Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Eindexamenbesluit VO

Laatste update

De basis van het Eindexamenbesluit VO is gelegd in 1989. Sindsdien zijn er vele wijzigingen doorgevoerd. Hieronder worden de meeste recente op een rij gezet.

Vanaf 2012 zijn er diverse wijzigingen geweest i.v.m. de rekentoets. Begin februari 2019 is echter door de Tweede Kamer besloten dat de rekentoets helemaal werd afgeschaft. Met ingang van het examenjaar 2020 maakt de rekentoets dan ook geen deel meer uit van het eindexamen en speelt derhalve ook geen enkele rol meer bij de uitslagbepaling. Dit is in de zomer van 2020 officieel vastgelegd in de WVO en in het Eindexamenbesluit VO. Wel is toen als overgangsbepaling ingevoerd dat leerlingen/kandidaten die geen eindexamen afleggen in het vak wiskunde een schoolexamen rekenen moeten maken. Dit betreft m.n. vmbo en havo Cultuur & Maatschappij. E.e.a. is vastgelegd in het overgangsartikel 61. Het schoolexamen rekenen speelt overigens geen rol bij de slaag/zakbepaling.

In augustus 2015 is een wijziging doorgevoerd, waarmee de mogelijkheid werd geopend om Cum Laude te slagen. Dit is geregeld in artikel 52a.

Op 1 augustus 2016 is het Eindexamenbesluit VO gewijzigd in verband met de invoering van de profielen in het vmbo. Dit betreft met name wijzigingen in de uitslagbepaling. Effectief zijn deze pas van kracht geworden in schooljaar 2017-2018, omdat toen de scholen die de profielen hebben ingevoerd in 2016-2017 volgens de profielen hebben geëxamineerd en gediplomeerd.

Per 1 januari 2018 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in het Eindexamenbesluit VO. Hiermee zijn onder andere de volgende zaken gewijzigd:

  • Uitbreiding van de groep deskundigen in de zin van artikel 55 lid 2. Naast de verklaring van een deskundige psycholoog en orthopedagoog, kan een verklaring van een neuroloog of een psychiater aanleiding zijn voor een afwijking bij de examinering ten behoeve van leerlingen als bedoeld in artikel 55 lid 2.
  • Eindexamen op oorspronkelijk niveau bij een vak op hoger niveau. Het is mogelijk dat de leerling die in een vak eindexamen heeft afgelegd op een hoger niveau, alsnog eindexamen kan afleggen van de schoolsoort of leerweg waarvoor de leerling is ingeschreven (artikel 51a).
  • Cijferbeoordeling CKV. Het vak culturele en kunstzinnige vorming wordt vanaf het schooljaar 2018-2019 op havo en vanaf schooljaar 2019-2020 op vwo beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer wordt ook opgenomen in het combinatiecijfer.
  • Verduidelijking van de regels over voorlopige cijferlijsten, uitgereikt aan kandidaten die de school verlaten zonder het eindexamen te voltooien.
  • Het is officieel mogelijk gemaakt door wijziging van o.a. artikel 2 dat vso-leerlingen alleen het beroepsgerichte vak afronden aan de vmbo-school en de algemene vakken voltooien via het staatsexamen.
  • Het Examenbesluit VO is met dit besluit uit 2018 aangepast op de praktijk van de digitale examens in het vmbo.

Per 1 augustus 2021 is een ingrijpende wijziging doorgevoerd, die verband houdt met de versterking van het positie van het schoolexamen. Na het examendrama van 2018 in Maastricht zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd en rapporten uitgebracht waarvan de conclusie was dat het schoolexamen beter geborgd zou moeten worden in het Eindexamenbesluit VO.

Als gevolg daarvan is m.n. artikel 31 over het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting ingrijpend gewijzigd.

Begin februari 2019 is door de Tweede Kamer besloten dat de rekentoets helemaal wordt afgeschaft. Met ingang van het examenjaar 2020 maakt de rekentoets geen deel meer uit van het eindexamen en speelt derhalve ook geen enkele rol meer bij de uitslagbepaling. Dit is in de zomer van 2020 officieel vastgelegd in de WVO en in het Eindexamenbesluit VO.