Verandering opzet syllabus beeldende vakken havo 2022

18 december 2018

 

Tijdens bijeenkomsten in mei 2018 over het centraal examen havo 2018, georganiseerd door de vakvereniging VONKC, kwam naar voren dat er docenten beeldende vakken havo zijn die net zoals bij vwo ook graag met een uitgebreider thema zouden werken. Dit was voor het College voor Toetsen en Examens reden om docenten via een digitale enquête over dit onderwerp enkele vragen voor te leggen. Deze enquête is door 88 docenten ingevuld. De resultaten kunt u hier inzien in het verslag:

De uitkomsten van de enquête zijn toegelicht en besproken tijdens de kick-off-bijeenkomst georganiseerd door VONKC op 30 november 2018. In deze bespreking kwam hetzelfde beeld naar voren als dat uit de resultaten spreekt:

  • de wenselijkheid van de concretisering van de examenstof in de vorm van een basisstofomschrijving,
  • een (meerjarig) thema,
  • een inleiding op het thema in de vorm van enkele teksten en
  • de relevantie van het werken met probleemstellingen bij het thema.

Bij de ontwikkeling van de syllabus beeldend havo voor 2022 zal hiermee rekening worden gehouden.

Pijl omhoog