Exameneisen in het voortgezet onderwijs

Laatste update

De uitslagbepaling (zak/slaagregeling) is als volgt:
 

  • Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn (vanaf 1 augustus 2011).
  • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één 5 als eindcijfer behaald worden op havo en vwo.
  • Voor leerlingen die geen wiskunde in hun vakkenpakket hebben, is een schoolexamen rekenen verplicht. Het hiervoor behaalde cijfer telt echter niet mee bij de uitslagbepaling. Zie hiervoor artikel 12.45 WVO 2020 en artikel 10.3 Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Gezakte leerlingen die opnieuw examen doen aan de eigen school

  • Gezakte leerlingen die het volgende schooljaar opnieuw eindexamen afleggen aan de eigen school, moeten het volledige centraal examen afleggen.
  • Omdat de cijfers van het jaar daarvoor niet meetellen, wordt na afloop van het centraal examen met de nieuwe centraal examencijfers berekend of het gemiddelde centraal examencijfer hoger dan een 5,5 is.
  • Of de schoolexamens ook opnieuw gemaakt moeten worden, is schooleigen beleid. De school moet in het Examenreglement hebben opgenomen wat er gebeurt met de schoolexamen cijfers als een leerling zakt. Daarbij is van belang dat de gezakte leerling aan de eindtermen van het geldende PTA voldoet.

Afgewezen kandidaten die uitbesteed worden aan het vavo

Gezakte leerlingen kunnen ook door de vo-school uitbesteed worden aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). De leerlingen hoeven dan in principe alleen hun onvoldoende vakken over te doen.

Hierbij moeten het vavo en de leerling rekening houden met de exameneis van ten minste een 5,5 voor het gemiddelde centraal examencijfer. Van de eerder behaalde eindcijfers waarvoor vrijstelling is verkregen, tellen de onderdelen CE-cijfer mee in de berekening van het gemiddelde CE-cijfer.

  • Het kan raadzaam zijn ook vakken die met een voldoende zijn afgesloten opnieuw te doen aan het vavo als de kandidaat daarmee het noodzakelijk gemiddelde kan halen.
  • Een examenkandidaat kan ook worden vrijgesteld in een vak aan het vavo als eerder een 5 of 4 is behaald, maar moet daar dan wél mee kunnen slagen.