Quarantainesessies organiseren

Laatste update

Een quarantainesessie is nodig als een leerling in het tweede tijdvak nog meerdere centrale examens (CE’s) moet afleggen en als deze examens op hetzelfde moment in het rooster staan. Een quarantainesessie is ook nodig als een leerling zowel het centraal examen wiskunde A als het centraal examen wiskunde B wil afleggen in het eerste tijdvak. Deze examens staan op hetzelfde moment in het rooster. In deze gevallen zal op de scholen met ‘quarantaine-oplossingen’ worden gewerkt. Voor het afleggen van een examen in quarantaine is toestemming van de Inspectie van het Onderwijs (inspectie) nodig en gelden er richtlijnen. 

Richtlijnen afnamecondities

 1. Een kandidaat mag op één dag aan maximaal twee zittingen deelnemen. 
 2. Als een kandidaat aan twee zittingen deelneemt, valt de ene zitting in de ochtend en de andere zitting in de middag. Avondzittingen zijn niet toegestaan. 
 3. Tussen twee zittingen heeft een kandidaat minimaal een uur pauze. De leerling brengt die pauze door in een quarantaineruimte en mag geen contact met de buitenwereld hebben. 
 4. Tussen de twee zittingen staat de leerling permanent onder surveillance. Een surveillant begeleidt de leerling naar de quarantaineruimte, in de quarantaineruimte wordt gesurveilleerd en tijdens de verplaatsing naar de tweede zitting wordt de leerling begeleid door een surveillant. Zie de richtlijnen 4 en 5 onder 'Richtlijnen bij twee middag-CE's'. 

Richtlijnen bij twee middag-CE’s 

Als een kandidaat twee centrale examens wil afleggen die beide in de middag staan ingeroosterd, gelden de volgende specifieke richtlijnen:

 1. De kandidaat zal een van de twee examens op het reguliere tijdstip in de middag afleggen. Het andere examen legt de kandidaat diezelfde dag in de ochtend af. Het is de school die bepaalt welk examen de kandidaat ’s ochtends en welk examen de kandidaat ’s middags aflegt.
 2. De kandidaat blijft in quarantaine vanaf het moment in de ochtend dat de kandidaat het gemaakte werk van het ’s middags ingeroosterde examen heeft ingeleverd tot de start van het in de middag ingeroosterde CE. De kandidaat mag tussendoor geen contact hebben met de buitenwereld.
 3. Tijdens de quarantaine mag de kandidaat niet in dezelfde ruimte verblijven met medekandidaten die het door hem ’s ochtends afgelegde examen middags maken.
 4. De kandidaat mag het middag-CE in dezelfde ruimte afleggen als de andere kandidaten. Wel moet de kandidaat onder begeleiding naar zijn plek worden gebracht. De kandidaat mag pas naar zijn plek worden gebracht nadat de middagzitting officieel is begonnen, zodat de kandidaat op geen enkele wijze contact kan hebben met medekandidaten over het CE dat hij in de ochtend heeft afgelegd. 
 5. De school stelt het startmoment vast van het CE dat de kandidaat in de ochtend aflegt. Dit kan de reguliere starttijd van de ochtendzittingen zijn waarbij de kandidaat in dezelfde ruimte als andere kandidaten het CE aflegt. De school moet er dan wel op toe zien dat de kandidaat, zodra hij klaar is met het maken van het ochtend-CE, naar de quarantaineruimte begeleid wordt. De school kan ook besluiten om het CE in een aparte (quarantaine)ruimte af te nemen. De kandidaat blijft daar tot de start van de middagzitting. 
 6. Als een in de middag ingeroosterd CE al ’s ochtends gemaakt moet worden, zal het gesealde examenpakket al eerder geopend moeten worden. Dat moet gebeuren met waarborging van de geheimhouding. Per kandidaat wordt één opgavenboekje en bijbehorende bijlage(n) uit het pakket gehaald. Dit examenpakket wordt daarna direct in een enveloppe gedaan die wordt verzegeld. Ook het oorspronkelijke examenpakket wordt direct daarna weer verzegeld. Het examenpakket en de enveloppe worden weer in de beveiligde ruimte (bijvoorbeeld de kluis) gelegd. Deze handelingen worden verricht door twee personen. De enveloppe met de resterende inhoud van het examenpakket kan bij het begin van de middagzitting worden geopend, waarna de opgavenboekjes en bijbehorende bijlage(n) uit de enveloppe beschikbaar zijn voor kandidaten die het CE ’s middags afleggen. 
 7. De kandidaat mag niet eerder aan het tweede CE van die dag beginnen dan de officiële starttijd van de middagzitting. 
 8. De directeur moet ook de surveillanten opdragen dat zij op geen enkele manier mogen communiceren over de inhoud van de vervroegd afgenomen examens tot het tijdstip dat kandidaten tijdens de middagzitting de examenzaal mogen verlaten. 

Meer informatie

Heb je vragen over de afname en organisatie van quarantainesessies? Neem dan contact op met het Examenloket.