Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen

Laatste update
Kenmerk
CvTE-15.00617
Datum
9 februari 2015
Gepubliceerd
Staatscourant 2015, nr. 5321

Deze regeling gaat over de vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel van het correctievoorschrift bij de beoordelingsnormen voor de centrale examens vwo, havo en vmbo. Artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d, en achtste lid van de Wet College voor toetsen en examens bepaalt dat de beoordelingsnormen en bijbehorende scores voor het centraal examen vwo, havo en vmbo per regeling worden vastgesteld. De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij een toets. Het correctievoorschrift bestaat uit vier onderdelen:

  1. Regels voor de beoordeling
  2. Algemene regels
  3. Vakspecifieke regels
  4. Beoordelingsmodel

De eerste twee onderdelen volgen uit het Eindexamenbesluit en deze regeling. Deze onderdelen gelden voor langere tijd, en veranderen alleen als de geciteerde bepalingen veranderen. De voorliggende regeling betreft verder het derde en vierde onderdeel, de vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel met zijn voorschriften hoe het gemaakte examenwerk moet worden beoordeeld.

Wijzigingen

Met ingang van 2 juni 2018 is deze Regeling gewijzigd door Wijzigingsregeling CvTE-18.00853.

Ook zijn er jaarspecifieke wijzigingen:

Regeling op Overheid.nl