Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Profielwerkstuk havo en vwo

Laatste update

Profielwerkstuk in de Tweede Fase

In de Tweede Fase heeft het profielwerkstuk op één vak of meer vakken betrekking. Het vak of de vakken waarop het werkstuk betrekking heeft, maakt/maken onderdeel uit van het totale pakket (eindexamen) van de leerling. Wel moet altijd ten minste één groot vak betrokken zijn. Een groot vak heeft in de bovenbouw op de havo een omvang van minimaal 320 uur en op het vwo minimaal 400 uur. Het profielwerkstuk heeft zowel in vwo als havo een omvang van 80 studielasturen die bovenop die van de afzonderlijke vakken komt. De school bepaalt op hoeveel vakken het profielwerkstuk betrekking heeft en welke vorm het dient te hebben.

In de Vernieuwde Tweede Fase kan de havoleerling - als de school dat mogelijk maakt - één of meer vakken op vwo-niveau volgen. Als een leerling vervolgens een bij een vwo-vak horend profielwerkstuk maakt en dat profielwerkstuk wordt op vwo-niveau beoordeeld, kan de school die leerling bij overstap naar het vwo een vrijstelling (voor het vak én het profielwerkstuk) geven.

De vrijstelling voor het vak is gebaseerd op artikel 2.8, lid 2, 2.14 en 2.32, lid 1 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. De vrijstelling voor het profielwerkstuk is echter niet officieel geregeld in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. In artikel 2.8, lid 2, 2.14 en 2.32, lid 1 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 wordt immers gesproken over ‘vak(ken)’ en het profielwerkstuk is officieel geen vak. Echter, het profielwerkstuk behelst alleen een schoolexamen en het behoort tot het schooleigen beleid om vast te stellen dat er reeds een profielwerkstuk op vwo-niveau is afgerond om vervolgens de beoordeling over te nemen.

Behaalde cijfers tellen mee in de uitslagbepaling voor het vwo-diploma. Het cijfer voor het profielwerkstuk telt mee binnen het combinatiecijfer.

Als de leerling na het behalen van zijn havo-diploma opgaat voor een vwo-diploma, kan hij zoals hiervoor aangegeven op grond van schooleigen beleid vrijstelling krijgen voor het profielwerkstuk. Er is dus geen officiële vrijstelling voor het profielwerkstuk vastgelegd in de regelgeving voor het profielwerkstuk als dit op hoger niveau is afgerond. Dit betekent ook dat als een vavo wel het cijfer op het hogere niveau wil overnemen, de vavo officieel zelf een beoordeling van het profielwerkstuk moet vaststellen.

Het kan voorkomen dat het grote vak waarop het profielwerkstuk betrekking heeft niet bij de uitslag wordt betrokken (zie artikel 3.33, lid 3 Uitvoeringsbesluit WVO 2020). Het vak blijft wel deel uitmaken van het eindexamen, het profielwerkstuk vervalt niet. Voorwaarde is dan wel dat het vak op de cijferlijst vermeld blijft. Indien het de wens is van de leerling om een vak dat op grond van het slechte resultaat niet bij de uitslag wordt betrokken ook niet te vermelden op de cijferlijst (zie artikel 3.40, lid 2 Uitvoeringsbesluit WVO 2020), moet worden bekeken of het profielwerkstuk inhoudelijk ook aan een ander vak gekoppeld kan worden. Om deze reden verdient het de voorkeur het profielwerkstuk altijd betrekking te laten hebben op meer dan één vak.

Becijfering

In de Tweede Fase wordt het profielwerkstuk becijferd. Daardoor kan het profielwerkstuk niet meer tijdens of na het eerste tijdvak van het centraal examen worden afgerond: als onderdeel van het schoolexamen moet het voor het eerste tijdvak worden afgerond en het cijfer moet in ROD (voorheen BRON) aangeleverd worden bij DUO.

ROD

Artikel 3.1 lid 3 vwo (atheneum), 3.2 lid 3 vwo (gymnasium) en 3.3 lid 4 (havo) Uitvoeringsbesluit WVO 2020.