Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Combinatiecijfer (havo/vwo)

Laatste update

In de Vernieuwde Tweede Fase geldt een slaag/zakregeling waarin bij bepaalde resultaten compensatie is vereist om te kunnen slagen. Om zo'n regeling met compensatie mogelijk te maken en de regeling overzichtelijk te houden, is het combinatiecijfer in het leven geroepen. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de 'kleine vakken/onderdelen' die met een cijfer op de cijferlijst staan.

Verplichte onderdelen

Op de cijferlijst van de leerlingen in de Vernieuwde Tweede Fase worden alle vakken vermeld die de leerling in het pakket heeft, zowel de grote als de kleine. Bij die vakken worden de eindbeoordelingen vermeld (en de SE- en CE-eindcijfers van de vakken met een CE). Voor LO worden de beoordelingen 'voldoende' of 'goed' op de cijferlijst vermeld. Daarnaast vinden we het cijfer voor het profielwerkstuk op de cijferlijst terug. Vanaf examenjaar 2018-2019 wordt CKV op havo beoordeeld met een cijfer en vanaf examenjaar 2019-2020 ook op vwo. Dit cijfer wordt ook opgenomen in het combinatiecijfer.

Voor de uitslagbepaling worden de eindcijfers voor de becijferde kleine vakken rekenkundig gemiddeld in het zogeheten combinatiecijfer. Elk van deze cijfers telt even zwaar mee.

Zowel op het vwo als op de havo gaat het in ieder geval om maatschappijleer en om het profielwerkstuk. Vanaf 2019 is daar op havo CKV bijgekomen en vanaf 2020 geldt dat ook voor vwo.

Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het gemiddelde weer afgerond op het nabij liggende gehele getal: 5,5 wordt dus een 6 en 5,45 een 5.

Keuzeonderdelen

Als de school daarvoor kiest kan daarnaast een eindcijfer voor literatuur deel uitmaken van het combinatiecijfer.

In dat geval dienen de namen van de talen (dus zonder literatuur) te worden vermeld op de cijferlijst.

Als een school voor bijzonder onderwijs er voor kiest voor het vak godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs een cijfer vast te stellen en dat te vermelden op de cijferlijst, dan maakt ook dát eindcijfer deel uit van het combinatiecijfer. Het gaat hier om één vak, maar de school kiest welke van beide benamingen wordt gehanteerd: godsdienst óf levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Niet te verwarren met het ‘grote’ vak godsdienst: een schooleigen vak dat de school alleen met toestemming van de minister als examenvak kan aanbieden.

Als een school er voor kiest in het geheel vrije deel ANW als examenvak aan te bieden (verplicht of ter keuze) en dus dit vak te becijferen, dan maakt ook dit cijfer deel uit van het combinatiecijfer. Andere (schooleigen) vakken kunnen niet worden toegevoegd aan het combinatiecijfer. Dit kan alleen als de minister daarvoor toestemming heeft gegeven en voor het vak een individuele licentie heeft afgegeven. Vanaf schooljaar 2019-2020 is dit het geval met het vak Academische vaardigheden (vwo), dat in de plaats van ANW aangeboden kan worden. In schooljaar 2020-2021 zijn daar de vakken wetenschapsoriëntatie en wetenschap bijgekomen. Let wel, deze vakken mogen alleen worden aangeboden door de scholen die daar een individuele licentie voor hebben gekregen.

Als een school er voor heeft gekozen dat een vak/onderdeel wordt opgenomen in het combinatiecijfer dan geldt dat voor álle leerlingen die dat vak hebben moeten volgen. Deze beslissing moet terug te vinden zijn in het examenreglement en zichtbaar worden in het programma van toetsing en afsluiting (pta). Zie hiervoor artikel 3.34, lid 3 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Als een school kiest voor het aanbieden in het geheel vrije deel van Kunst (algemeen) en dit te becijferen, dan wordt de beoordeling als zelfstandig cijfer op de eindlijst geplaatst: het cijfer voor Kunst (algemeen) maakt dus géén deel uit van het combinatiecijfer. Let wel, met de normatieve studielast van Kunst (algemeen) wordt niet voldaan aan de examenverplichting van het vrije deel. Het vak kan alleen als extra vak voorkomen én nooit in combinatie met een groot kunstvak.

Overzicht

Er zijn dus vakken en onderdelen die altijd deel uitmaken van het combinatiecijfer, vakken en onderdelen die naar keuze van de school voor alle leerlingen deel uitmaken van het combinatiecijfer, en vakken en onderdelen die naar keuze van de school ook op individuele basis deel kunnen uitmaken van het combinatiecijfer. Welke onderdelen meewegen in het combinatiecijfer legt de school vast in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting.

Combinatiecijfer vwoCombinatiecijfer havo
Verplichte onderdelen

Profielwerkstuk

Maatschappijleer

CKV (vanaf 2020)

Profielwerkstuk

Maatschappijleer

CKV (vanaf 2019)

Keuzeonderdelen geldend voor alle leerlingen van de cohort

Literatuur en/of

Godsdienst/levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Literatuur en/of

Godsdienst/levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Keuzeonderdelen desgewenst voor individuele leerlingen
Algemene natuurwetenschappen

Algemene

natuurwetenschappen

Zie ook: Uitslagbepaling havo en vwo