Rooster: toelichting uitgangspunten

Laatste update

De roosteradviescommissie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) met examensecretarissen van het Platform examensecretarissen (PLEXS) stelt het rooster voor de centrale examens vo eerste tijdvak op. Hierbij wordt rekening gehouden met een groot aantal factoren, zoals hieronder toegelicht.

Tijdskader

Het tijdskader in het schooljaar voor de centraal schriftelijke examens vo bevindt zich tussen de meivakantie (week 18) en zomervakantie (week 28 in de eerste regio). Incidenteel verschuift het tijdskader één week naar voren. Het tijdskader betreft een periode van negen weken. De beschikbare tijd is daarin beperkt door een aantal aspecten:  
 

 • Bekendmaking van de N-term tweede tijdvak: op dinsdag in de laatste week voor de zomervakantie.
 • Officiële feestdagen in deze periode: 4/5 mei, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag. Daarnaast wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met het wekenfeest.
 • Leerlingen van de meeste vso-scholen doen examen via het staatsexamen vo: centrale examens en college-examens. De mondelinge en praktische college-examens worden na de centrale examens afgenomen in de laatste of voorlaatste week voor de zomervakantie.

Vaste eisen

Het rooster centrale examens vo moet aan de volgende drie eisen voldoen:
 

 • Voor de normering hebben de examens moderne vreemde talen (m.u.v. Frans vwo) een posttest. Deze examens moeten voorin het rooster staan, zodat er genoeg tijd is voor de organisatie van de posttest na de afname van het examen.
 • Als één van de eerste examens staat een vak met veel kandidaten per schooltype, zodat het voor scholen mogelijk is om nog één keer voor alle leerlingen mededelingen te doen over de examenperiode.
 • In Europees Nederland en in de Cariben worden dezelfde examens afgenomen in een verschillende tijdzone. Examens die in het rooster in de ochtend staan, kunnen in Caribisch Nederland niet worden afgenomen omdat het nacht is. Daarom staan zo veel mogelijk examens in de middag, zodat kandidaten in Caribisch Nederland deze examens tegelijk met de kandidaten in Europees Nederland kunnen doen.

Aandachtspunten

Naast bovengenoemde eisen, wordt bij het plannen van een rooster centrale examens vo zoveel als mogelijk rekening gehouden met onderstaande aandachtspunten. Zo veel als mogelijk, omdat de verschillende eisen en aandachtspunten elkaar ook in de weg kunnen zitten, waardoor het niet mogelijk is evenveel rekening te houden met alle aandachtspunten. Dat betekent dat het rooster vanuit de verschillende vakken bezien als prettig of minder prettig kan worden ervaren. Aandachtspunten zijn:
 

 • Zeer correctie-intensieve examens met veel leerlingen vooraan in het rooster. Het CvTE blijft het onderwerp correctielast monitoren via periodiek onderzoek.
 • Vakken die door dezelfde docent worden gegeven spreiden over begin eerste examenweek, eind eerste examenweek en begin tweede examenweek. 
 • Spreiding van vakken over examenweken waarbij één docent zowel aan havo als vwo les zou kunnen geven.
 • Niet te veel door leerlingen als zwaar ervaren vakken op dezelfde dag of kort na elkaar in een week. Hierbij wordt uitgegaan van de verschillende profielen.
 • Vakken met veel leerwerk voor leerlingen niet te dicht op elkaar.
 • Vakken met grote groepen kandidaten niet naast elkaar vanwege de capaciteit van examenzalen op scholen.

Tijd voor correctie, normering en registratie

Binnen de periode van negen weken wordt ook zoveel als mogelijk rekening gehouden met de volgende tijdsaspecten: 
 

 • Docenten hebben tijd nodig voor correctie en overleg met de tweede corrector. Ook is er tijd nodig voor verzending van het examenwerk. Daarin kunnen de vastgestelde feestdagen een lastige factor zijn.
 • Er is tijd nodig voor de examenbesprekingen door de vakinhoudelijke verenigingen. Hun bijeenkomsten kunnen docenten steunen bij de correctie en kunnen leiden tot eventuele aanvullingen op de correctievoorschriften door het CvTE.
 • Cito heeft tijd nodig voor de verwerking van de gegevens van 200.000 leerlingen x gemiddeld 6 vakken x gemiddeld 40 opgaven ter voorbereiding op de normering. Die tijdsfasering staat in de activiteitenplanning met 'deadline inleveren WOLF-gegevens'.
 • De ruimte van minimaal 5 dagen overleg over de gegevens per examen tussen CvTE en Cito.
 • DUO heeft tijd nodig om gegevens van leerlingen, inclusief (te) laat doorgegeven correcties, na het schoolexamen te verwerken. 
  Na een tijdvak moet er tijd zijn voor:
  • het verwerken van aanmeldingen voor tijdvak 2 en
  • de organisatie van de aangewezen vakken naast het werk voor de staatsexamens vo.