Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling syllabi centrale examens vo 2019

Laatste update
Kenmerk
CvTE-17.01276
Datum
26 juni 2017
Gepubliceerd
Staatscourant 2017, nr. 43476

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2019. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi nader vast voor examenjaar 2018 en 2020.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De meeste syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Besluit

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 11 juli 2017, kenmerk 1222606;

Besluit:

Artikel 1 Vaststelling syllabi 2019

De syllabi worden vastgesteld voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo in 2019, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a, 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2 Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

 • 1.De syllabi voor de centrale examens 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 2a bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
 • 2.De syllabi voor de centrale examens 2020 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 2b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3 Bekendmaking

 • 1.Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
 • 2.De syllabi als bedoeld in artikel 1 en 2 worden bekendgemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

1 betreffende artikel 1 per 1 januari 2020;

2.1 betreffende artikel 2.1: per 1 januari 2019;

2.2 betreffende artikel 2.2: per 1 januari 2021.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens vo 2019.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage 1A Syllabi vwo 2019

Voor de centrale examens vwo 2019 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

Grieks

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

Latijn

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A, B en C

Bijlage 1B Syllabi havo 2019

Voor de centrale examens havo 2019 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

management en organisatie

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A en B

Bijlage 1C Syllabi vmbo 2019

Voor de centrale examens vmbo 2019 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijkunde

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

profielvakken beroepsgericht:

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

mobiliteit en transport

media, vormgeving en ict

zorg en welzijn

economie en ondernemen

horeca, bakkerij en recreatie

dienstverlening en producten

groen

Bijlage 2A Nadere vaststelling syllabi 2018

havo

De syllabi voor de centrale examens havo 2019 die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

geschiedenis

vmbo

De syllabi voor de centrale examens vmbo 2018 die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

geschiedenis en staatsinrichting

Bijlage 2B Nadere vaststelling syllabi 2020

havo

De syllabi voor de centrale examens havo 2020 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

bedrijfseconomie

Toelichting

Algemeen

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens vo.

Syllabi

De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma’s vwo, havo en vmbo zoals vastgesteld in de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.

In de examenprogramma’s wordt steeds aangegeven welk deel van de examenstof voor het desbetreffende vak in het centraal examen (ce) zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. Het ce-deel wordt nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden.

De examenprogramma’s en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Door dit artikel worden de syllabi voor de centrale examens van 2019 vastgesteld.

 • In de syllabi 2019 (www.examenblad.nl, jaarring 2019) zijn de wijzigingen ten opzichte van de syllabi 2018 duidelijk zichtbaar – geel – gemarkeerd.
 • Er zijn geen vakken waarvoor de syllabus 2019 nog niet kan worden vastgesteld.
 • Voor de beroepsgerichte programma’s oude stijl is de geldigheid van de syllabi 2018 verlengd voor de bezemexamens in 2019.
 • De syllabi voor aardrijkskunde havo en maatschappijwetenschappen havo 2019 zijn eerder vastgesteld en om die reden niet opgenomen in deze regeling.
 • Bij de regeling betreffende de vaststelling van de syllabi 2020 kunnen bijstellingen gegeven worden op de nu vastgestelde syllabi 2019.

Artikel 2

In de toelichting bij eerdere Regelingen syllabi centrale examens vo is vermeld dat bijstellingen gegeven kunnen worden op vastgestelde syllabi. In deze Regeling worden de volgende syllabi bijgesteld:

 • De syllabus voor geschiedenis havo 2018 is eerder vastgesteld en wordt herzien. Om die reden is dit vak opgenomen onder artikel 2.1 en bijlage 2a.
 • De syllabus voor geschiedenis en staatsinrichting vmbo 2018 is eerder vastgesteld en wordt herzien voor de basisberoepsgerichte leerweg. Om die reden is dit vak opgenomen onder artikel 2.1 en bijlage 2a.
 • De syllabus voor bedrijfseconomie havo 2020 is eerder vastgesteld en wordt herzien. Om die reden is dit vak opgenomen onder artikel 2.2 en bijlage 2b.

Op www.examenblad.nl (kies de juiste jaarring) zijn de nader vastgestelde syllabi gepubliceerd.

De verschillen met de eerder vastgestelde syllabi zijn duidelijk zichtbaar – blauw – gemarkeerd.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse