Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021

Laatste update
Kenmerk
CvTE-19.00563
Datum
15 april 2019
Gepubliceerd
Staatscourant 2019, nr. 38058

Deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2021 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. De dagen en tijden zijn opgenomen in bijlage 1.

Dit rooster geldt voor de centrale examens in 2021.

Voor de centrale examens in het tweede tijdvak van 2021 wordt in maart 2021 bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de examens worden gehouden en beginnen.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

Wijzigingen

Met ingang van 1 augustus 2020 is deze regeling gewijzigd door de Wijziging van de Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020 en Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021, in verband met correctie van de einddatum afnamen cpe beeldend vmbo en vwo

Met ingang van 23 september 2020 is deze regeling gewijzigd door de Wijziging van het besluit Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2021 in verband met de verlenging van de afnameperiode van de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken en de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg

Met ingang van 4 mei 2021 is deze regeling gewijzigd door de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021 in verband met de verlenging van de afnameperiode van het schriftelijk centraal examen in het tweede tijdvak en de publicatie van het rooster voor het tweede en derde tijdvak.*


Besluit

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Tijdvakken centrale examens 2021

 • a.Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op maandag 17 mei en eindigt het eerste tijdvak op dinsdag 1 juni.
 • b.Voor de schriftelijke centrale examens begint het tweede tijdvak op maandag 14 juni en eindigt het tweede tijdvak op vrijdag 25 juni.
 • c.Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint de afnameperiode op maandag 5 april en eindigt de afnameperiode op vrijdag 9 juli.
 • d.Voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint de afnameperiode op maandag 5 april en eindigt de afnameperiode op donderdag 24 juni.
 • e.Voor de schriftelijke centrale examens op de scholen voor voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs begint het derde tijdvak op dinsdag 6 juli en eindigt het derde tijdvak op vrijdag 9 juli.
 • f.Voor de staatsexamens vindt het derde tijdvak in augustus plaats.

Examenrooster

 • 1.De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1.
 • 2.De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2, met dien verstande dat in maart 2021 een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt wordt, met dien verstande dat in maart 2021 een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt wordt.
 • 3.De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 3.

Onderdelen met een vroege start

 • 1.In afwijking van artikel 1, onderdeel a, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden, vóór aanvang van het eerste tijdvak:
 • a.in het vmbo: in de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van de beeldende vakken.
 • b.in het vwo: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.
 • 2.De toetsen bedoeld in het eerste lid moeten zijn afgerond op de dag voordat de kandidaat het bijbehorende centraal schriftelijk examen voor het eerst aflegt, doch uiterlijk op de dag voordat het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak is ingeroosterd.

Bekendmaking

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Het rooster kan ook geraadpleegd worden op Examenblad.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2020.

Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlagen

Toelichting

Uitgangspunten bij het rooster voor de centrale examens:

 • Er wordt uitgegaan van wisseling van het rooster per jaar gebaseerd op correctielast en verdeling van exacte vakken, zaakvakken en talen;
 • Een vak door iedere leerling af te leggen en correctie-intensief zit bij voorkeur als startvak voor in het rooster. Daarmee start iedereen gelijk zodat scholen de gelegenheid hebben om op hetzelfde moment nog belangrijke zaken over de examenperiode mee te delen.
 • Correctie-intensieve vakken worden zoveel mogelijk aan het begin van de examenperiode gepland, zodat docenten tijd hebben voor de correctie. Dit zijn vakken met veel nakijkwerk door bijvoorbeeld open vragen. Daarnaast worden overeenkomstige vakken havo/vwo over het rooster gespreid, omdat het veel voorkomt dat eenzelfde docent het werk van deze twee havo/vwo groepen nakijkt.
 • Er moet rekening gehouden worden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland kunnen worden.
 • De inzet is om zoveel als mogelijk een exact vak of zaakvak uit een sector of profiel naast een taal of kunstvak in te plannen.

Roostervrije dagen 2021

 • Meivakantie: 1 mei t/m 9 mei 2021 (week 18)
 • Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021
 • Pinksteren: 2e pinksterdag maandag 24 mei 2021
 • Start zomervakantie, regio noord: 10 juli (week 28)

Tijdschema centraal examen 2021

Tijdschema centraal examen 2021 Deze tabel geeft per schoolsoort (kolom 2, 3, 4) aan welke activiteiten (kolom 1) voor het centraal examen (moeten) plaatsvinden

activiteit

vmbo, beroepsgericht

vmbo, algemeen

vwo/havo

inzending deelscores aan Cito cspe

uiterlijk 26 mei

-

-

inzending deelscores aan Cito vakken week 17 t/m 19 mei

-

uiterlijk maandag 31* mei

inzending deelscores aan Cito vakken 20 mei en 21 mei m.u.v. Nederlands vwo en maatschappijwetenschappen vwo*

-

uiterlijk woensdag 2 juni*

inzending deelscores aan Cito Nederlands vwo en maatschappijwetenschappen vwo

-

uiterlijk vrijdag 28 mei*

inzending deelscores aan Cito vakken week 25 mei t/m 28 mei 1 juni

-

uiterlijk vrijdag 4 juni

inzending deelscores aan Cito vakken week 31 mei t/m 1 juni

-

uiterlijk maandag 7 juni*

bekendmaking normen eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo gl/tl en papieren CE’s bb en kb; digitale CE’s bb en kb (08:00 uur)

woensdag 16 juni*

donderdag 10* juni

donderdag 10* juni

aanmelding 2e tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen, aanmelden bij DUO Examendiensten)

uiterlijk vrijdag 11 juni, 17.00 uur

tweede tijdvak school

-

14 t/m 25 juni

tweede tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen)

-

donderdag 24 juni

levering deelscores aan Cito tweede tijdvak algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen van 17 en 18 juni

-

vrijdag 25 juni*

levering deelscores aan Cito tweede tijdvak algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen van 21 t/m 23 juni

 

maandag 28 juni*

levering deelscores aan Cito tweede tijdvak algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen op 24 en 25 juni

 

dinsdag 29 juni*

bekendmaking normen tweede tijdvak

vrijdag 2 juli 08:00 uur

bekendmaking normen derde tijdvak*

donderdag 15 juli 08:00 uur*

*gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl op 28 augustus 2019.

*gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl op 22 september 2020.

*gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl op 5 januari 2021.

*gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl op 5 mei 2021.