Besluit wijziging regeling: Rooster voor de centrale examens voortgezet onderwijs in 2025

Laatste update
Kenmerk
CvTE-23.00931
Datum
8 september 2023

Publicatie in Staatscourant

Besluit

Artikel 1. Tijdvakken en examenrooster centrale examens 2025

  1. Het eerste tijdvak voor de schriftelijke centrale examens begint op vrijdag 9 mei en eindigt op maandag 26 mei. De dagen en uren waarop de toetsen worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1.
  2. Het tweede tijdvak voor de schriftelijke centrale examens begint op dinsdag 17 juni en eindigt op dinsdag 24 juni en wordt vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2.
  3. De afnameperiode voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint op dinsdag 1 april en eindigt op vrijdag 18 juli.
  4. De afnameperiode voor de flexibele digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint op dinsdag 1 april en eindigt op vrijdag 18 juli.
  5. Het derde tijdvak vindt plaats in augustus. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen, worden na aanmelding aan de kandidaat door het College voor toetsen en examens meegedeeld.

Artikel 2. Onderdelen met een vroege start

In afwijking van artikel 1, eerste lid, vangt de afname van het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving vwo aan op woensdag 1 januari en het centraal praktisch examen van de beeldende vakken vmbo gemengde en theoretische leerweg op maandag 10 maart.

Bijlagen

Toelichting regeling rooster 26 juni 2023

Met dit besluit worden de tijdstippen vastgesteld waarop de toetsen van de centrale examens van het eindexamen en de staatsexamens vo worden afgenomen van het eindexamen 2025.

Bij het opstellen van het rooster is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de correctielast en het soort vak dat wordt getoetst. Exacte vakken, zaakvakken en talen zijn aldus over het rooster verdeeld. Examens die door alle leerlingen moeten worden afgelegd en waarvan de correctie intensief is, worden zo veel als mogelijk voor in het rooster geplaatst. Verder wordt rekening gehouden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland kunnen worden. Vakken met een posttest zijn tenslotte zo veel als mogelijk voorin het rooster geplaatst.

Toelichting wijziging regeling rooster 26 augustus 2023

Steeds jaarlijks stelt het College voor toetsen en examens het rooster vast voor de centrale examens voor het voortgezet onderwijs ruim één jaar voor aanvang van de examenperiode. Ook voor 2024 en 2025 is het rooster vastgesteld.

De afname van het eerste en het tweede tijdvak van de centrale examens voortgezet onderwijs vindt steeds plaats in de beperkte tijd tussen de meivakantie en de zomervakantie. Dit zijn in totaal negen weken. Het aantal daadwerkelijk beschikbare dagen waarop de examens kunnen worden afgenomen is eerst afhankelijk van het aantal vrije dagen dat in deze periode valt, omdat zij samenvalt met een (nationale) feestdag.

Bij de planning van het rooster van het eerste tijdvak wordt rekening gehouden met diverse eisen en aandachtspunten. Eén van de aandachtspunten is de correctielast voor correctoren. In de examenperiode 2023 is hiernaar onderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek zijn voor het College aanleiding om het moment van afname van de examens Engels vwo en Nederlands vwo in het rooster voor 2024 om te wisselen.

Van belang verder voor het vaststellen van het rooster van het tweede tijdvak is onder meer dat er ook tijd en ruimte moet zijn voor: de logistiek van het verspreiden van de examens, een deugdelijke normering, een mogelijke uitloop in geval van een calamiteit, een gedegen voorbereiding voor het (her)examen, college-examens (al-dan-niet afgenomen op aangepaste wijze) en tot slot voor scholen om de uitslagen te verwerken. Om de tijdsdruk die wordt ervaren in de uitvoeringspraktijk te verlichten, heeft het College in overleg met de ketenpartners besloten het tweede tijdvak voor de examenjaren 2024 en 2025 uit te breiden. Met deze regeling worden de eerder vastgestelde roosters voor die examenjaren gewijzigd.

Met deze regeling wordt eveneens een verschrijving gecorrigeerd. De afnameperiodes van de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken en de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte eindigen niet eerder dan op 19 juli 2024 en duren dus twee weken langer.

Roostervrije dagen 2025

  • meivakantie: 26 april t/m 4 mei 2025
  • Tweede Pinksterdag: maandag 9 juni 2025
  • start zomervakantie eerste regio (in 2025 Zuid): 5 juli 2025