Vervolg beproeven wiskunde vmbo

Gepubliceerd op

Dit is een bericht van de directie Onderwijsprestaties en Voortgezet Onderwijs (OVO) van het Ministerie van OCW.

Eind 2022 heeft SLO in opdracht van het ministerie van OCW voor wiskunde vmbo een zestal conceptexamenprogramma’s opgeleverd voor wiskunde in het vmbo: wiskunde 1 en wiskunde 1,2 voor vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-gemengd/theoretisch. Wiskunde 1,2 is ontwikkeld voor alle leerlingen die in de huidige situatie examen afleggen in het vak wiskunde, en wiskunde 1 voor alle leerlingen die wiskunde niet in hun examenpakket hebben. Op 1 augustus 2023 is door het ministerie van OCW gecommuniceerd over de status van de conceptexamenprogramma’s van wiskunde 1 en wiskunde 1,2 op het vmbo en de noodzakelijke vervolgstappen. In het huidige bericht geeft OCW verdere informatie over de fase van beproeven van deze programma’s.

In september 2023 is een syllabuscommissie in opdracht van het CvTE gestart om voor de conceptexamenprogramma’s een conceptsyllabus te ontwikkelen. Voor wiskunde 1,2 zal deze in het voorjaar van 2024 worden opgeleverd na een veldraadpleging van leraren en voor wiskunde 1 zal deze na een veldraadpleging in de zomer van 2024 worden opgeleverd. SLO is bezig met de voorbereidingen van de fase van beproeven.

In het bericht van 1 augustus 2023 is reeds gemeld dat de fase van het in de praktijk beproeven van de conceptexamenprogramma’s van wiskunde 1 een langere doorlooptijd zal kennen dan die voor wiskunde 1,2. Dat ziet er in de praktijk als volgt uit:

Beproeven van wiskunde 1,2 vmbo

De opzet en inhoud van de voorgestelde conceptexamenprogramma’s voor wiskunde 1,2 zijn min of meer in lijn met de huidige programma’s voor wiskunde in het vmbo. Ze kunnen worden gezien als een actualisatie van die programma’s. Aan de positie van dit vak in bijbehorende profielen verandert er niets. Het beproeven van de nieuwe onderdelen in de conceptexamenprogramma’s zal zonder al te veel consequenties voor scholen uitvoerbaar zijn, omdat er niet heel veel inhouden zijn veranderd.

Het beproeven vindt plaats in schooljaar 2024/2025. Dit zal niet de vorm hebben van een pilot, waarin het volledige conceptprogramma voor twee schooljaren met een ontheffing voor het bestaande vak zal worden gepilot. Op een beperkt aantal scholen zullen leerlingen en leraren enkele nieuwe programmaonderdelen beproeven binnen het reguliere vak waarbinnen de leerlingen ook centraal examen afleggen. De te beproeven onderdelen kunnen binnen het PTA worden afgesloten. In het voorjaar van 2024 zullen ongeveer tien scholen worden geworven voor deelname aan deze beproeving en vindt selectie plaats op basis van criteria passend bij een representatieve steekproef.

Beproeven van wiskunde 1 vmbo

De positie van het conceptexamenprogramma wiskunde 1 vmbo is ingewikkelder dan wiskunde 1,2. Het vervangt niet een bestaand vak en neemt dus in potentie een nieuwe plek in het stelsel in. Om die reden zijn er consequenties voor het stelsel, bijvoorbeeld voor de inrichting van profielen, vakkenpakketten, onderwijstijd en de uitslagbepaling. Dat geldt zowel voor de (eventuele) definitieve plek in het stelsel, als voor de positie van het vak in de pilot.

Zo moeten niet alleen scholen worden geworven, maar moet ook met scholen worden nagedacht hoe zij dit vak in hun eigen lessentabel opnemen en waar zij het resultaat van leerlingen mogen plaatsen op de cijferlijst. Ook moeten leerlingen daarover tijdig worden geïnformeerd. Het beproeven van wiskunde vmbo 1 is dus complexer en daarom wordt voor wiskunde 1 meer tijd uitgetrokken.

Daarom zal in de schooljaren 2024/2025 (vooronderzoek positionering) 2025/2026-2026/2027 (uitvoering pilot) het volledige conceptexamenprogramma wiskunde 1 op een beperkt aantal scholen worden gepilot. Het schooljaar 2024/2025 zal worden benut als voorbereidingsjaar om leraren voor te bereiden op het programma. Samen met de schoolleiding wordt verkend waar dit vak in het onderwijsprogramma kan worden geplaatst. Daarnaast worden leerlingen in de profielkeuzevoorlichting voorbereid op dit vak. Schooljaren 2025/2026 en 2026/2027 zullen worden gebruikt voor het daadwerkelijk lesgeven in en afsluiten van wiskunde 1. 
Werving en selectie van zo’n tien scholen die zowel aan het vooronderzoek in 2024-2025 als aan de pilot in 2025-2026/2026-2027 meedoen zal in september 2024 plaatsvinden.