadpleeg de beschikbare officiële publicaties voor relevante regelgeving en mededelingen voor elk examenjaar via de jaarkiezer. 
 

Woordenboeken

Woordenboek Nederlands

Het woordenboek Nederlands kan een goed hulpmiddel zijn dat de kandidaat zekerheid geeft bij een enkel woord. Maar het kan ook leiden tot verwarring of tijdnood. Een kandidaat kan uit angst bijvoorbeeld onnodig veel woorden controleren. Bij vakspecifieke termen kan een woordenboek verwarrend zijn. Het woord 'eentonigheid’ heeft in het vak muziek bijvoorbeeld een heel andere betekenis (dezelfde toon houdend) dan in het dagelijks gebruik (saai). Bij het vak muziek is de vakinhoudelijke omschrijving (dezelfde toon houdend) de juiste. Aan een inhoudelijk afwijkende omschrijving (bijvoorbeeld: saai) worden geen punten toegekend. Ook niet als de kandidaat de omschrijving letterlijk aan het woordenboek heeft ontleend.

Waar de spelling van het Nederlands wordt beoordeeld, zijn alleen schrijfwijzen volgens de huidige officiële spellingsregels toegestaan.

Woordenboek moderne vreemde talen en Fries

Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centrale examens Frans is een woordenboek Frans – Nederlands toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal heeft, mag kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. 'Thuistaal' hoeft hier niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de thuistaal is en een woordenboek doeltaal - Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden voor doeltaal – Arabisch.

Rekenmachine

Rekenmachine bij vmbo-examens

Meerregelige machines hebben mogelijkheden die bij de eenregelige machines ontbreken, zoals het maken van tabellen. Bij de huidige centrale examens is niet gebleken dat die extra mogelijkheden de kandidaat voordeel bieden.

Grafische rekenmachine bij wiskunde-examens havo en vwo

Op elk moment tijdens het examen moet te controleren zijn, zonder de kandidaat te storen, of de machine in de examenstand staat. Kijk voor meer informatie over deze functies op de websites van de verschillende fabrikanten: Casio educatie, HP Prime, Education TI Nederland en NumWorks.

Informatieboeken

Informatieboek bij nask1 en nask2

Er zijn errata uitgegeven voor de Binas editie die in de regeling wordt genoemd. Zie voor deze errata de website Binas voor het voortgezet onderwijs (noordhoff.nl). Het is toegestaan deze fouten in Binas te verbeteren.

Informatieboeken natuurwetenschappelijke vakken havo en vwo

Er zijn errata uitgegeven voor de Binas en Sciencedata edities die in de regelingen zijn genoemd. De errata bij Binas zijn te vinden op de website van Noordhoff Uitgevers (Binas voor het voortgezet onderwijs (noordhoff.nl) en bij ScienceData op de website van Uitgeverij Walvaboek (onderwijsuitgaven (walvaboek.nl)).

Andere wijzigingen mogen niet in het informatieboek worden aangebracht. Dat geldt ook voor het aanbrengen van (al dan niet beschreven) plakkertjes.

Noodzakelijk of toegestaan

Een kandidaat die bij een vak een toegestaan hulpmiddel gebruikt, is niet in overtreding. Een kandidaat die zonder het hulpmiddel aan het examen wil deelnemen, is dit ook niet en mag dus gewoon deelnemen.

In hoeverre een toegestaan hulpmiddel noodzakelijk is, varieert tussen vakken, hulpmiddelen en kandidaten. Een noodzakelijk hulpmiddel bij een aantal vakken is de Binas: het is niet aannemelijk dat een kandidaat alle informatie uit zijn hoofd kent. Een verklarend woordenboek Nederlands kan voor een kandidaat een noodzaak zijn omdat hij de taal minder goed beheerst. Voor een andere kandidaat kan het gebruik van een woordenboek Nederlands gewoon zekerheid geven. De school beslist of kandidaten zelf de hulpmiddelen mee moeten nemen of dat de school daar voor zorgt.

Niet genoemde hulpmiddelen

Een examenkandidaat kan naast het basispakket ook hulpmiddelen meenemen die niet genoemd zijn, maar die wel functioneel zijn. Hulpmiddelen die afbreuk doen aan de exameneisen, zijn niet toegestaan. Hulpmiddelen die geen relatie tot de exameneisen hebben en ook geen enkele examenfunctie dienen, zijn dit ook niet. Niet omdat de exameneisen worden aangetast, maar omdat onoverzichtelijkheid kan leiden tot een indirecte aantasting van exameneisen. Bij twijfel over een specifiek hulpmiddel kan de school contact opnemen met het College voor Toetsen en Examens via de Examenlijn.

Schoolexamen en centraal examen

De regeling hulpmiddelen legt de toegestane hulpmiddelen vast voor het centraal examen. Bij de schoolexamens beslist de school wat de toegestane hulpmiddelen zijn. De school kan bijvoorbeeld besluiten dat bij kleinere toetsen in de moderne vreemde talen geen woordenboek is toegestaan of dat bij sommige toetsen in een vak met grafische rekenmachine alleen een eenvoudige grafische rekenmachine mag worden gebruikt, of zelfs helemaal geen rekenmachine. Én de school kan omgekeerd ook bij schoolexamentoetsen hulpmiddelen toestaan die in het centraal examen niet zijn toegestaan.