Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023

Laatste update
Kenmerk
CvTE-21.00867
Datum
21 juni 2021
Gepubliceerd
Staatscourant 2021, nr. 34203

Deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2023 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. De dagen en tijden zijn opgenomen in bijlage 1.

Dit rooster geldt voor de centrale examens in 2023.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

Wijzigingen

Met ingang van 27 juni 2022 is deze regeling gewijzigd door de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023*, in verband met de uitbreiding van de afnameperiode voor de flexibele en digitale examens bb en kb.

*De wijzigingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van deze wijzigingsregeling, zijn vervallen.

Met ingang van 28 november 2022 is deze regeling gewijzigd door de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023 in verband met de verlenging van de afnameperiode voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken, voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg en van het schriftelijk centraal examen in het tweede tijdvak.

Met ingang van 25 januari 2023 is deze regeling gewijzigd door de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023, in verband met de publicatie van het rooster voor het tweede tijdvak.

Besluit:

Artikel 1. Tijdvakken en examenrooster centrale examens 2023

 • 1.Het eerste tijdvak voor de schriftelijke centrale examens begint op donderdag 11 mei en eindigt op dinsdag 30 mei. De dagen en uren waarop de toetsen van worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1.
 • 2.Het tweede tijdvak voor de schriftelijke centrale examens begint op maandag 19 juni en eindigt op vrijdag 30 juni*. De dagen waarop de toetsen worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2.
 • 3.De afnameperiode voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint op maandag 3 april en eindigt op vrijdag 21 juli*. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen, worden na aanmelding aan de kandidaat door het College voor Toetsen en Examens meegedeeld.
 • 4.De afnameperiode voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint op maandag 3 april en eindigt op vrijdag 21 juli*.
 • 5.Het derde tijdvak vindt plaats in augustus.

*Deze data zijn gewijzigd in de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023.

Artikel 2. Onderdelen met een vroege start

In afwijking van artikel 1, eerste lid, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden voor aanvang van het eerste tijdvak:

 • a.in het vmbo: in de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van de beeldende vakken.
 • b.in het vwo: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Bijlagen

*Deze bijlage is vervangen naar aanleiding van het besluit de afnameperiode cspe's en de flexibele en digitale centrale examens bb en kb te verlengd tot 21 juli 2023.

**Deze bijlage is vervangen na aanpassing van de afnamedata in het tweede tijdvak volgens de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023, in verband met de publicatie van het rooster voor het tweede tijdvak.

Toelichting

Met dit besluit worden de tijdstippen vastgesteld waarop de toetsen van de centrale examens van het eindexamen en de staatsexamens worden afgenomen van het eindexamen 2023. Uitgangspunten bij het vaststellen van het rooster voor de centrale examens waren de volgende:

 • Er wordt uitgegaan van wisseling van het rooster per jaar gebaseerd op correctielast en verdeling van exacte vakken, zaakvakken en talen;
 • Een vak door iedere leerling af te leggen en correctie-intensief zit bij voorkeur als startvak voor in het rooster. Daarmee start iedereen gelijk zodat scholen de gelegenheid hebben om op hetzelfde moment nog belangrijke zaken over de examenperiode mee te delen.
 • Correctie-intensieve vakken worden zoveel mogelijk aan het begin van de examenperiode gepland, zodat docenten tijd hebben voor de correctie. Dit zijn vakken met veel nakijkwerk door bijvoorbeeld open vragen. Daarnaast worden overeenkomstige vakken havo/vwo over het rooster gespreid, omdat het veel voorkomt dat eenzelfde docent het werk van deze twee havo/vwo groepen nakijkt.
 • Er moet rekening gehouden worden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland kunnen worden.
 • De inzet is om zoveel als mogelijk een exact vak of zaakvak uit een sector of profiel naast een taal of kunstvak in te plannen.

Roostervrije dagen 2023

 • meivakantie: 29 april t/m 7 mei 2023
 • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
 • Tweede Pinksterdag: maandag 29 mei 2023
 • start zomervakantie eerste regio (in 2023 midden): 8 juli 2023

Tijdschema centraal examen 2023

In onderstaand tijdschema zijn de datums van bekendmaking van de normering en het tweede tijdvak weergegeven. De datums van inzending deelscores aan Cito en aanmelding tweede tijdvak aangewezen vakken worden in de Septembermededeling over de eindexamens 2023 bekendgemaakt.

Tijdschema centraal examen 2023 Deze tabel geeft per schoolsoort (kolom 2, 3, 4) aan welke activiteiten (kolom 1) voor het centraal examen (moeten) plaatsvinden

activiteit

vmbo, beroepsgericht

vmbo, algemeen

vwo/havo

bekendmaking normen eerste tijdvak (08:00 uur)

woensdag 7 juni

woensdag 14 juni

woensdag 14 juni

tweede tijdvak school

vanaf maandag 19 juni

tweede tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen)

donderdag 22 juni

bekendmaking normen tweede tijdvak

donderdag 6 juli 08:00 uur