Wijziging regeling van de vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen

Laatste update
Kenmerk
CvTE-24.00432
Datum
5 februari 2024
Gepubliceerd
Staatscourant 2024, nr. 4489

Met deze regeling wordt de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO gewijzigd. Het College voor Toetsen en Examens stelt het beoordelingsmodel per toets van het centraal examen vast voor het jaar 2024. De bijlage bij deze wijzigingsregeling dient daartoe ter vervanging van bijlage 3 bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015.

Deze regeling treedt in werking per 15 februari 2024.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag