Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Examenprogramma's

Laatste update

De examenprogramma's worden door de minister op hoofdlijnen vastgesteld. In het examenprogramma staat hoe de leerstof is verdeeld over het centraal examen en het schoolexamen.

Daar waar een vak een centraal examen heeft, worden er in het examenprogramma exameneenheden/domeinen aangewezen waarover het centraal examen zich uitstrekt: het CE-deel van het examenprogramma. Om te zorgen dat de eisen voor het centraal examen duidelijk zijn, worden deze gespecificeerd in een afzonderlijke publicatie per vak: de 'syllabus'. De syllabi worden vastgesteld door het CvTE.

De specifieke examenprogramma's en syllabi vindt u op de betreffende examen- en vakpagina's op Examenblad.nl.

Met vragen over de examenprogramma's kunt u terecht bij het Examenloket.

Vaststelling examenprogramma's

In 2007 zijn de examenprogramma's vastgesteld met de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs.

Deze regeling betreft de examenjaren: vmbo 2016 en verder; havo 2009 en verder; vwo 2010 en verder. De beroepsgerichte programma's van de vmbo sector Landbouw waren opgenomen in een andere regeling, maar met de invoering van de profielen in het vmbo zal de Regeling examenprogramma's Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed vervallen per 1 augustus 2019. In schooljaar 2018-2019 kunnen alleen nog bezemleerlingen (in eerdere jaren gezakte leerlingen) volgens deze examenprogramma's bezemexamen afleggen:

Met de invoering van het vernieuwde vmbo in 2016 is het examenprogramma voor het profiel Groen ook opgenomen in de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs.

Wijzigingen

Sindsdien zijn verschillende examenprogramma's gewijzigd. Hieronder een overzicht. Met 'examenjaar' wordt bedoeld het jaar waarin de leerlingen die te maken hebben met het gewijzigde programma eindexamen afleggen en hun diploma ontvangen.

Gewijzigde en nieuwe

examenprogramma's

vanaf

examenjaar

wijzigingsregeling
Beroepsgerichte profielvakken BWI, PIE, M&T2022VO/24323627
Beroepsgerichte profielvakken vmbo (alle 10 profielvakken)2021VO/8541170
Informatica vwo2022VO/1048771
Profielvakken vmbo20208541170 en 24323627
Informatica havo (nieuw)2021VO/1048771
Filosofie havo en vwo2020VO/1188661
Kunstvakken inclusief ckv vmbo2020VO/BZO/1168692
Bedrijfseconomie vwo2021919669
Bedrijfseconomie havo2020919669
Maatschappijwetenschappen vwo2020VO/741555
Maatschappijwetenschappen havo2019VO/741555
Geschiedenis havo2018VO/1116503
Informatietechnologie vmbo (nieuw)2018VO/BZO/1168692
Culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo2019/2020VO/997293 en 1138617
Chinese taal en cultuur vwo en Chinese taal en cultuur vwo (elementair)2018VO/851491
Geschiedenis en staatsinrichting vmbo2018VO/742920
Wiskunde A en wiskunde C vwo2018VO/599178
Wiskunde B en wiskunde D vwo2018VO/541608
Engels vmbo2017VO/756251
Griekse taal en cultuur vwo2017559817
Latijnse taal en cultuur vwo2017559817
Wiskunde A havo2017VO/599178
Wiskunde B en wiskunde D havo2017VO/541608
Scheikunde vwo2016VO/403948
Natuurkunde en biologie vwo2016VO/389632
Geschiedenis havo en geschiedenis vwo2015VO/419920
Scheikunde havo2015VO/403948
Natuurkunde en biologie havo2015VO/389632
Aardrijkskunde vmbo2015VO/287724
Natuur, leven en technologie vwo2015VO/289008
Bouwtechniek vmbo2014VO/317552
Nederlands vmbo, havo en vwo2014VO-2011/309740
Economie vwo2014VO-2011/287640
Natuur, leven en technologie havo2014VO/289008
Economie havo2012VO/OK-2010/187093

De wijziging van 28 april 2016 betreft de invoering van de nieuwe profielvakken in het vmbo. Bij die gelegenheid is aan de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs ook een bijlage 3 toegevoegd, waarin is vastgelegd waaraan een loopbaandossier vmbo-tl moet voldoen. De verplichting van het loopbaandossier is voor de andere leerwegen in het vmbo expliciet vastgelegd in het examenprogramma van het profielvak.

Voor het beroepsgerichte vmbo geldt dat in het vrije deel beroepsgerichte keuzevakken gekozen moeten worden. Deze beroepsgerichte keuzevakken zijn opgenomen in een aparte regeling, namelijk:

In bijlage 3 bij deze regeling zijn alle beroepsgerichte keuzevakken opgenomen. Deze regeling regelt ook op welke wijze een nieuw beroepsgericht keuzevak aangevraagd kan worden.

Per 1 augustus 2018 zijn hier weer nieuwe beroepsgerichte keuzevakken aan toegevoegd.