Aanpassingen in de syllabus economie vwo voor 2019

11 mei 2018

 

Op 15 februari 2018 berichtte het CvTE over toekomstige wijzigingen in de syllabus vwo met betrekking tot de macro-domeinen.

Inmiddels zijn in de syllabus economie vwo voor 2019 inderdaad wijzigingen in het domein I aangebracht. De eindtermen 2.3, 2.4, 3.3 en 4.4 zijn geschrapt. Deze eindtermen handelen over de Phillipscurve en NAIRU.

Deze wijzigingen hebben nu nog de status van ‘concept’. De reden daarvoor is dat het College in juni wijzigingen in de syllabi van 2019 en 2020 vaststelt. Vervolgens is het aan de minister om al dan niet goedkeuring aan de gewijzigde syllabi te verlenen.

In januari 2018 spraken OCW, VECON, SLO en CvTE over de wenselijkheid tot het schrappen van Phillipscurve en NAIRU in de syllabus vwo. Om die reden verwacht het CvTE dat de nu voorgestelde wijzigingen de goedkeuring van de minister zullen krijgen.

Met inachtneming van deze nog te verlenen goedkeuring kunt u ervan uitgaan dat in de centrale examens van 2019 geen vragen over beide onderwerpen zullen worden gesteld. In de Septembermededeling 2018, over het centraal examen 2019, zal het CvTE over de formele goedkeuring van deze wijziging opnieuw communiceren.

Pijl omhoog