Vakspecifieke informatie groen vmbo bb, kb en gl

Laatste update

Algemene informatie en aandachtspunten

De algemene informatie is terug te lezen in de Septembermededeling en op pagina Centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). 

Examenstof

De examenstof voor het centraal praktische examen is beschreven in de syllabus. De syllabus is een uitwerking van het examenprogramma. De syllabus is leidend (niet de educatieve methode).

Regelgeving: status correctievoorschrift

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket via het contactformulier.

Specifieke informatie per versie

Overzicht onderdelen en ICT Groen


Geloofs-/levensovertuiging en vervangen van producten

Indien het bevoegd gezag van de school vaststelt dat een kandidaat op grond van zijn geloofs-/levensovertuiging NIET met een bepaald product kan/mag werken, is het toegestaan een vervangend product te gebruiken. Voorwaarde is dat het van de kandidaat voorafgaand aan de afnameperiode bij de school bekend is en is vastgelegd. 

Het vervangende product dient in zoverre gelijkwaardig te zijn dat de toe te passen technieken dezelfde blijven, de moeilijkheidsgraad van het examen gelijk blijft en alle beoordelingsaspecten van het correctievoorschrift van toepassing blijven.

Indien een kandidaat met een product werkt, dat hij niet kan/mag proeven, en dit wordt in het examen wel van de kandidaat gevraagd, dan mag het bevoegd gezag van de school iemand aanwijzen die het product voor de kandidaat proeft. 

Voor kandidaten die vanwege een beperking, bijvoorbeeld een allergie, ‘aangewezen’ zijn op een aangepast cspe gelden de voor deze kandidaten geldende richtlijnen die zijn opgenomen in brochure ‘Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte’.

Specifieke informatie Groen bb versie blauw

  • Per kandidaat is een stuk grond van 2,00 m x 1,70 m nodig.

Specifieke informatie Groen kb versie blauw

  • Per kandidaat is een stuk grond van 2,00 m x 1,70 m nodig.

Specifieke informatie Groen gl versie blauw

Hiervoor is geen vakspecifieke informatie.

Specifieke informatie Groen bb versie rood

  • Per kandidaat is een stuk grond van 2,00 m x 2,00 m nodig.

Specifieke informatie Groen kb versie rood

  • Per kandidaat is een stuk grond van 2,00 m x 2,00 m nodig.

Specifieke informatie Groen gl versie rood

Hiervoor is geen vakspecifieke informatie.