Pooling tweede correctie (toelichting)

Laatste update

Indeling

De schoolsoorten vwo, havo en vmbo-gl/tl zijn ingedeeld in drie regio's: regio noord, midden en zuid.

De koppeling voor de vakken tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving vwo zijn, gelet op de reistijd (bezoeken aan school ter beoordeling van het cpe), ingedeeld in zes regio’s. Deze koppeling geldt voor de cpe’s en de cse’s.

Vmbo-bb en vmbo-kb welke op papier zijn aangevraagd, zijn ingedeeld in één regio.

Voor een aantal (kleine) vakken geldt een afwijkende procedure, het gaat om:

  • Russisch
  • Arabisch
  • Turks
  • vmbo-bb (niet digitaal)
  • vmbo-kb (niet digitaal)

Deze vakken worden niet in het poolingsoverzicht op Mijn Examenblad opgenomen. 
De pooling hiervan wordt teruggekoppeld via een e-mailbericht vanuit examens@duo.nl gericht aan de examensecretaris.  

Aantallen tweede correctie

Bij het toewijzen van het aantal te corrigeren examens is uitgegaan van een maximum van twintig procent extra ten opzichte van het te corrigeren werken voor eigen kandidaten, met een minimaal aantal van tien extra te corrigeren exemplaren. Bij vakken met een klein aantal kandidaten kan dit daarom procentueel meer zijn. 
Het is mogelijk dat je school voor een bepaald vak geen werk voor tweede correctie ontvangt. 
Mocht er echter onverhoopt een wijziging optreden in de verdeling, dan kan DUO alsnog een beroep op je doen. 
Je ontvangt dan een gewijzigd poolingsoverzicht.

Benoeming gecommitteerden

Volgens het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, artikel 3.23 dient het bevoegd gezag, op basis van de pooling die door DUO is verricht, zelf de gecommitteerde(n) aan te wijzen. 
Het poolingoverzicht voor jouw locatie is te vinden op Mijn Examenblad van de examensecretaris.

Onkostenvergoeding

Alleen vavo-scholen en particuliere onderwijsinstellingen kunnen de onkosten voor de tweede correctie declareren. Declaratieformulieren kunnen worden besteld door een e-mailbericht te sturen naar: examens@duo.nl.