Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Uitslagbepaling havo en vwo

Laatste update

Wat is 'de uitslag'?

De uitslag van het examen is de beslissing

Ook een vavo-kandidaat die slechts opgaat voor een deeleindexamen voor een of meer vakken kan slagen als hij deze vakken aanvult met vrijstellingen tot een volledig eindexamen.

Een vavo-kandidaat die voor een of meer vakken is opgegaan en deze niet aanvult met vrijstellingen tot een volledig eindexamen, kan niet slagen en ook niet afgewezen worden. Hij ontvangt een (deel)cijferlijst met alle vakken waarvoor hij in dat examenjaar het examen heeft afgerond. Daarnaast ontvangt hij voor de vakken waarvoor hij een eindcijfer 6 of meer heeft behaald een certificaat (zie artikel 3.72 en 3.73 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Ook een kandidaat die is opgegaan voor een diploma, maar hiervoor niet is geslaagd, ontvangt wel een certificaat waarop de vakken zijn vermeld waarvoor hij als eindcijfer een 6 of hoger heeft gehaald (artikel 3.73 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Voorlopige en definitieve uitslag

Er wordt van een voorlopige uitslag gesproken als de kandidaat nog het recht heeft op een herkansing (zie artikel 3.38 Uitvoeringsbesluit WVO 2020). Pas op grond van de definitieve uitslag kunnen examendocumenten worden uitgereikt (zie artikel 3.40 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 en artikel 2.58 Wet voortgezet onderwijs 2020).

Hoe wordt de uitslag bepaald?

De uitslagbepaling bij een eindexamen kent vier fasen:
 

  • Beslissingen en checkpunten die nodig zijn om een uitslag te kunnen bepalen
  • De bepaling van de uitslag
  • De herkansing
  • De bepaling van de definitieve uitslag na herkansing

Beslissingen en checkpunten die nodig zijn om een uitslag te kunnen bepalen

Centrale regel is steeds dat een kandidaat móet slagen als hij kan slagen door een bepaalde combinatie van vakken en cijfers.

Relevante beslissingen en checkpunten zijn onder andere:

1.1. Is de school bevoegd tot het uitreiken van het gevraagde diploma?

1.2. Voldoet de combinatie van vakken bij elkaar aan de profieleisen? (zie de examenstof en artikel 2.21 WVO 2020)

1.3. Zijn alle relevante vrijstellingen door de kandidaat aangetoond? (zie artikel 3.33 Uitvoeringsbesluit WVO 2020)

1.4. Mag een kandidaat van de school voor meer dan het minimaal vereiste aantal vakken examen afleggen (extra vakken) (zie artikel 3.1 lid 2, artikel 3.2 lid 2, artikel 3.3 lid 3 Uitvoeringsbesluit WVO 2020) Als de kandidaat met meetellen van alle vakken niet slaagt, dient de directeur eenn of meer vakken niet bij de uitslag te betrekken, onder de voorwaarde dat de overgebleven vakken een volledig eindexamen omvatten. De resterende vakkencombinatie moet natuurlijk aan de profieleisen voldoen (zie artikel 3.33 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

1.5. Voor LO moet de beoordeling voldoende of goed behaald zijn (zie artikel 3.34 lid 1 onder e Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

1.6. Een kandidaat voor vwo en havo mag volstaan met minder vakken als hij een vavo-examen aflegt. Dit betreft de vakken CKV en LO. Zie artikel 3.62 Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Die vakken worden niet op de cijferlijst vermeld (Zie artikel 3.42 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

De bepaling van de uitslag

Als het eindexamen is voltooid, alle zittingen van het centraal examen zijn bijgewoond en dus voor alle vakken het eindcijfer is bepaald, kan de uitslag bepaald worden.

De uitslagbepaling is geregeld in artikel 3.34 Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Vanaf schooljaar 2021 geldt bovendien het volgende: kandidaten die geen examen afleggen in wiskunde (havo profiel CM), moeten een schoolexamen rekenen hebben afgelegd. Dit cijfer telt niet mee bij de uitslagbepaling en ook wordt er geen minimumeis gesteld aan dit cijfer. Het cijfer moet worden vermeld op een bijlage bij de cijferlijst en heeft slechts als doel het vervolgonderwijs zicht te bieden op de rekencapaciteiten van de betreffende student.

De herkansing bij de centrale examens

Zodra de uitslag voor het eerst, dus nog voor het tweede tijdvak, is bepaald wordt deze samen met de behaalde cijfers schriftelijk aan de kandidaat meegedeeld. Aan kandidaten die het centraal examen nog niet voor al hun vakken hebben kunnen voltooien, worden op datzelfde moment de door hen behaalde eindcijfers meegedeeld, ook al kon voor hen nog geen uitslag worden vastgesteld (zie artikel 3.34 lid 5 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Elke kandidaat krijgt na het bekendmaken van zijn eindcijfers recht op het herkansen van het centraal examen voor een vak, ongeacht of hij zijn examen al kon voltooien en de uitslag voor hem kon worden bepaald (zie artikel 3.38 lid 1, 3.35 lid 7 en 3.34 lid 5 Uitvoeringsbesluit WVO 2020). Hiermee heeft een kandidaat die bijvoorbeeld nog voor een vak het examen in het tweede tijdvak wil voltooien, in dat tijdvak tevens de mogelijkheid om een ander vak te herkansen. De kandidaat moet wel tijdig aan de directeur laten weten dat hij hiervan gebruik wil maken, anders verliest hij dat recht weer (zie artikel 3.38 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

De bepaling van de definitieve uitslag na herkansing

De uitslag wordt opnieuw bepaald op grond van artikel 3.33 en artikel 3.34 Uitvoeringsbesluit WVO 2020. In artikel 3.39 lid 1 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 is bepaald dat het hoogste cijfer telt.

De bekendmaking van de uitslag

Na elk van de drie tijdvakken wordt de uitslag bekendgemaakt. De school of de instelling bepaalt zelf wanneer dat precies gebeurt. Bij de aangewezen vakken in het tweede tijdvak en bij het derde tijdvak maakt het College voor Toetsen en Examens het behaalde resultaat aan de school bekend; hierna bepaalt de school de uitslag en maakt deze bekend. Op Examenblad.nl wordt elk jaar aangegeven wanneer de normen (N-termen) per vak bekend worden gemaakt.

Kijk ook bij de Activiteitenplanning.

In geval van een gespreid examen doet zich een speciale situatie voor (zie artikel 3.56 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Vanaf 2018 kan aan een kandidaat die op grond van artikel 59 het eerste deel van zijn gespreid examen heeft afgelegd aan een dagschool en die na het eerste jaar gespreid examen de dagschool verlaat en zijn eindexamen dus niet aan de dagschool voltooit, een voorlopige cijferlijst worden uitgereikt, waarop de vakken staan vermeld die hij in het eerste jaar van het gespreid examen heeft afgerond. Hiermee kan deze kandidaat het gespreid examen voltooien aan een andere school, een vavo of via het staatsexamen. Dit is geregeld in artikel 3.49 Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

De voorlopige cijferlijst kan alleen worden uitgereikt, wanneer de kandidaat de school fysiek verlaat. Hierdoor is uitbesteding naar het vavo ook mogelijk; weliswaar blijft de leerling dan ingeschreven bij de school voor vo, maar fysiek is hij daar niet meer aanwezig.

Combinatie vervroegd centraal examen en gespreid examen en het recht op herkansingen

Het kan voorkomen dat een leerling centraal examen heeft afgelegd in het (voor)voorlaatste leerjaar (artikel 2.56 lid 4 WVO 2020) en door omstandigheden het eindexamen gespreid gaat afleggen (artikel 3.56 Uitvoeringsbesluit WVO 2020). In dat geval moet het herkansingsrecht als volgt worden uitgelegd.

Zit de leerling in het laatste leerjaar en heeft die al in het (voor)voorlaatste leerjaar herkanst, dan kan door hem in het laatste leerjaar (oftewel eerste schooljaar van het gespreid examen) geen herkansing meer worden gedaan. Alleen in het tweede schooljaar van het gespreid examen heeft hij nog ייn herkansingsrecht over de vakken die in dat jaar zijn afgelegd.

Wanneer de leerling een vak dat hij in het (voor)voorlaatste leerjaar heeft afgelegd zou willen herkansen in het laatste leerjaar, dan kan dat (ook al is dit het eerste schooljaar van het gespreid examen), maar dan kan hij in geen van de vakken die hij in dat jaar heeft afgelegd herkansen.

Over alle vakken die de leerling heeft afgelegd, ongeacht het afnamemoment, mag hij er dus 1 herkansen in het laatste leerjaar (eerste schooljaar van het gespreid examen) nadat voor de vakken die hij in dat jaar heeft afgelegd de eindcijfers voor de eerste maal zijn vastgesteld.