Maatregelen coronavirus en de centrale examens VO 2021

18 maart 2021

 

Het coronavirus heeft ook dit jaar grote impact op het onderwijs. De minister heeft daarom een aantal maatregelen getroffen om het onderwijs en de toetsing en examinering zo goed mogelijk te ondersteunen. Lees hier meer over op Rijksoverheid.nl.

Met zijn Kamerbrief van 12 februari en een nieuwe versie van het servicedocument maakt de minister een extra aanvullende maatregel bekend voor het eindexamen 2021. De nieuwe maatregel komt bovenop de eerder bekendgemaakte maatregelen in de Kamerbrieven van 20 november en 16 december 2020. De extra maatregel geldt voor zowel het regulier voortgezet onderwijs, vavo als staatsexamen.

Op 16 maart is het servicedocument geactualiseerd. Hierin is aanvullende informatie opgenomen over zaken waarover mogelijk vragen leven.

Het gaat om de volgende extra aanvullende maatregel:

  • Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer van één vak, niet zijnde een kernvak, buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gehouden. Het volledige eindexamen moet wel zijn afgelegd alvorens gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid.

In de Kamerbrief van 16 december 2020 heeft de minister aanvullende maatregelen voor de algemene vakken bekendgemaakt.

In deze brief van 16 december zijn de volgende maatregelen bekendgemaakt:

  • de mogelijkheid voor de leerling om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken bestaande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak voor eerste afnames en herkansingen;
  • uitbreiding tweede tijdvak van 4 naar 10 afnamedagen;
  • een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling kan in twee vakken een centraal examen herkansen;
  • een 4-daags derde tijdvak (herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak voor de afronding van de herkansingen.

Het examenrooster 2021 voor het regulier onderwijs ziet er als volgt uit:

 

Tijdvak

Periode

Bekendmaking N-termen (uitslag)

Tijdvak 1

17 mei tot en met 1 juni

10 juni

Tijdvak 2

14 tot en met 25 juni

2 juli

Tijdvak 3

6 tot en met 9 juli

15 juli

In de brief van de minister wordt ook bekendgemaakt dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in het examenjaar 2021 een andere aanpak van de normering hanteert. Lees hierover meer in het nieuwsbericht Normering centrale examens 2021.

Nadere informatie bij de Kamerbrief van 16 december over de examinering 2021 is verwerkt in het servicedocument:

In de Maartaanvulling op de Januari-aanvulling en de Septembermededeling over de eindexamens 2021 zijn de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk op de scholen opgenomen inclusief het rooster van het tweede tijdvak en het derde tijdvak.

N.B. In de Kamerbrief van 16 december bericht de minister ook over maatregelen voor staatsexamenkandidaten vo. Zie ook:

Op 20 november zijn maatregelen bekendgemaakt over de cspe’s in een brief en handreiking aan de Tweede Kamer. Hierin is te lezen dat de cspe’s dit schooljaar alleen als schoolexamen (SE) kunnen worden afgenomen en op welke wijze.

De brochure die het CvTE in samenwerking met SPV, de VO-raad, DUO/Examenloket en Cito heeft uitgebracht, bevat richtlijnen en informatie over hoe scholen het cspe kunnen inpassen in hun SE en wat dit betekent voor het PTA. Eind januari zal een geactualiseerde versie 2 van de brochure worden gepubliceerd.

Op 31 augustus 2020 zijn de eerste maatregelen bekendgemaakt in een brief en servicedocument aan de Tweede Kamer:

Maatregelen bekendgemaakt op 31 augustus 2020 zijn:

  • de termijn voor het aanleveren van schoolexamencijfers is verlengd;
  • de afnameperiode van de flexibele digitale centrale examens vmbo BB en KB is verlengd tot en met 23 juli 2021;
  • de afnameperiode van de cspe’s in het vmbo is verlengd tot en met 23 juli 2021.

N.B. Lees voor de maatregelen ten aanzien van de cspe’s en de centrale examens 2021 de Kamerbrieven van november en december 2020.

Over deze nieuwspagina

Via deze nieuwspagina houden wij u dit schooljaar zo goed mogelijk op de hoogte van (nieuwe) aanvullende maatregelen die betrekking hebben op het eindexamen.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Examenloket.


Deel deze pagina