Aangewezen vakken

Laatste update

Voor een aantal vakken in het tweede tijdvak kan het aantal deelnemers zo klein zijn dat het efficiënter is het centraal examen centraal te organiseren en het net zoals het derde tijdvak door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) te laten afnemen. Het College is verantwoordelijk voor de afname en de correctie. De school blijft voor de verdere afhandeling van het examen verantwoordelijk.

Vaststelling aangewezen vakken

Aan het begin van het kalenderjaar voorafgaand aan het centraal examen stelt het College de regeling aangewezen vakken vast. De regeling wordt gepubliceerd op Examenblad.nl en bevat de vakken die in het tweede tijdvak aangewezen zijn. In het derde tijdvak zijn alle vakken ‘aangewezen’ en worden door het College afgenomen.

Procedure

In de praktijk betekent deze maatregel voor de kandidaten dat ze zich bij hun directeur tijdig voor de aangewezen vakken in het tweede tijdvak moeten opgeven. De directeur meldt dat bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) via Mijn DUO.

De kandidaat krijgt via de directeur een oproep van het CvTE. Het rooster voor het tweede tijdvak inclusief de aangewezen vakken, is vanaf maart beschikbaar op Examenblad.nl en de website van DUO.

Na de correctie stelt het College de totaalscore voor het examenwerk vast. Op grond daarvan stelt de directeur het cijfer vast in overeenstemming met de Regeling omzetting scores in cijfers VO, die in het voorjaar door het CvTE wordt vastgesteld. De locatievoorzitter deelt het eindresultaat mee aan de directeur van de school.

De verdere gang van zaken, zoals de bepaling van de uitslag en de uitreiking van het diploma, verloopt geheel volgens het Uitvoeringsbesluit WVO. De directeur draagt hiervoor de zorg.

Na afloop van deze afname is er, net als bij het derde tijdvak, geen sprake van een inzagerecht; wel zal het College op verzoek van de kandidaat inlichtingen geven over zijn werk.