Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Docentbetrokkenheid

Laatste update

Examenplein.cvte.nl

‘Samen bouwen aan goede toetsen en examens’ betekent elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, informatie delen, meedenken en meewerken. Het CvTE wil het onderwijsveld meer betrekken bij ontwikkelingen en werkzaamheden. Daarvoor lanceert het CvTE een nieuwe online community: Examenplein.

Op Examenplein staan het CvTE en het onderwijsveld in direct contact met elkaar. Examenplein is bedoeld voor alle examenbetrokkenen. CvTE-medewerkers, DUO, Cito, én uiteraard het onderwijsveld zelf: docenten, examinatoren, examensecretarissen, enzovoort. Examenplein moet dé ontmoetingsplek worden voor iedereen die examens een warm hart toedraagt.

Samen maken we van Examenplein dé online ontmoetingsplek voor alle examenbetrokkenen.

Docentvertegenwoordiging commissies

Docenten zijn onmisbaar bij de totstandkoming van centrale examens. Aan alle centrale examens werken dan ook docenten mee. Bij de ontwikkeling van een centraal examen zijn ongeveer tien examenmakers direct betrokken. Acht van de tien examenmakers zijn docenten die lesgeven aan een examenklas. Dat is van belang omdat zij goed kunnen inschatten of een opgave geschikt is voor eindexamenleerlingen. Zo zorgen we ervoor dat de examenopgaven goed aansluiten bij de huidige onderwijspraktijk.

Constructiegroepen Cito

Docenten in de constructiegroepen van Cito maken de opgaven onder leiding van een medewerker van Cito (toetsdeskundige).

Vaststellingscommissies CvTE

Docenten in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) keuren de opgaven goed en stellen ze vast. Vaststellingscommissies bestaan uit een voorzitter en twee tot vier docentleden die ruime ervaring hebben als vakdocent. Voorzitters zijn vakdeskundigen uit het direct daarop aansluitende vervolgonderwijs (mbo/hbo/wo). Het CvTE werft hen via zijn reguliere wervingskanalen, zie hiervoor www.cvte.nl. Vacatures voor docentleden worden uitgezet via de sectorraden, vakbonden, vakverenigingen en platformen. 

Ook kunnen docenten indien van toepassing meedenken in syllabuscommissies over de inhoud van syllabi en kunnen zij hun mening daarover geven via veldraadplegingen.

Informatie ontvangen via Examenblad.nl

Wil je als docent op de hoogte gehouden worden van vakspecifieke meldingen? Vraag dan of jouw examensecretaris je aanmeldt voor een persoonlijke pagina op Examenblad.nl. Dan ontvang je rechtstreeks mailings met informatie over aanvullingen voor jouw eigen vak en nieuws over diverse activiteiten rondom docentbetrokkenheid.

Specifieke projecten

Om de betrokkenheid van docenten bij de centrale examens te vergroten, organiseert het CvTE verschillende activiteiten zoals:

  • Pre(+)- en testcorrectie
  • Discussiefora
  • Regiobijeenkomsten met docenten
  • Aan de slag met examencorrectie
  • Andere activiteiten

Pre(+)correctie en testcorrectie

In de pilots pre-, pre+ en testcorrectie geven docenten feedback op het correctievoorschrift van een centraal examen. Doel van deze instrumenten is met name het correctievoorschrift waar nodig aan te scherpen om leerlingen zo de best mogelijke beoordeling te bieden en de samenwerking tussen eerste en tweede corrector te versoepelen.

Precorrectie

Precorrectie werkt als volgt: via een open aanmelding worden 24 vakdocenten in de gelegenheid gesteld om zelf het centraal examen te maken. De werving daarvoor vindt plaats vanuit zowel de betreffende vakvereniging als het CvTE. Op basis van hun vakinhoudelijke expertise doen de docenten aanbevelingen voor aanscherpingen van het correctievoorschrift. Vakexperts van het CvTE en Cito bekijken deze aanbevelingen en passen het voorlopige correctievoorschrift waar nodig aan.

Pre+ correctie

Bij deze variant van de precorrectie is het mogelijk om naast het correctievoorschrift, ook opgaven te bediscussiëren en eventueel aan te passen. Dat laatste kan echter alleen bij een storende fout, waardoor de opgave niet op de bedoelde wijze door de leerlingen gemaakt kan worden.

Testcorrectie

Testcorrectie werkt als volgt: via een open aanmelding nemen 20 docenten deel aan de testcorrectie. De testcorrectie wordt georganiseerd vanuit zowel de betreffende vakvereniging als het CvTE. De docenten corrigeren na de afname van het centrale examen het werk van hun leerlingen aan de hand van het voorlopige correctievoorschrift. Vervolgens bespreken de docenten met elkaar het voorlopige correctievoorschrift aan de hand van de leerlingantwoorden. Met elkaar doen ze vervolgens aanbevelingen voor het aanscherpen van het voorlopige correctievoorschrift. Vakexperts van het CvTE en Cito bekijken deze aanbevelingen en passen het voorlopige correctievoorschrift waar nodig aan. Om dat te kunnen doen, wordt het correctievoorschrift later openbaar gemaakt. Hiermee wordt rekening gehouden in de adviestabel rondom de 1e en 2e correctie.

Discussieforum voor digitaal CE

Met besloten beveiligde fora (bbf’s) wil het CvTE docenten de gelegenheid bieden om al tijdens de afnameperiode met collega’s van gedachten te wisselen over opgaven die nog onder de geheimhouding vallen. Het gaat hierbij om de flexibele digitale examens BB en KB. Deze examens zijn niet, zoals papieren examens, na afloop direct openbaar.

Op het forum kan gediscussieerd worden over examenopgaven, het correctievoorschrift en de antwoorden van leerlingen. De opgave waarover de discussie gaat, wordt dan op het forum getoond. Het discussieforum helpt bij collegiale consultatie en twijfels bij het nakijken. Zoals is dit leerlingantwoord 1 of 2 punten waard? Of: zouden jullie dit antwoord goed of fout rekenen? De fora zijn beschikbaar voor alle vakken van de flexibele digitale examens BB en KB. Docenten die geregistreerd zijn voor de Examenblad-mailings over de digitale centrale examens, ontvangen mailings met meer informatie. Uitleg over het forum en ontwikkelingen ervan vind je ook in de vakspecifieke informatie in de Septembermededeling op Examenblad.nl.

Een besloten en beveiligd forum maakt de Examenlijn van het CvTE niet overbodig. Fouten/onvolkomenheden moeten altijd gemeld worden via de Examenlijn.

Regiobijeenkomsten met docenten

Het CvTE en Cito willen nadrukkelijker hun oor te luisteren leggen bij docenten. Daarom organiseren zij een aantal maal per jaar een informatiebijeenkomst voor docenten. Doel van dit soort bijeenkomsten is om in een positieve sfeer van uitwisseling van informatie en ideeën tot een opbrengst te komen die voor alle belanghebbenden bij centrale examens van nut is. Informatieverstrekking over deze bijeenkomsten verloopt via Examenblad.nl.

Examencorrectietraining

Deze training is een bijeenkomst voor (beginnende) eindexamendocenten, die in samenwerking met Cito en de Hogeschool Utrecht, wordt georganiseerd. Aan de hand van concrete voorbeelden van opgaven en mogelijk bijbehorend leerlingenwerk kijken docenten met vakcollega’s naar de praktische uitvoering van de correctie. Aan bod komen bijvoorbeeld het overleg tussen eerste en tweede corrector en de ruimte en begrenzingen die het correctievoorschrift biedt. Tevens wordt de examencyclus doorgenomen evenals hoe je vragen bij de Examenlijn meldt. Afwisselend komen er jaarlijks vmbo of havo/vwo vakken aan bod.

Meer informatie

Voor (nieuwe) docenten met een examenklas is er de overzichtspagina Ik heb een examenklas.

Voor (nieuwe) examensecretarissen is er de overzichtspagina Ik ben examensecretaris.

Heb je opmerkingen of vragen over een centraal examen, neem dan contact op met het Examenloket.