Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018

kenmerk: CvE-14.01699
datum: 17 juni 2014
gepubliceerd: Staatscourant 2014, nr. 20212

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi centrale examens wiskunde havo 2017 en vwo 2018. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo en havo.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring).

Deze regeling vervalt voor artikel 1 per 1 januari 2018 en voor artikel 2 per 1 januari 2019.


Besluit

Het College voor Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 28 juni 2014, kenmerk 645495;

Besluit:

Artikel 1 Syllabi 2017

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het h.a.v.o. 2017, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlage 1 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2 Syllabi 2018

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het v.w.o. 2018, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlage 2 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

 • 1. 
  betreffende artikel 1: per 1 januari 2018;
 • 2. 
  betreffende artikel 2: per 1 januari 2019;

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018.

Artikel 5 Bekendmaking

 • 1. 
  Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
 • 2. 
  De syllabi als bedoeld in artikel 1 en 2 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan

Bijlage 1

bij de Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018,

van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01699

Syllabi h.a.v.o. 2017

Voor de centrale examens h.a.v.o. 2017 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

Bijlage 2

bij de Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018,

van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01699

Syllabi v.w.o. 2018

Voor de centrale examens v.w.o. 2018 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

Toelichting

bij de Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018,

van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01699

Algemeen

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018,

De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's v.w.o. en h.a.v.o. zoals vastgesteld in de volgende regelingen:

 • Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 oktober 2013, nr. VO/541608, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma's wiskunde B havo en vwo en wiskunde D havo en vwo, Staatscourant 2013 nr. 30735 van 6 november 2013;
 • Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 februari 2014, nr. VO/599178, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma's wiskunde A havo en vwo en wiskunde C vwo, Staatscourant 2014 nr. 7228 van 14 maart 2014; inclusief de wijziging opgenomen in artikel I onderdeel 2, aangaande de regeling br. VO/541608 betreffende de examenprogramma's wiskunde B havo en vwo en wiskunde D havo en vwo, Staatscourant 2013 nr. 30735 van 6 november 2013;
 • Rectificatie van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 februari 2014, nr. VO/599178, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma's wiskunde A havo en vwo en wiskunde C vwo (Stcrt. 2014, 7228).

In de examenprogramma's wordt steeds aangegeven welk deel van de examenstof voor het desbetreffende vak centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. Het c.e.-deel (c.e. = centraal examen) wordt nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden. Het resterende gedeelte van het examenprogramma wordt in het schoolexamen (s.e.) getoetst.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De meeste syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Door dit artikel worden de syllabi voor de centrale examens wiskunde A en wiskunde B 2017 in het h.a.v.o. vastgesteld.

Bij de regeling betreffende de vaststelling van de Syllabi 2017 en bij de regeling betreffende de vaststelling van de Syllabi 2018 kunnen bijstellingen gegeven worden op de thans preliminair vastgestelde syllabi 2017.

Artikel 2

Door dit artikel worden de syllabi voor de centrale examens wiskunde A, wiskunde B en wiskunde C 2018 in het v.w.o. vastgesteld.

Bij de regeling betreffende de vaststelling van de Syllabi 2018 en bij de regeling betreffende de vaststelling van de Syllabi 2019 kunnen bijstellingen gegeven worden op de thans preliminair vastgestelde syllabi 2018.

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan

Pijl omhoog