Examencommissie

Laatste update

Scholen voor voortgezet onderwijs moeten sinds 1 augustus 2021 verplicht een examencommissie ingesteld hebben (artikel 2.60d en e Wet voortgezet onderwijs 2020). De examencommissie is ingesteld voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering. Het bevoegd gezag kan zelf bepalen op welk niveau zij de examencommissie inricht.

Kwaliteit examens

De belangrijkste taak van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering. De examencommissie kijkt naar het geheel van de kwaliteit van schoolexaminering binnen de school. Deze evaluatie is breder dan alleen de uitvoering van de werkzaamheden van de examencommissie zelf en ook breder dan alleen de organisatie van de schoolexaminering. Te denken valt aan de duidelijkheid en transparantie van de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de examenorganisatie, het verloop van de examens, de kwaliteit van het PTA en het examenreglement, of wordt voldaan aan de wettelijke eisen, de kwaliteit van de totstandkoming van de schoolexamentoetsen, het aantal en type maatregelen dat getroffen is en dergelijke.

De examencommissie vo

De examencommissie heeft in de Wet voortgezet onderwijs 2020 een aantal taken toegewezen gekregen (zie artikel 2.60d).

De examencommissie vavo

Voor vavo-instellingen ligt de wettelijke grondslag in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) artikel 7.4.11, tweede lid in samenhang met 7.4.5 en artikel 7.4.5a voor taken en bevoegdheden.