Wijzigingen in de syllabus bedrijfseconomie vwo 2027

Gepubliceerd op

Voor de syllabus bedrijfseconomie vwo heeft een syllabuscommissie in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wijzigingsvoorstellen geformuleerd. Deze wijzigingen volgen op die in de syllabi havo van 2024 en 2025.

Afgelopen maart/april vond een veldraadpleging plaats over de conceptsyllabus, waarop bijna 150 docenten reageerden. Zij toonden zich overwegend positief over de voorgestelde wijzigingen. De syllabuscommissie heeft daarop de meeste voorstellen doorgevoerd. Op enkele plaatsen zijn de voorgestelde wijzigingen achterwege gebleven.

Als invoeringsmoment is voor de vwo syllabus het centraal examen 2027 gekozen (start cohort in augustus 2024). Zodoende is er voldoende tijd voor de implementatie van de wijzigingen. SLO monitoronderzoek toonde namelijk eerder aan dat het onderhoud aan de vwo syllabus minder urgent is dan aan die van havo. In de veldraadpleging gaf de helft van de docenten aan voor vwo een invoeringsjaar na 2026 te willen. Ook enkele uitgevers pleitten voor 2027 als invoeringsjaar zodat er voldoende tijd is om de wijzigingen in het lesmateriaal te kunnen verwerken.

Het CvTE heeft de resultaten van de veldraadpleging en het syllabustraject als geheel besproken met het BE-sectiebestuur van de Vecon, dat daar positief op reageerde. Daarmee kan de syllabus vwo 2027 op Examenblad worden gepubliceerd. De syllabus heeft nog steeds de status van concept. In juni 2024 zal het CvTE de syllabus formeel vaststellen. U vindt de conceptsyllabus via de onderstaande link.

Het CvTE dankt de syllabuscommissie bedrijfseconomie havo/vwo, voorgezeten door dr. Quincy Elvira, voor haar werk aan de syllabi havo en vwo in de afgelopen twee schooljaren.