Cijferlijst (algemeen)

Laatste update

Definitie

De cijferlijst is de lijst die na het eindexamen wordt uitgereikt en daarop staan, voor zover van toepassing, onder meer:
 

Als een kandidaat in meer dan het voorgeschreven aantal vakken examen heeft afgelegd, maar met het meetellen ervan niet kan slagen, worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag betrokken zijn op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat expliciet heeft aangegeven dit niet te willen (zie artikel 3.33 lid 3 en 3.40 lid 2 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Leerlingen die examen doen in een extra vak bij het staatsexamen in het laatste leerjaar of aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), kunnen dit vak laten betrekken bij het vaststellen van de uitslag, zodat dit ook op de cijferlijst wordt vermeld (zie artikel 3.33 lid 4 en 3.40 lid 4 Uitvoeringsbesluit WVO 2020). Het gaat hier uitsluitend om vakken die 'extra' worden gevolgd, bovenop de verplichte vakken die tezamen een eindexamen vormen en in hetzelfde jaar zijn afgesloten als waarin de vo-school de uitslag vaststelt.

Modellen

De Minister stelt modellen vast (zie artikel 2.58 lid 5 WVO 2020) via de Regeling modellen diploma’s VO.

Voorlopige cijferlijst

Aan leerlingen die in het voorexamenjaar of het jaar daaraan voorafgaand al een vak met een centraal examen of een vak met alleen een schoolexamen afsluiten (zie artikel 3.12, 3.36, 3.39 en 3.49 Uitvoeringsbesluit WVO 2020) en tussentijds vertrekken, wordt een voorlopige cijferlijst uitgereikt, voor zover de cijfers niet op grond van artikel 3.36, tweede lid, Uitvoeringsbesluit WVO 2020, zijn vervallen.

Opmerking

Deze voorlopige cijferlijst moet niet verward worden met het cijferoverzicht dat leerlingen ontvangen op de dag dat de uitslag bekend wordt en dat basis is voor de beslissing om al dan niet een vak te herkansen. Dit voorlopige cijferoverzicht heeft geen juridische status en kan niet worden ingezet voor het verkrijgen van vrijstellingen.

De ontvangende school moet de behaalde resultaten - die ook in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) moeten worden aangeleverd en zo aan de inspectie van het Onderwijs gemeld zijn – overnemen.

De voorlopige cijferlijst kan ook gebruikt worden voor leerlingen die na het eerste jaar gespreid examen op grond van artikel 3.56 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, het examen willen voltooien aan een andere school of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

VSO-leerlingen kunnen via symbiose als extraneus deeleindexamen afleggen aan een vmbo-school in (alleen) een of meer profielvakken of beroepsgerichte keuzevakken. Dus niet in algemene vakken! Zie artikel 3.52 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Ook deze kandidaten ontvangen een voorlopige cijferlijst. Deze cijferlijst wordt genoemd in artikel 3.41 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Scholen moeten voor deze voorlopige cijferlijst het model 4c (voorlopige cijferlijst) gebruiken.

Schooleigen programma

Op de cijferlijst kan een schooleigen programma of vak worden opgenomen. Dat kan alleen als er toestemming is van de minister en dit schooleigen programma als vak met een individuele licentie erkend is (zie artikel 3.1 lid 1 onderdeel c, artikel 3.2 lid 1 onderdeel c en artikel 3.3 lid 1 onderdeel c van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020). Dit vak telt dan ook mee in de uitslagbepaling. Andere schooleigen programma's mogen niet vermeld worden, behalve het vak godsdienst/levensbeschouwelijke vorming bij havo/vwo aan een school voor bijzonder onderwijs (zie artikel 3.34 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Extra vak

Artikel 3.33 lid 3 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 bepaalt dat één of meer eindcijfers van de extra vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag worden betrokken als dat nodig is om de kandidaat te laten slagen. De overgebleven vakken moeten wel een eindexamen te vormen. Het vak dat niet betrokken wordt bij de uitslag, wordt wel vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat expliciet heeft aangegeven dit niet te willen (artikel 3.40 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Wanneer krijgt een kandidaat een cijferlijst?

Elke kandidaat krijgt een cijferlijst, zowel de kandidaat die geslaagd is als de kandidaat die is afgewezen voor een eindexamen (zie artikel 2.58 lid 1 Wet voortgezet onderwijs 2020 en artikel 3.40 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020). Als een kandidaat op een dagschool niet een volledig pakket heeft afgelegd, kan geen cijferlijst worden uitgereikt. Aan een dagschool kan immers geen deeleindexamen worden afgelegd, behoudens de uitzondering voor alleen vso-leerlingen die via symbiose als extraneus een of meer profielvakken of beroepsgerichte keuzevakken afleggen aan een vmbo-school.

Kandidaten die een deeleindexamen hebben afgelegd op vavo of bij het staatsexamen ontvangen eveneens een cijferlijst (zie artikel 2.80 WVO 2020).

Wie reikt de cijferlijst uit?

De directeur van de school of instelling waar het eindexamen of het deeleindexamen is afgelegd, reikt de cijferlijst uit (zie artikel 2.58 WVO 2020). Ook aan een kandidaat die een vak centraal examen aflegt (in het derde tijdvak) ten overstaan van de commissie staatsexamens van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE stelt het cijfer vast en geeft dit door aan de school, die vervolgens de uitslag van het eindexamen vaststelt.

Voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dient voor de rector of directeur te worden gelezen ‘de examencommissie vavo’. Dit volgt uit artikel 7.4.11 Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en artikel 3.60, lid 1, onderdeel d, Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Op grond van artikel 2.80 lid 1 WVO 2020 reikt het College voor toetsen en examens (CvTE) een cijferlijst uit.

Geldigheid

Volledig vavo-eindexamen of staatsexamen met eerder behaalde resultaten op grond van cijferlijsten

In artikel 3.63 lid 3 respectievelijk artikel 4.19 lid 5 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 is bepaald dat cijferlijsten die gebruikt worden om een diploma aan een instelling voor vavo of staatsexamendiploma te verkrijgen, alleen geldig zijn indien nog geen tien jaren zijn verstreken na het jaar waarin ze zijn vastgesteld.

Wat bij verlies?

Het kan gebeuren dat een geslaagde zijn cijferlijst kwijtraakt, dat de cijferlijst en/of het diploma wordt gestolen, of beschadigd is geraakt. Iemand kan bijvoorbeeld ook van naam of geslacht zijn veranderd. De scholen, vavo-instellingen en de staatsexamencommissie hebben niet de bevoegdheid duplicaten van cijferlijsten en diploma's te verstrekken (zie artikel 3.51 Uitvoeringsbesluit WVO 2020) of van naam of geslacht te veranderen. De dagscholen en vavo-instellingen zijn wel verplicht om alle examenresultaten door te geven aan DUO in ROD. Daar worden de resultaten gearchiveerd. De kandidaat kan bij DUO vragen om een 'verklaring afgelegd examen' (VAE). Dit geldt ook voor kandidaten/leerlingen die examen hebben afgelegd, maar niet geslaagd zijn.

Voor kandidaten die van geslacht of naam veranderen bestaat de mogelijkheid om gratis een nieuw document ter vervanging van het diploma (Vervangend opleidingsdocument (VOD)) en de cijferlijst aan te vragen bij DUO.

De examenresultaten worden opgenomen in het Diplomaregister van DUO. Het Diplomaregister is een online register van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). De resultaten van het voortgezet onderwijs zijn daarin opgenomen vanaf 2006. Een uittreksel uit het Diplomaregister kan gratis worden gedownload. Iedereen kan inloggen met een DigiD. Dit document is alleen in digitale vorm geldig. Een uitgeprint exemplaar is niet geldig.

Kijk ook bij Zoekgeraakte diploma's, certificaten of cijferlijsten