Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Aanpassingen in de syllabi economie voor havo en vwo

Gepubliceerd op

Sinds enkele jaren wordt er in de bovenbouw van havo en vwo gewerkt met een nieuw examenprogramma voor economie. Docenten zijn over het algemeen tevreden met dit programma en ook de centrale examens worden de afgelopen jaren goed gewaardeerd. Niettemin zijn er ook kritische geluiden, wat niet vreemd is bij een nieuw programma in een veranderende (economische) omgeving. Er is daarom ruimte voor verbetering.

In 2017 vond een aantal keer overleg plaats tussen de Vecon, SLO, OCW en het CvTE. Daarnaast heeft het CvTE in het najaar van 2017 onderzoek uitgevoerd naar de syllabi havo en vwo, door middel van focusgroepen bestaande uit docenten economie. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van deze focusgroepen is er in een gezamenlijk overleg van genoemde organisaties besloten om de syllabi havo en vwo aan te passen. Deze aanpassing richt zich op twee zaken:

Aanpassing syllabus economie havo

Voor havo worden de eindtermen in de syllabus beter met elkaar in evenwicht gebracht door enkele begrippen beter uit te werken, eindtermen met elkaar te verbinden en op een enkele plaats een eindterm of begrip te schrappen. Alle acht concepten van ‘Teulings II’ blijven gehandhaafd. Met deze veranderingen beogen we een consistentere syllabus en verwachten we oplossingen te bieden voor de door docenten ervaren overladenheid van het havo-programma.

Aanpassing syllabus economie vwo

Voor vwo spitst de verbetering zich toe op de macro-domeinen H en I. In de huidige syllabus is onder andere gekozen voor de Phillipscurve als macro-model. Dit model wordt kritisch beoordeeld door economen en door veel docenten ongeschikt bevonden om macro-economische ontwikkelingen met hun leerlingen te bespreken. Voor de nieuwe syllabus zal een ander macro-model worden gekozen, waarbij veel aandacht uitgaat naar een passende inbedding in de macro-domeinen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een grafische en causale benadering.

Instellen syllabuscommissies

Op korte termijn zal het CvTE twee syllabuscommissies samenstellen, één voor havo en één voor vwo. Dit gebeurt in samenspraak met de Vecon. Deze commissies zullen eerst nagaan of er op korte termijn nog keuzes mogelijk zijn (voor de examens van 2019 en 2020). Daarna wordt er gewerkt aan aangepaste syllabi voor 2021 of 2022. In de afwegingen die de commissies maken, worden mogelijke implicaties voor door scholen aangeschafte leermiddelen meegenomen.