Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Examenlijn

Laatste update

De Examenlijn is een afdeling binnen het College voor Toetsen en Examens die vragen van docenten over examenopgaven, correctievoorschriften en normering behandelt.

De Examenlijn is via het Examenloket bereikbaar voor correctoren en het LAKS als zij een onvolkomenheid of onduidelijkheid tegenkomen in een opgave of beoordelingsmodel waardoor de correctie van het leerlingwerk niet volgens het correctievoorschrift; beoordelingsmodel én algemene en vakspecifieke regels, kan worden gedaan.

Waarvoor kunt u terecht bij de Examenlijn?

Contactformulier
 

Samen examens beter maken

Een examenvraag of het beoordelingsmodel kan een inhoudelijke onvolkomenheid of onduidelijkheid bevatten. Of het blijkt dat een vraag op verschillende manieren gelezen kan worden. In beide gevallen hoort de Examenlijn dit graag, zodat zij kan nagaan of een aanvulling op het correctievoorschrift nodig is of dat met de betreffende vraag rekening moeten worden gehouden bij de normering. Zo zorgen de verschillende betrokken partijen er samen voor dat het examenwerk van alle leerlingen een gelijke beoordeling krijgt.

Onduidelijkheid of onvolkomenheid melden

Tijdens de examencampagne is het druk bij de Examenlijn. Om vragen sneller en gerichter te kunnen beantwoorden is het contactformulier ingericht op het stellen van één vraag en wordt vragenstellers verzocht een vraag/opmerking van een zo duidelijk mogelijke argumentatie te voorzien. Wie meerdere vragen heeft, kan bij verzending kiezen om het formulier opnieuw te gebruiken; de contactgegevens zijn dan al ingevuld.

CvTE backstage: ‘Wat doe ik met een onvolkomenheid in een examen of cv?’

Zie de activiteitenplanning voor de deadlines voor het inzenden van vragen/opmerkingen.

Team Examenlijn

Team Examenlijn

Algemene regel 3.3 van het correctievoorschrift

Elk correctievoorschrift begint met algemene en vakspecifieke regels. Deze regels helpen de corrector het beoordelingsmodel toe te passen. Algemene regel 3.3 geeft de ruimte om een antwoord op een open vraag dat niet in het beoordelingsmodel voorkomt, maar wel op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten (gedeeltelijk) juist is, van scorepunten te voorzien. Voor de digitale examens bb en kb betreft dit algemene regel 2.3 van het correctievoorschrift.

Twijfel over leerlingantwoorden?

Het is mogelijk dat een corrector behoefte heeft leerlingantwoorden te bespreken omdat hij of zij bijvoorbeeld van mening is dat het leerlingantwoord een juist antwoord is, maar dit antwoord niet in het correctievoorschrift voorkomt. Hiervoor kan een corrector niet bij de Examenlijn terecht. Wat kan die dan wel doen?

Collegiaal overleg

Het College voor Toetsen en Examens gaat uit van de professionaliteit van correctoren. Het is dus aan correctoren om te beoordelen of antwoorden die door hun kandidaten gegeven worden binnen het correctievoorschrift (beoordelingsmodel én algemene en vakspecifieke regels) vallen. Het is raadzaam daarbij gebruik te maken van collegiaal overleg (bijvoorbeeld binnen de eigen sectie, met de tweede corrector of met andere vakcollega’s en in een examenbespreking). Het corrigeren van examens is geen harde wetenschap. De eerste en tweede corrector opereren als team om de leerling de totaalscore te geven die het best past bij zijn of haar prestatie.

Overige vragen en evaluatieve opmerkingen

Correctoren die feedback over het examen willen geven, kunnen ook het contactformulier gebruiken. Bij de categorie moet dan voor ‘evaluatieve opmerkingen’ worden gekozen. Al deze opmerkingen worden verzameld in een dossier ten behoeve van de ontwikkeling van toekomstige examens.

Ouders en leerlingen

Voor ouders is er Ouders & Onderwijs via informatie@oudersonderwijs.nl of 0800-5010.

Leerlingen kunnen voor vragen of opmerkingen terecht bij het LAKS.

Meer informatie