Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Examensecretaris

Laatste update

Examensecretarissen vervullen binnen de school een belangrijke rol in de organisatie rondom de examens, schoolexamen en centraal examen. Daarom bent u, als examensecretaris, voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de centrale contactpersoon in de informatiestroom over centrale examens. U krijgt, als geregistreerde examensecretaris, alle belangrijke informatie via het mailsysteem van de website Examenblad.nl.

Als u examensecretaris bent, kan het prettig zijn houvast te hebben: daarom vindt u hier nuttige informatie en verwijzingen naar informatie over de centrale examens (CE).

PLEXS, platform examensecretarissen

Voor examensecretarissen is er PLEXS, het landelijke platform voor examensecretarissen. Vanuit het College voor Toetsen en Examens raden we u aan lid te worden van PLEXS. PLEXS organiseert regiobijeenkomsten, een jaarlijks congres en opleidingsdagen. Ook biedt PLEXS een forum voor leden om ervaringen en good practices uit te wisselen met elkaar en elkaar vragen te stellen. PLEXS biedt ook cursussen aan voor startende examensecretarissen.

Zie: de website van PLEXS of PLEXS op Examenblad

Wat is uw taak als examensecretaris?

De examensecretaris

De geel gemarkeerde tekst is nieuw ten opzichte van de tekst in de jaarringen tot en met 2021.

De examensecretaris is een belangrijke actor in het examenproces. Bij de wijziging van het Eindexamenbesluit VO dat in werking is getreden op 1 augustus 2021 heeft de examensecretaris een eigen artikel gekregen (zie Eindexamenbesluit VO artikel 3a).

De directeur van een school voor voortgezet onderwijs wijst een of meer van de personeelsleden van de school aan tot examensecretaris van het eindexamen (zie Eindexamenbesluit artikel 3a eerste lid).

Er zijn taken die specifiek in het Eindexamenbesluit VO zijn toebedeeld aan de examensecretaris en de directeur. Daarvoor draagt de examensecretaris een eigen verantwoordelijkheid. Dat betreft de uitslagbepaling en het tekenen van de diploma’s en de cijferlijsten en het tekenen en uitreiken van het overzicht van onderdelen en de beoordeling van het schoolexamen aan de examenkandidaat. De overige taken die worden toebedeeld aan de examensecretaris voert deze uit ter ondersteuning van de directeur.

Afhankelijk van de taken die de examensecretaris op school heeft en de keuzes die het bevoegd gezag maakt in de samenstelling van de examencommissie, kan de examensecretaris ook deel uit maken van de examencommissie.

De examensecretaris heeft in het Eindexamenbesluit VO de volgende taken gekregen:

Als examensecretaris bent u de spil in de organisatie van het eindexamen op uw school (schoolexamens en centrale examens). Voor het CvTE bent u ook de spil in de communicatie over de centrale examens. Als examensecretaris ontvangt u alle mailings. Als u bent aangemeld als examensecretaris kunt u betrokken collega’s (bijvoorbeeld docenten) aanmelden voor het ontvangen van specifieke mailings (bijvoorbeeld over hun examen).

Formeel heeft u bij de centrale examens samen met of in opdracht van de directeur van de school een taak bij het vaststellen van de uitslag van de examens, het tekenen van de diploma’s en de cijferlijsten en het zorgdragen voor het bewaren van de gemaakte examens (zie het Eindexamenbesluit VO). Wat uw taak precies is, hangt af van hoe dat op uw school is geregeld en afgesproken. Dat kan per school verschillen.

In de praktijk heeft u ook nog andere taken, denk bijvoorbeeld aan:

  • het bestellen van de centrale examens en aangepaste versies
  • het in ontvangst nemen van de levering van de centrale examens
  • het bevestigen van de ontvangst van examenpakketten
  • het aanmelden van kandidaten voor de aangewezen vakken/het derde tijdvak

Uw rol bij de correctie is vooral coördinerend en organiserend. Zo zorgt u ervoor dat de eerste en tweede correctie van de centrale examens juist en goed verlopen. Op veel scholen heeft de examensecretaris ook een (bemiddelende) rol in het geval van onenigheid tussen eerste en tweede corrector.

Onderstaande informatie is geen uitputtende opsomming, maar kan u op weg helpen als u als examensecretaris op uw school aan de slag gaat.

Centrale examens

Centrale examens zijn er in verschillende vormen. Hieronder vindt u een opsomming met daarbij verwijzingen naar meer informatie.

Voor alle vormen geldt:

Informatie over de inhoud die in een centraal examen kan worden getoetst, is te vinden op de examenpagina’s van elk examen. Op elke examenpagina vindt u:

  • het examenprogramma
  • de syllabus
  • de vakspecifieke informatie
  • toegestane hulpmiddelen
  • aanvullende artikelen en brochures (indien van toepassing)

Praktijkexamens beeldend (cpe)

De beeldende vakken vmbo gl/tl en vwo hebben behalve het centraal schriftelijke examen (cse) ook een praktijkexamen (cpe). Specifieke informatie over de (afname van) deze praktijkexamens vindt u in de vakspecifieke informatie en bijbehorende instructies op de examenpagina’s.

Praktijkexamens beroepsgericht (cspe’s)

Op de pagina Werken met twee profielvak-cspe’s vindt u de informatie die u als examensecretaris nodig heeft voor deze praktijkexamens (brochure, filmpjes etc.). De instructie voor de docent/examinator is te vinden op de examenpagina van het betreffende vak.

Digitale examens vmbo (bb/kb-flex)

Alle informatie over de afnames van de flexibele en digitale centrale examens voor vmbo bb en kb vindt u op de pagina Flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex).

Centraal schriftelijke examens (cse’s)

De informatie die van belang is voor een goede gang van zaken tijdens de afname van de centraal schriftelijke examens vindt u op Examenblad.nl in de Activiteitenplanning en de Septembermededeling en de Maartaanvulling.

De VO-raad publiceert elk jaar in maart protocollen voor de centrale examens van dat examenjaar. Hierin staan de wettelijke voorschriften voor de eindexamens uitgewerkt.

Centrale examens kunstvakken deels digitaal

Enkele centrale examens voor de kunstvakken worden deels digitaal afgenomen. Dit betreft de examens muziek gl/tl, havo en vwo, kunst algemeen havo en vwo, dans gl/tl en drama gl/tl. De vragen worden daarbij gesteld op de computer, de leerling schrijft de antwoorden op papier. Meer informatie hierover is te vinden in de brochures op de examenpagina van het betreffende vak.

Waar vindt u welke informatie?

Examenblad.nl

Op Examenblad.nl vindt u informatie over de centrale examens vmbo, havo en vwo. De website is gericht op diegenen binnen scholen die betrokken zijn bij de examinering: schoolleiders, examensecretarissen, docenten/examinatoren en tweede correctoren.

Mailings en persoonlijke pagina

Via het mailsysteem dat aan Examenblad.nl is gekoppeld kunnen we u en uw collega’s gericht informeren over de centrale examens. Op uw persoonlijke pagina kunt u de gegevens van geregistreerde functionarissen voor uw vestiging beheren. Ook vindt u er onder andere een overzicht met examens die voor uw vestiging zijn aangevraagd en welke mailings aan u zijn gestuurd. Als geregistreerde examensecretaris ontvangt u alle mailings met informatie over de centrale examens vanuit Examenblad.nl. U kunt als examensecretaris ook een plaatsvervangend examensecretaris registreren. Deze ontvangt dan ook de mailings, net als u. Zie de pagina mailsysteem.

Activiteitenplanning

De Activiteitenplanning is een goed uitgangspunt voor uw eigen examenplanning. Hierin vindt u alle activiteiten die moeten plaatsvinden in de aanloop naar de centrale examens. Ook kunt u een planning op maat samenstellen en downloaden (als pdf) al naar gelang de schooltypes waarvoor u de planning maakt. De activiteitenplanning wordt jaarlijks gepubliceerd, tegelijk met de Septembermededeling.

Septembermededeling en Maartaanvulling

In de Septembermededeling vindt u alle informatie die voor de voorbereiding van het komende centraal examen van belang is. Informatie die in september nog niet beschikbaar is, wordt in maart aan de mededeling toegevoegd (de Maartaanvulling).

Informatie over normering

Hoe de normering van centrale examens tot stand komt, wordt in grote lijnen uitgelegd in de voorlichtingsfilm over normering. De pagina N-term maakt duidelijk wat de essentie is van normering. Ook vindt u daar filmpjes met mensen daaraan bijdragen. Lees voor meer achtergrondinformatie de pagina Normering.

Informatie over kandidaten met een beperking

Ieder jaar publiceert het CvTE een brochure over centrale examens in het voortgezet onderwijs en kandidaten met een beperking. De brochure verschijnt ieder jaar in september en geldt dan voor de centrale examinering in dat schooljaar.

Vragen/advies?

Heeft u vragen of wilt u advies over een specifieke casus/leerling? We adviseren u eerst de brochure te lezen. Daarin worden de kaders en de mogelijkheden bij de meest voorkomende soorten beperkingen beschreven. Heeft u dan nog vragen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Zie ook: Kandidaten met een beperking

CvTE TV en CvTE Backstage

Bent u geïnteresseerd in uitleg over, of toelichting op actuele onderwerpen rondom centrale examinering? Op het YouTubekanaal van het College voor Toetsen en Examens vindt u filmpjes over centrale examinering, bijvoorbeeld in de series CvTE TV of CvTE Backstage.

Specifieke informatie voor docenten en leerlingen

Informatie voor docenten

Vakspecifieke informatie voor docenten

Voor u als examensecretaris is het goed om te weten dat er voor docenten elk jaar, gelijktijdig met de Septembermededeling, voor elk vak vakspecifieke informatie op Examenblad.nl wordt gepubliceerd. De vakspecifieke informatie is te benaderen via de examenpagina van het betreffende vak. In de vakspecifieke informatie staan zaken die van belang zijn bij de voorbereiding én de afname van het centraal examen van het betreffende vak. Het is daarom van groot belang dat de vakdocenten daar kennis van nemen.

Algemene informatie voor docenten met examenklassen

Voor docenten is er de overzichtspagina Examenklas. Daar is alle belangrijke informatie voor docenten die examenklassen hebben op een rij gezet, met verwijzingen naar meer informatie.

Docentbetrokkenheid

Docenten zijn op veel manieren betrokken bij de centrale examens vo. Acht van de tien examenmakers zijn docenten die lesgeven aan een examenklas. Dat is van belang omdat zij goed kunnen inschatten of een opgave geschikt is voor eindexamenleerlingen. Zo zorgen we ervoor dat de examenopgaven goed aansluiten bij de huidige lespraktijk en de belevingswereld van leerlingen. Weten hoe u betrokken kunt zijn bij de centrale examens? Zie de pagina:

Informatie voor leerlingen

Voor leerlingen en hun ouders/verzorgers en mentoren is er de webapp Mijneindexamen.nl. In deze webapp kunnen leerlingen hun examenrooster voor de centrale examens op maat samenstellen door hun schooltype en vakkenpakket aan te geven. Het filmpje over Mijneindexamen.nl laat zien wat de app uw leerlingen biedt.

Meer informatie

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over examens? Neem dan contact op met het Examenloket.

Inhoudelijke vragen over de centrale examens stuurt het Examenloket door naar de Examenlijn van het CvTE. In de centraalexamenperiode heeft de Examenlijn een belangrijke rol in het snel signaleren van fouten in centrale examens (opgaven en/of correctiemodel). Bij tijdige signalering van fouten stuurt het CvTE een aanvulling uit op het correctievoorschrift.

Als u lid bent van PLEXS kunt u uw vragen ook stellen aan collega-examensecretarissen op het PLEXS-forum.

Wilt u reageren?

Wilt u reageren op deze pagina of mist u informatie, laat het ons weten via het contactformulier.