Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling syllabi centrale examens VO 2018

Laatste update
Kenmerk
CvTE-16.01268
Datum
27 juni 2016
Gepubliceerd
Staatscourant 2016, nr. 37995

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2018. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi nader vast. Enkele syllabi 2019, 2020 en 2021 zijn preliminair vastgesteld.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De meeste syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

1.1 betreffende artikel 1 lid 1: per 1 januari 2019;

1.2 betreffende artikel 1 lid 2: per 1 januari 2020;

 • 2.betreffende artikel 2: per 1 januari 2018;

3.1 betreffende artikel 3 lid 1: per 1 januari 2018;

3.2 betreffende artikel 3 lid 2: per 1 januari 2019;

4.1 betreffende artikel 4 lid 1: per 1 januari 2020;

4.2 betreffende artikel 4 lid 2: per 1 januari 2021;

4.3 betreffende artikel 4 lid 3: per 1 januari 2022.

Besluit

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 8 juli 2016, kenmerk 1041200;

besluit:

Artikel 1 Vaststelling syllabi 2018

 • 1.De syllabi worden vastgesteld voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo in 2018, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a, 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
 • 2.De syllabi 2018, als vastgesteld in lid 1 en die ook voor de bezemexamens in 2019 geldig zijn, zijn opgenomen in bijlage 1d bij deze regeling.

Artikel 2 Initiële vaststelling syllabi vmbo profielvakken beroepsgericht 2017

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens, worden vastgesteld voor de centrale examens in het vmbo in 2017, voor de vakken als vermeld in bijlage 2 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3 Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

 • 1.De syllabi voor de centrale examens 2017 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 3a bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
 • 2.De syllabi voor de centrale examens 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 3b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 4 Preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2019, 2020 en 2021

 • 1.De syllabi worden vastgesteld voor de centrale examens 2019 voor de vakken als vermeld in bijlage 4a bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
 • 2.De syllabi worden vastgesteld voor de centrale examens 2020 voor de vakken als vermeld in bijlage 4b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
 • 3.De syllabi worden vastgesteld voor de centrale examens 2021 voor de vakken als vermeld in bijlage 4c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 5 Bekendmaking

 • 1.Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
 • 2.De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2, 3 en 4 worden bekendgemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

1.1 betreffende artikel 1 lid 1: per 1 januari 2019;

1.2 betreffende artikel 1 lid 2: per 1 januari 2020;

 • 2.betreffende artikel 2: per 1 januari 2018;

3.1 betreffende artikel 3 lid 1: per 1 januari 2018;

3.2 betreffende artikel 3 lid 2: per 1 januari 2019;

4.1 betreffende artikel 4 lid 1: per 1 januari 2020;

4.2 betreffende artikel 4 lid 2: per 1 januari 2021;

4.3 betreffende artikel 4 lid 3: per 1 januari 2022.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2018.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage 1a

Syllabi vwo 2018

Voor de centrale examens vwo 2018 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde
beeldende vakken
biologie
economie
filosofie
Fries
geschiedenis
Grieks
kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)
Latijn
maatschappijwetenschappen
management en organisatie
moderne vreemde talen
muziek
natuurkunde
Nederlands
scheikunde

Bijlage 1b

Syllabi havo 2018

Voor de centrale examens havo 2018 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde
beeldende vakken
biologie
economie
filosofie
Fries
geschiedenis
kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)
maatschappijwetenschappen
management en organisatie
moderne vreemde talen
muziek
natuurkunde
Nederlands
scheikunde

Bijlage 1c

Syllabi vmbo 2018

Voor de centrale examens vmbo 2018 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde
beeldende vakken
biologie
dans
drama
economie
Fries
geschiedenis en staatsinrichting
maatschappijkunde
moderne vreemde talen
muziek
natuur- en scheikunde I
natuur- en scheikunde II
Nederlands
wiskunde

beroepsgerichte programma's:

administratie
bouwtechniek-fijnhoutbewerken
bouwtechniek-metselen
bouwtechniek-schilderen
bouwtechniek-timmeren
bouw-breed
consumptief-bakken
consumptief-breed
consumptief-horeca
elektrotechniek
grafimedia
handel en administratie
handel en verkoop
ict-route
instalektro
installatietechniek
intersectoraal
metaaltechniek
metalektro
mode en commercie
sport, dienstverlening en veiligheid
techniek-breed
technologie in de GL
transport en logistiek
uiterlijke verzorging
verzorging
voertuigentechniek
zorg-en-welzijn-breed
landbouw-plantenteelt (vmbo BB / vmbo KB / vmbo GL)
landbouw-groene ruimte (vmbo BB / vmbo KB / vmbo GL)
landbouw-bloembinden en –schikken (vmbo BB / vmbo KB / vmbo GL)
landbouw-dierhouderij en –verzorging (vmbo BB / vmbo KB / vmbo GL)
landbouw-verwerking agrarische producten (vmbo BB / vmbo KB / vmbo GL)
landbouw-agrarische techniek
landbouw-agrarische bedrijfseconomie
landbouw-breed (vmbo BB / vmbo KB / vmbo GL)

vmbo profielvakken beroepsgericht:

bouwen, wonen en interieur
produceren, installeren en energie
mobiliteit en transport
media, vormgeving en ict
zorg en welzijn
economie en ondernemen
horeca, bakkerij en recreatie
dienstverlening en producten
groen

Bijlage 1d

Syllabi vmbo 2018

geldig voor de bezemexamens in 2019:

beroepsgerichte programma's:

administratie
bouwtechniek-fijnhoutbewerken
bouwtechniek-metselen
bouwtechniek-schilderen
bouwtechniek-timmeren
bouw-breed
consumptief-bakken
consumptief-breed
consumptief-horeca
elektrotechniek
grafimedia
handel en administratie
handel en verkoop
ict-route
instalektro
installatietechniek
intersectoraal
metaaltechniek
metalektro
mode en commercie
sport, dienstverlening en veiligheid
techniek-breed
technologie in de GL
transport en logistiek
uiterlijke verzorging
verzorging
voertuigentechniek
zorg-en-welzijn-breed
landbouw-plantenteelt (vmbo BB / vmbo KB / vmbo GL)
landbouw-groene ruimte (vmbo BB / vmbo KB / vmbo GL)
landbouw-bloembinden en –schikken (vmbo BB / vmbo KB / vmbo GL)
landbouw-dierhouderij en –verzorging (vmbo BB / vmbo KB / vmbo GL)
landbouw-verwerking agrarische producten (vmbo BB / vmbo KB / vmbo GL)
landbouw-agrarische techniek
landbouw-agrarische bedrijfseconomie
landbouw-breed (vmbo BB / vmbo KB / vmbo GL)

Bijlage 2

Syllabi vmbo profielvakken beroepsgericht 2017

Voor de centrale examens vmbo 2017 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

vmbo profielvakken beroepsgericht:

bouwen, wonen en interieur
produceren, installeren en energie
mobiliteit en transport
media, vormgeving en ict
zorg en welzijn
economie en ondernemen
horeca, bakkerij en recreatie
dienstverlening en producten
groen

Bijlage 3a

Nadere vaststelling syllabi 2017

vwo

De syllabi voor de centrale examens vwo 2017 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

beeldende vakken

vmbo

De syllabi voor de centrale examens vmbo 2017 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

aardrijkskunde

Bijlage 3b

Nadere vaststelling syllabi 2018

vwo

De syllabi voor de centrale examens vwo 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C

havo

De syllabi voor de centrale examens havo 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

wiskunde A
wiskunde B

Bijlage 4a

Preliminaire vaststelling syllabi 2019

havo

Voor de centrale examens havo 2019 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

maatschappijwetenschappen

Bijlage 4b

Preliminaire vaststelling syllabi 2020

vwo

Voor de centrale examens vwo 2020 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

maatschappijwetenschappen

havo

Voor de centrale examens havo 2020 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

bedrijfseconomie

Bijlage 4c

Preliminaire vaststelling syllabi 2021

vwo

Voor de centrale examens vwo 2021 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

Bedrijfseconomie

Toelichting

Bij de regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268.

Algemeen

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens VO.

Syllabi

De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo zoals vastgesteld in de 'Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs'.

Voor de beroepsgerichte programma's in de sector landbouw van het vmbo sluiten de syllabi aan bij de 'Regeling examenprogramma's Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed'.

In de examenprogramma's wordt steeds aangegeven welk deel van de examenstof voor het desbetreffende vak in het centraal examen (ce) zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. Het ce-deel wordt nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden. Het resterende gedeelte van het examenprogramma wordt in het schoolexamen getoetst.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Door dit artikel worden de syllabi voor de centrale examens van 2018 vastgesteld.

 • In de syllabi 2018 (www.examenblad.nl, jaarring 2018) zijn de wijzigingen ten opzichte van de syllabi 2017 duidelijk zichtbaar – geel – gemarkeerd.
 • Er zijn geen vakken waarvoor de syllabus 2018 nog niet kan worden vastgesteld.
 • Voor de beroepsgerichte programma's (oude stijl) wordt de geldigheid van de syllabi 2018 verlengd voor de bezemexamens in 2019. De betreffende syllabi zijn opgenomen in bijlage 1d.
 • De syllabi voor wiskunde A vwo 2018, wiskunde B vwo 2018 en wiskunde C vwo 2018 zijn eerder vastgesteld en worden herzien. Om die reden ontbreken deze vakken in de opsomming van bijlage 1a en zijn ze opgenomen onder artikel 3.2 en bijlage 3b.
 • De syllabi voor wiskunde A havo 2018 en wiskunde B havo 2018 zijn eerder vastgesteld en worden herzien. Om die reden ontbreken deze vakken in de opsomming van bijlage 1b en zijn ze opgenomen onder artikel 3.2 en bijlage 3b.
 • Bij de regeling betreffende de vaststelling van de syllabi 2019 kunnen bijstellingen gegeven worden op de nu vastgestelde syllabi 2018.

Artikel 2

Door dit artikel worden de syllabi voor de centrale examens syllabi vmbo profielvakken beroepsgericht van 2017 vastgesteld.

 • In de jaarring 2017 van www.examenblad.nl zijn deze syllabi te raadplegen.

Artikel 3

In de toelichting bij eerdere Regelingen syllabi centrale examens VO is vermeld dat bijstellingen gegeven kunnen worden op vastgestelde syllabi. In deze Regeling wordende volgende syllabi bijgesteld:

 • beeldende vakken vwo 2017
 • aardrijkskunde vmbo 2017
 • wiskunde A vwo 2018
 • wiskunde B vwo 2018
 • wiskunde C vwo 2018
 • wiskunde A havo 2018
 • wiskunde B havo 2018

Op www.examenblad.nl (kies de juiste jaarring) zijn de nader vastgestelde syllabi gepubliceerd.

De verschillen met de eerder vastgestelde syllabi zijn duidelijk zichtbaar – blauw – gemarkeerd. De tweede aanpassingen van de syllabi vwo en havo wiskunde zijn groen gemarkeerd.

Artikel 4

Deze regeling betreft tevens de vaststelling van enkele syllabi voor examenjaren na 2018:

 • maatschappijwetenschappen havo 2019
 • maatschappijwetenschappen vwo 2020
 • bedrijfseconomie havo 2020
 • bedrijfseconomie vwo 2021

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse