Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Laatste update

Met ‘onze minister’ wordt bedoeld de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister krijgt in artikel 2.53, lid 5, Wet voortgezet onderwijs 2020 de opdracht om het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 (een Algemene maatregel van Bestuur, AMvB) op te stellen. Hierin krijgt de minister de bevoegdheid om een aantal zaken nader te regelen. Dat gebeurt meestal in een regeling en een enkele keer met een brief.

De minister heeft de praktische uitvoering van een aantal taken gedelegeerd aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), zoals het aanleveren van examengegevens en koppeling van scholen voor de tweede correctie.

De minister heeft volgens de Wet voortgezet onderwijs 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 de volgende concrete verantwoordelijkheden.
 

In deze regeling is ook het model voor de verklaring, bedoeld in artikel 2.59 Wet voortgezet onderwijs 2020, vastgesteld. Die wordt uitgereikt aan de leerling die de school verlaat en aan wie geen diploma kan worden uitgereikt.

Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg die met goed gevolg een gedeelte van het examenprogramma hebben afgelegd, ontvangen een getuigschrift voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.