Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs

Laatste update
Kenmerk
VO/OK-2007/13731
Datum
4 juni 2007
Gepubliceerd
Staatscourant 2007, nr. 111, woensdag 13 juni 2007

In deze regeling worden nieuwe examenprogramma's vastgesteld voor het voortgezet onderwijs. De beroepsgerichte programma's van de vmbo sector Landbouw zijn niet opgenomen in deze regeling. Deze programma's worden in een separaat traject herzien en vastgesteld door de minister van LNV.

Voor vwo, havo en vmbo hangen de nieuwe examenprogramma's samen met het streven om verantwoordelijkheden beter te verdelen tussen overheid en deskundigen in het onderwijsveld met name de leraren. De exameneisen zijn globaler omschreven dan in de vorige examenprogramma's. Ze geven een duidelijke richting aan, maar bieden ook ruimte. Daardoor kunnen scholen/leraren binnen de aangegeven onderwerpen in het schoolexamen meer eigen keuzes maken. Ze kunnen bovendien nu ook eigen onderwerpen toevoegen.

Voor het vwo en havo hangen de nieuwe examenprogramma's bovendien samen met de nieuwe inrichting van de profielen per 1 augustus 2007. Die nieuwe inrichting is vastgelegd in de wet aanpassing profielen tweede fase vwo en havo. De wet is nader uitgewerkt in het Besluit van 22 december 2006, houdende wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit W.V.O., het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., en het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 in verband met wijziging van de wettelijke bepalingen over de tweede fase van het havo en vwo (Stb. 2007, 24).

De nieuwe profielen zijn van toepassing voor de leerlingen die met ingang van 1 augustus 2007 beginnen met het vierde leerjaar vwo of havo.


Let op:

Verschillende examenprogramma's die zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2 zijn vervangen. Zie voor een overzicht van de wijzigingen de pagina Examenprogramma's.


Actuele regeling op Overheid.nl

Juridische grondslag

U vindt de vastgestelde examenprogramma's op de examenpagina's van Examenblad.nl in de betreffende jaarring.