Directeur (rector)

Laatste update

De directeur is de hoogste leidinggevende binnen de school. De directeur geeft leiding aan het gehele team en doet dit in opdracht van het bevoegd gezag. De directeur is binnen de school de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de examens.

In het geval van een centrale directie draagt de voorzitter van deze directie de verantwoordelijkheden van de directeur (zie artikel 7.4 WVO 2020). In het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) vervult de examencommissie de taken van de directeur (zie artikel 1.1 en 3.60 Uitvoeringsbesluit WVO, en artikel 1.1 WVO 2020; artikel 7.4.5 en artikel 7.4.11, lid 2 WEB).