Gecommitteerde bij het eindexamen

Laatste update

De gecommitteerde (zie artikel 3.22 en 3.23 Uitvoeringsbesluit WVO 2020) is degene die het werk van het centraal examen na de examinator nakijkt en beoordeelt. De gecommitteerde wordt daarom wel aangeduid met 'tweede corrector'.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maakt een koppeling tussen de scholen en instellingen voor de uitvoering van de tweede correctie door gecommitteerden. Het bevoegd gezag (meestal de directeur of examensecretaris) wijst de gecommitteerde/tweede corrector aan. Vaak is dit de docent die een eindexamenklas heeft. Dit is niet voorgeschreven. De gecommitteerde doet het werk onder verantwoordelijkheid van het eigen bevoegd gezag van de school. Dit bevoegd gezag moet ook de in artikel 3.24 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 bedoelde verklaring mede ondertekenen.

De gecommitteerde stelt in overleg met de examinator de score voor het werk van het centraal examen vast (zie artikel 3.25 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).