Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens. De activiteitenplanning voor 2024 wordt tegelijk met de Septembermededeling gepubliceerd.

Filter op
Filter op schooltype
Filter op afnameperiode

vanaf 27 augustus 2023 tot en met 15 december 2023
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitvoeren systeemcheck Facet

Voor Facet is er een verplichte systeemcheck. Het doel van de systeemcheck is dat de school met behulp van het FT-examen nagaat of de afnamecomputers en het netwerk in combinatie met Facet correct functioneren. Voor meer informatie zie: Handleiding systeemcheck onder het menu downloads in Facet.

uiterlijk 8 december 2023
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode profielvak-cspe's
CSE 1e tijdvak

Terugmelding/overzicht opgave aantal kandidaten

De examensecretarissen en directeur ontvangen een terugmelding/overzicht via Mijn Examenblad (de persoonlijke pagina). Het is belangrijk dat dit overzicht zorgvuldig gecontroleerd wordt op de juiste vakken en aantallen.

15 december 2023
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
CSE 1e tijdvak

Deadline systeemcheck Facet

De school is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een systeemcheck voordat zij centrale examens gaat afnemen in Facet. Voor twee groepen scholen wordt een controle uitgevoerd of de systeemcheck ook werkelijk uitgevoerd is:

  • scholen die kunstexamens afnemen met Facet op een vast tijdstip volgens het rooster en
  • scholen die voor het eerst de flexibele en digitale centrale examens bb en kb afnemen. De examensecretaris van een school die de systeemcheck op 15 december nog niet heeft uitgevoerd, ontvangt daarvan een terugkoppeling. Bij de kunstvakken wordt de school tevens gevraagd wat de reden is dat de systeemcheck niet is uitgevoerd en wanneer dit wel gebeurt. Als een school, die voor het eerst flexibele en digitale centrale examens bb en kb gaat afnemen in 2024, de systeemcheck niet gedaan heeft voor de deadline, dan wordt de school uitgesloten van deelname en valt dan automatisch terug op de afname met papieren examens.
20 t/m 22 december 2023
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
CSE 1e tijdvak

Release Facet

Tijdens deze dagen vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie wordt verstrekt via de mailing vanuit Examenblad.nl.

tot 22 december 2023
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
CSE 1e tijdvak

Terugkoppeling resultaten systeemcheck Facet aan scholen kunstexamens en scholen die voor het eerst meedoen aan BB- en KB-flex

De afnameplanner ontvangt na het uitvoeren van de systeemcheck een bevestiging hiervan van de helpdesk Facet.
Terugkoppeling resultaten systeemcheck Facet aan: 

  • scholen die kunstexamens afnemen met Facet op een vast tijdstip volgens het rooster;
  • scholen die voor het eerst de flexibele en digitale centrale examens BB en KB (BB- en KB-flex) afnemen.

na systeemcheck
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 1e tijdvak

Proef op de Som bij kunstvakken in Facet

Welke activiteiten u bij de Proef op de Som uitvoert leest u in de brochure 'Centrale examens kunstvakken in Facet 2024'.

15 januari 2024
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 1e tijdvak

Voorbeeldexamens kunstvakken beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens kunstvakken in Facet voor Proef op de Som zijn beschikbaar. Zie voor meer informatie de brochure 'Centrale examens kunstvakken in Facet 2024'.

vanaf februari 2024
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Rooster derde tijdvak (staatsexamens) beschikbaar

De roosters voor het derde tijdvak zijn vanaf februari beschikbaar op de site van DUO.

29 februari t/m 3 maart 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release Facet

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

uiterlijk 29 februari 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Wijzigen vestigingsgegevens

De examensecretaris kan het telefoonnummer van de schoolvestiging en het postadres wijzigen tot 29 februari 2024 via Mijn Examenblad (de persoonlijke pagina).

maart 2024
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Overzicht tweede correctie

De pooling wordt bekendgemaakt via Mijn Examenblad (de persoonlijke pagina van de examensecretaris). Dit geldt niet voor BB- KB-flex, zie hoofdstuk 7 van de brochure 'Kaders BB- en KB-flex 2024'.

medio maart 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
CSE 1e tijdvak

Maartaanvulling

In maart wordt de informatie in de Septembermededeling verder aangevuld.

tot en met 5 juli 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode profielvak-cspe's
CSE 1e tijdvak

Doorgeven schoolexamencijfers vakken digitale examens examens bb en kb aan ROD

Voor de flexibele en digitale centrale examens bb en kb geldt dat per vak en per kandidaat het schoolexamencijfer tien kalenderdagen voor de start van het betreffende centraal examen moet zijn doorgegeven aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

maart 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Landelijke test downloaden van examendocumenten

In maart vindt de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaats. Uiterlijk een week voor de test ontvangen scholen een mailing met een vooraankondiging. Richtlijnen over de werkwijze vindt u in paragraaf 7.10 van de Septembermededeling.

4 mei 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode profielvak-cspe's
CSE 1e tijdvak

Doorgeven cijfers schoolexamen aan ROD

De schoolexamencijfers dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de start van het eerste tijdvak aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) te worden aangeleverd. Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Voor de flexibele en digitale centrale examens bb en kb geldt dat schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in het ROD.

10 april 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 1e tijdvak

Mailing Secure downloadomgeving kunstvakken en digitale examens bb en kb Cito

Scholen ontvangen per post een brief met informatie over de Secure downloadomgeving van Cito ten behoeve van de fall-back kunstvakken en Terugvalbestanden digitale CE's bb en kb.

10 april 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 1e tijdvak

Ontvangst accountgegevens kunstvakken en digitale examens bb en kb Secure downloadomgeving Cito

Scholen ontvangen per post een brief met de accountgegevens Secure downloadomgeving Cito ten behoeve van fall-back kunstvakken en de terugvalbestanden digitale CE's bb en kb.

uiterlijk 24 april 2024
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven eerste tijdvak

Voor de meivakantie ontvangt de examensecretaris informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak bekendgemaakt wordt.

uiterlijk 24 april 2024
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Deadline wijzigen pakketontvangers cse eerste tijdvak

De examensecretaris kan tot uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak de pakketontvangers wijzigen via de persoonlijke pagina.

6 mei 2024
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 1e tijdvak

Bekendmaking wachtwoorden fall-back kunstvakexamens eerste tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back kunstvakken worden op Mijn Examenblad (de persoonlijke pagina van de examensecretaris) gepubliceerd.

6, 7 of 8 mei 2024
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Ontvangst examenopgaven CE eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Schotpoort Connect en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

Deze zending bevat ook erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

7 mei 2024
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 1e tijdvak

Kunstvakexamens eerste tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

14 mei 2024
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Aanvang CE eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

uiterlijk 3 juni 2024
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

in de week van 3 t/m 7 juni 2024
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Tweede tijdvak examens beschikbaar in Wolf

Wolf-accountbeheerders ontvangen een mailing dat de tweede tijdvak examens en de groepen tweede tijdvak klaargezet zijn in de Wolf-applicatie.

10, 11 of 13 juni 2024
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Ontvangst examenopgaven CE tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

11 juni 2024
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 2e tijdvak

Bekendmaking wachtwoorden fall-back examens kunstvakken tweede tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back van de kunstvakken worden op Mijn Examenblad (de persoonlijke pagina van de examensecretaris) gepubliceerd.

11 juni 2024
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 2e tijdvak

Kunstvakexamens tweede tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

12 juni 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 1e tijdvak

Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo inclusief BB en KB-flex

De normeringstermen van het eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo inclusief BB en KB-flex worden om 08.00 uur bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

vanaf 12 juni 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in het register onderwijsdeelnemers). Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer.

14 juni 2024 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Kandidaten voor de vakken in het tweede tijdvak moeten uiterlijk op 14 juni 2024, 17.00 uur door de school zijn aangemeld via Mijn DUO.

14 juni 2024 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Kandidaten voor de aangewezen vakken in het tweede tijdvak moeten uiterlijk op 14 juni 2024, 17.00 uur door de school zijn aangemeld via Mijn DUO.

18 t/m 25 juni 2024
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

18 juni 2024
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf's voor spraaksynthese geleverd.

20 juni 2024
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

2 juli 2024
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

2 juli 2024 om 10.00 uur
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO. Scholen ontvangen de cijfers ook per post kort na 2 juli.

3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in Register Onderwijsdeelnemers) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer.

t/m 11 juli 2024 17.00 uur
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Inzage in afnames Facet 12

Daarna verloopt de inzage via het CvTE. De examensecretaris neemt dan contact op met computerexamens@cvte.nl.

17 juli 2024
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na 17 juli worden niet in behandeling genomen. De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

31 juli t/m 7 augustus 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 3e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release van FACET 13.0

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

In augustus 2024
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Aanvang derde tijdvak

Het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

vrijdag 23 augustus 2024
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO. NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post.

28 t/m 30 augustus 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 3e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release van Facet 13.1

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

september 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 3e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitwisseling examengegevens derde tijdvak

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.