Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie:  Nieuwsbericht update coronacrisis dd 15 mei 2020

Uitslagbepaling havo en vwo

Laatste update

Wat is 'de uitslag'?

De uitslag van het examen is de beslissing

Ook een vavo-kandidaat die slechts opgaat voor een deeleindexamen voor een of meer vakken kan slagen als hij deze vakken aanvult met vrijstellingen tot een volledig eindexamen.

Een vavo-kandidaat die voor een of meer vakken is opgegaan en deze niet aanvult met vrijstellingen tot een volledig eindexamen, kan niet slagen en ook niet afgewezen worden. Hij ontvangt een (deel)cijferlijst met alle vakken waarvoor hij in dat examenjaar het examen heeft afgerond. Daarnaast ontvangt hij voor de vakken waarvoor hij een eindcijfer 6 of meer heeft behaald een certificaat (zie Eindexamenbesluit VO artikel 53).

Ook een kandidaat die is opgegaan voor een diploma, maar hiervoor niet is geslaagd, ontvangt wel een certificaat waarop de vakken zijn vermeld waarvoor hij als eindcijfer een 6 of hoger heeft gehaald (artikel 53 lid 2 Examenbesluit VO).

Voorlopige en definitieve uitslag

Er wordt van een voorlopige uitslag gesproken als de kandidaat nog het recht heeft op een herkansing (zie Eindexamenbesluit VO artikel 51). Pas op grond van de definitieve uitslag kunnen examendocumenten worden uitgereikt (zie Eindexamenbesluit VO artikel 52 en 53).

Hoe wordt de uitslag bepaald?

De uitslagbepaling bij een eindexamen kent vier fasen: 
 

  1. Beslissingen en checkpunten die nodig zijn om een uitslag te kunnen bepalen
  2. De bepaling van de uitslag
  3. De herkansing
  4. De bepaling van de definitieve uitslag na herkansing

Beslissingen en checkpunten die nodig zijn om een uitslag te kunnen bepalen

Centrale regel is steeds dat een kandidaat moet slagen als hij kan slagen door een bepaalde combinatie van vakken en cijfers.

Relevante beslissingen en checkpunten zijn onder andere:

1.1. Is de school bevoegd tot het uitreiken van het gevraagde diploma?

1.2. Voldoet de combinatie van vakken bij elkaar aan de profieleisen? (zie de examenstof en Eindexamenbesluit VO artikel 11, 12 en 13)

1.3. Zijn alle relevante vrijstellingen door de kandidaat aangetoond? (zie Eindexamenbesluit VO artikel 48 lid 6)

1.4. Mag een kandidaat van de school voor meer dan het minimaal vereiste aantal vakken examen afleggen (extra vakken) (zie Eindexamenbesluit VO artikel 8 lid 2)? Als de kandidaat met meetellen van alle vakken niet slaagt, dient de directeur ייn of meer vakken niet bij de uitslag te betrekken, onder de voorwaarde dat de overgebleven vakken een volledig eindexamen omvatten. De resterende vakkencombinatie moet natuurlijk aan de profieleisen voldoen (zie Eindexamenbesluit VO artikel 48 lid 3 en 7).

1.5. Voor LO moet de beoordeling voldoende of goed behaald zijn (zie Eindexamenbesluit VO artikel 50 lid 1 onder e).

1.6. Een kandidaat voor vwo, havo en vmbo-tl mag volstaan met minder vakken als hij een vavo-examen aflegt. Dit betreft de vakken CKV en LO. Zie Eindexamenbesluit VO artikel 11, vierde lid, 12 vierde lid, en 13, vijfde lid. Die vakken worden niet op de cijferlijst vermeld. (zie Eindexamenbesluit VO artikel 52 lid 5 a1°)

De bepaling van de uitslag

Als het eindexamen is voltooid, alle zittingen van het centraal examen zijn bijgewoond en dus voor alle vakken het eindcijfer is bepaald, kan de uitslag bepaald worden.

De uitslagbepaling is geregeld in artikel 50 van het Eindexamenbesluit VO.

De herkansing bij de centrale examens

Zodra de uitslag voor het eerst, dus nog voor het tweede tijdvak, is bepaald wordt deze samen met de behaalde cijfers aan de kandidaat meegedeeld. Aan kandidaten die het centraal examen nog niet voor al hun vakken hebben kunnen voltooien, worden op datzelfde moment de door hen behaalde eindcijfers meegedeeld, ook al kon voor hen nog geen uitslag worden vastgesteld (zie Eindexamenbesluit VO artikel 50 lid 5).

Elke kandidaat krijgt na het bekendmaken van zijn eindcijfers recht op het herkansen van het centraal examen voor een vak, ongeacht of hij zijn examen al kon voltooien en de uitslag voor hem kon worden bepaald (zie Eindexamenbesluit VO artikel 51 lid 1, 49 lid 7 en 50 lid 5). Hiermee heeft een kandidaat die bijvoorbeeld nog voor ייn vak het examen in het tweede tijdvak wil voltooien, in dat tijdvak tevens de mogelijkheid om een ander vak te herkansen. De kandidaat moet wel tijdig aan de directeur laten weten dat hij hiervan gebruik wil maken, anders verliest hij dat recht weer (zie Eindexamenbesluit VO artikel 51 lid 2).

De bepaling van de definitieve uitslag na herkansing

De uitslag wordt opnieuw bepaald op grond van Eindexamenbesluit VO artikel 48 en artikel 50. In artikel 51 lid 3 Examenbesluit VO is bepaald dat het hoogste cijfer telt.

De bekendmaking van de uitslag

Na elk van de drie tijdvakken wordt de uitslag bekendgemaakt. De school of de instelling bepaalt zelf wanneer dat precies gebeurt. Bij de aangewezen vakken in het tweede tijdvak en bij het derde tijdvak maakt het College voor Toetsen en Examens het behaalde resultaat aan de school bekend; hierna bepaalt de school de uitslag en maakt deze bekend. Op Examenblad.nl wordt elk jaar aangegeven wanneer de normen (N-termen) per vak bekend worden gemaakt.

Kijk ook bij de Activiteitenplanning.

In geval van een gespreid examen doet zich een speciale situatie voor (zie Eindexamenbesluit VO artikel 59).

Vanaf 2018 kan aan een kandidaat die op grond van artikel 59 het eerste deel van zijn gespreid examen heeft afgelegd aan een dagschool en die na het eerste jaar gespreid examen de dagschool verlaat en zijn examen dus niet aan de dagschool voltooit, een voorlopige cijferlijst worden uitgereikt, waarop de vakken staan vermeld die hij in het eerste jaar van het gespreid examen heeft afgerond. Hiermee kan deze kandidaat het gespreid examen voltooien aan een andere school, een vavo of via het staatsexamen. Dit is geregeld in artikel 52c van het Eindexamenbesluit VO.

De voorlopige cijferlijst kan alleen worden uitgereikt, wanneer de kandidaat de school fysiek verlaat. Hierdoor is uitbesteding naar het vavo ook mogelijk; weliswaar blijft de leerling dan ingeschreven bij de school voor vo, maar fysiek is hij daar niet meer aanwezig.

Combinatie vervroegd centraal examen en gespreid examen en het recht op herkansingen

Het kan voorkomen dat een leerling centraal examen heeft afgelegd in het (voor)voorlaatste leerjaar (Eindexamenbesluit VO artikel 37a) en door omstandigheden het eindexamen gespreid gaat afleggen (Eindexamenbesluit VO artikel 59). In dat geval moet het herkansingsrecht als volgt worden uitgelegd.

Zit de leerling in het laatste leerjaar en heeft die al in het (voor)voorlaatste leerjaar herkanst, dan kan door hem in het laatste leerjaar (oftewel eerste schooljaar van het gespreid examen) geen herkansing meer worden gedaan. Alleen in het tweede schooljaar van het gespreid examen heeft hij nog ייn herkansingsrecht over de vakken die in dat jaar zijn afgelegd.

Wanneer de leerling een vak dat hij in het (voor)voorlaatste leerjaar heeft afgelegd zou willen herkansen in het laatste leerjaar, dan kan dat (ook al is dit het eerste schooljaar van het gespreid examen), maar dan kan hij in geen van de vakken die hij in dat jaar heeft afgelegd herkansen.

Over alle vakken die de leerling heeft afgelegd, ongeacht het afnamemoment, mag hij er dus 1 herkansen in het laatste leerjaar (eerste schooljaar van het gespreid examen) nadat voor de vakken die hij in dat jaar heeft afgelegd de eindcijfers voor de eerste maal zijn vastgesteld.