Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Examencommissie

Laatste update

Voor scholen voor voortgezet onderwijs is het sinds 1 augustus 2021 verplicht de examencommissie ingesteld te hebben. In het vavo vervult de examencommissie de taken van de directeur. De examencommissie van het vavo wordt hier niet bedoeld (zie artikel 2.60d Wet voortgezet onderwijs 2020). De examencommissie is ingesteld voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering. Het bevoegd gezag kan zelf bepalen op welk niveau zij de examencommissie inricht.

De belangrijkste taak van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering. De examencommissie kijkt naar het geheel van de kwaliteit van schoolexaminering binnen de school. Deze evaluatie is breder dan alleen de uitvoering van de werkzaamheden van de examencommissie zelf en ook breder dan alleen de organisatie van de schoolexaminering. Te denken valt aan de duidelijkheid en transparantie van de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de examenorganisatie, het verloop van de examens, de kwaliteit van het PTA en het examenreglement, of wordt voldaan aan de wettelijke eisen, de kwaliteit van de totstandkoming van de schoolexamentoetsen, het aantal en type maatregelen dat getroffen is etc.

De examencommissie vo

De examencommissie heeft in de Wet voortgezet onderwijs 2020 een aantal taken toegewezen gekregen (zie artikel 2.60d):

De examencommissie vavo

Voor vavo-instellingen ligt de wettelijke grondslag in de (Wet educatie en beroepsonderwijs) WEB, artikel 7.4.5. Daar waar in het Uitvoeringsbesluit wordt gesproken over 'directeur' en van 'directeur en secretaris' wordt daaronder voor het vavo de examencommissie verstaan. Deze commissie vervult dus in feite de taken van de directeur en de examensecretaris (zie artikel 3.60 lid 1 sub d Uitvoeringsbesluit WVO 2020).