Besluit wijziging regeling: Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2024

Laatste update
Kenmerk
CvTE-23.00931
Datum
8 september 2023

Publicatie in Staatscourant

Besluit

Artikel 1. Tijdvakken en examenrooster centrale examens 2024

 1. Het eerste tijdvak voor de schriftelijke centrale examens begint op dinsdag 14 mei en eindigt op woensdag 29 mei. De dagen en uren waarop de toetsen van worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1.
 2. Het tweede tijdvak voor de schriftelijke centrale examens begint op dinsdag 18 juni en eindigt op dinsdag 25 juni. De dagen waarop de toetsen worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2. In maart wordt een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt.
 3. De afnameperiode voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint op maandag 1 april en eindigt op vrijdag 19 juli.
 4. De afnameperiode voor de flexibele digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint op maandag 1 april en eindigt op vrijdag 19 juli.
 5. Het derde tijdvak vindt plaats in augustus. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen, worden na aanmelding aan de kandidaat door het College voor toetsen en examens meegedeeld.

Artikel 2. Onderdelen met een vroege start

In afwijking van artikel 1, eerste lid, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden voor aanvang van het eerste tijdvak: 

 1. in het vmbo: in de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van de beeldende vakken.
 2. in het vwo: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Bijlagen

Toelichting regeling rooster 27 juni 2022

Met dit besluit worden de tijdstippen vastgesteld waarop de toetsen van de centrale examens van het eindexamen en de staatsexamens worden afgenomen van het eindexamen 2024. Uitgangspunten bij het vaststellen van het rooster voor de centrale examens waren de volgende:

 • Er wordt uitgegaan van wisseling van het rooster per jaar gebaseerd op correctielast en verdeling van exacte vakken, zaakvakken en talen;
 • Een vak door iedere leerling af te leggen en correctie-intensief zit bij voorkeur als startvak voor in het rooster. Daarmee start iedereen gelijk zodat scholen de gelegenheid hebben om op hetzelfde moment nog belangrijke zaken over de examenperiode mee te delen;
 • Correctie-intensieve vakken worden zoveel mogelijk aan het begin van de examenperiode gepland, zodat docenten tijd hebben voor de correctie. Dit zijn vakken met veel nakijkwerk door bijvoorbeeld open vragen. Daarnaast worden overeenkomstige vakken havo/vwo over het rooster gespreid, omdat het veel voorkomt dat eenzelfde docent het werk van deze twee havo/vwo groepen nakijkt;
 • Er moet rekening gehouden worden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland kunnen worden, en
 • De inzet is om zoveel als mogelijk een exact vak of zaakvak uit een sector of profiel naast een taal of kunstvak in te plannen.

Toelichting wijziging regeling rooster 26 augustus 2023

Steeds jaarlijks stelt het College voor toetsen en examens het rooster vast voor de centrale examens voor het voortgezet onderwijs ruim één jaar voor aanvang van de examenperiode. Ook voor 2024 en 2025 is het rooster vastgesteld.

De afname van het eerste en het tweede tijdvak van de centrale examens voortgezet onderwijs vindt steeds plaats in de beperkte tijd tussen de meivakantie en de zomervakantie. Dit zijn in totaal negen weken. Het aantal daadwerkelijk beschikbare dagen waarop de examens kunnen worden afgenomen is eerst afhankelijk van het aantal vrije dagen dat in deze periode valt, omdat zij samenvalt met een (nationale) feestdag.

Bij de planning van het rooster van het eerste tijdvak wordt rekening gehouden met diverse eisen en aandachtspunten. Eén van de aandachtspunten is de correctielast voor correctoren. In de examenperiode 2023 is hiernaar onderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek zijn voor het College aanleiding om het moment van afname van de examens Engels vwo en Nederlands vwo in het rooster voor 2024 om te wisselen.

Van belang verder voor het vaststellen van het rooster van het tweede tijdvak is onder meer dat er ook tijd en ruimte moet zijn voor: de logistiek van het verspreiden van de examens, een deugdelijke normering, een mogelijke uitloop in geval van een calamiteit, een gedegen voorbereiding voor het (her)examen, college-examens (al-dan-niet afgenomen op aangepaste wijze) en tot slot voor scholen om de uitslagen te verwerken. Om de tijdsdruk die wordt ervaren in de uitvoeringspraktijk te verlichten, heeft het College in overleg met de ketenpartners besloten het tweede tijdvak voor de examenjaren 2024 en 2025 uit te breiden. Met deze regeling worden de eerder vastgestelde roosters voor die examenjaren gewijzigd.

Met deze regeling wordt eveneens een verschrijving gecorrigeerd. De afnameperiodes van de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken en de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte eindigen niet eerder dan op 19 juli 2024 en duren dus twee weken langer.

Roostervrije dagen 2024

 • meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2024
 • Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
 • start zomervakantie eerste regio (in 2024 zuid): 6 juli 2024

Tijdschema centraal examen 2024

In onderstaand tijdschema zijn de datums van bekendmaking van de normering en het tweede tijdvak weergegeven. De datums van inzending deelscores aan Cito en aanmelding tweede tijdvak aangewezen vakken worden in de Septembermededeling over de eindexamens 2024 bekendgemaakt.

Tijdschema centraal examen 2024 Deze tabel geeft per schoolsoort (kolom 2, 3, 4) aan welke activiteiten (kolom 1) voor het centraal examen (moeten) plaatsvinden
activiteitvmbo, beroepsgerichtvmbo, algemeenvwo/havo
bekendmaking normen eerste tijdvak (08:00 uur)woensdag 5 juniwoensdag 12 juniwoensdag 12 juni
tweede tijdvak schoolvanaf dinsdag 18 juni
tweede tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen)donderdag 20 juni
bekendmaking normen tweede tijdvakdinsdag 2 juli 08:00 uur