Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie:  Nieuwsbericht update coronacrisis dd 15 mei 2020

Docentbetrokkenheid

Laatste update

Docenten zijn onmisbaar bij de totstandkoming van centrale examens. Aan alle centrale examens werken dan ook docenten mee. Bij een centraal examen zijn ongeveer tien examenmakers betrokken. Acht van de tien examenmakers zijn docenten die lesgeven aan een examenklas. Dat is van belang omdat zij goed kunnen inschatten of een opgave geschikt is voor eindexamenleerlingen. Zo zorgen we ervoor dat de examenopgaven goed aansluiten bij de huidige lespraktijk en de belevingswereld van leerlingen.

Docenten in de constructiegroepen van Cito maken de opgaven; docenten in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) keuren de opgaven goed en stellen ze vast. Daarnaast kunnen docenten meedenken over de inhoud van syllabi en kunnen zij hun mening daarover geven in enquêtes (veldraadplegingen).

Vaststellingscommissies bestaan uit een voorzitter en twee of drie docentleden die ruime ervaring hebben als vakdocent. Voorzitters zijn vakdeskundigen uit het naar boven aanpalend onderwijs (mbo/hbo/wo) en worden door het CvTE geworven via de reguliere wervingskanalen. Vacatures voor docentleden worden uitgezet via de sectorraden, vakbonden, vakverenigingen en platformen. Via onderstaande link krijgt u een beeld van het aantal leden per vaststellings- en syllabuscommissie en via welke weg deze leden zijn geworven.

Om de betrokkenheid van docenten bij de centrale examens te vergroten is het CvTE in 2016-2017 gestart met het Project Ieders Examen. De succesvolle projecten die daaruit zijn voortgekomen, worden in het schooljaar 2019-2020 voortgezet en uitgebreid:

  • Pre- en testcorrectie
  • Discussieforum
  • Regiobijeenkomsten met docenten
  • CvTE Backstage

Pre- en testcorrectie

In de pilots pre- en testcorrectie geven docenten feedback op het correctievoorschrift van een centraal examen. Doel van deze pilots is het correctievoorschrift waar nodig aan te scherpen om leerlingen zo de best mogelijke beoordeling te bieden en de samenwerking tussen eerste en tweede corrector te versoepelen.

Precorrectie

Ook in het schooljaar 2019-2020 vraagt het CvTE docenten om in een pilot precorrectie mee te denken over mogelijke aanscherpingen van het correctievoorschrift voor het centraal examen van hun vak. De vakken waarvoor er in 2019-2020 een pre-correctie wordt gehouden, zijn te vinden in de Septembermededeling over de eindexamens 2020.

Precorrectie werkt als volgt: via een open aanmelding worden 24 vakdocenten in de gelegenheid gesteld om zelf het centraal examen te maken. De werving daarvoor vindt plaats vanuit zowel de betreffende vakvereniging als het CvTE. Op basis van hun vakinhoudelijke expertise doen de docenten aanbevelingen voor aanscherpingen van het correctievoorschrift. Vakexperts van het CvTE en Cito bekijken deze aanbevelingen en passen het voorlopige correctievoorschrift waar nodig aan.

De rapportage over de pilot precorrectie in het schooljaar 2018-2019 verschijnt in januari 2020 op Examenblad.nl. Een rapportage over de pilot precorrectie, schooljaar 2019-2020, verschijnt in januari 2021 op Examenblad.nl.

Pre+ correctie

In het schooljaar 2019-2020 zal er voor het eerst een nieuwe vorm van precorrectie worden uitgevoerd, te weten pre+ correctie. Nieuw aan deze pilot is de mogelijkheid om naast het correctievoorschrift, ook opgaven te bediscussiëren en eventueel aan te passen. Dat kan echter alleen bij een storende fout, waardoor de opgave niet op de bedoelde wijze door de leerlingen gemaakt kan worden. De vakken waarvoor er in 2019-2020 een pre+ correctie wordt gehouden, zijn te vinden in de Septembermededeling over de eindexamens 2020. De scholen met de betreffende examens ontvangen hierover meer informatie via de mailings vanuit Examenblad.nl.

Testcorrectie

Behalve voor precorrectie werft het CvTE in het schooljaar 2019-2020 ook weer docenten voor een pilot testcorrectie. De vakken waarvoor er in 2019-2020 een testcorrectie wordt gehouden, zijn te vinden in de Septembermededeling over de eindexamens 2020.

Testcorrectie werkt als volgt: via een open aanmelding nemen 20 docenten deel aan de testcorrectie. De testcorrectie wordt georganiseerd vanuit zowel de betreffende vakvereniging als het CvTE. De docenten corrigeren na de afname van het centrale examen het werk van hun leerlingen aan de hand van het voorlopige correctievoorschrift. Vervolgens bespreken de docenten met elkaar het voorlopige correctievoorschrift aan de hand van de leerlingantwoorden. Met elkaar doen ze vervolgens aanbevelingen voor het aanscherpen van het voorlopige correctievoorschrift. Vakexperts van het CvTE en Cito bekijken deze aanbevelingen en passen het voorlopige correctievoorschrift waar nodig aan. Om dat te kunnen doen, wordt het correctievoorschrift later openbaar gemaakt. Hiermee wordt rekening gehouden in de adviestabel rondom de 1e en 2e correctie.

In januari 2021 zal er een rapportage verschijnen over de pilot testcorrectie, schooljaar 2019 – 2020. Een rapportage over de pilot testcorrectie in het schooljaar 2018-2019 verschijnt in januari 2020.

Voor informatie over eerdere pre- en testcorrecties zie de rapportage van de pre- en testcorrectie en de Evaluatie precorrectie Nederlands havo en testcorrectie Nederlands vwo en Evaluatie testcorrectie kunst (algemeen) havo 2019.

Discussieforum

Discussie-bbf voor digitaal CE

Bij de papieren centrale examens kunnen docenten direct na afname (online) discussiëren over de examenopgaven, het correctievoorschrift en de antwoorden van leerlingen. Bij de flexibele en digitale examens ligt dit anders. Hier zijn de opgaven niet direct na afname openbaar. Het CvTE wil docenten daarom in een pilot de gelegenheid bieden al tijdens de afnameperiode met collega’s te spreken over opgaven die nog onder de geheimhouding vallen. Hiervoor is in het schooljaar 2017-2018 een online besloten beveiligd forum (bbf) ingericht. In eerste instantie waren er fora voor de digitale centrale examens voor wiskunde kb en aardrijkskunde kb. In 2018-2019 is dit uitgebreid naar meer vakken: aardrijkskunde, economie, Engels, Nederlands en wiskunde voor zowel vmbo bb als vmbo kb. Naar verwachting kan er in 2019-2020 bij alle flexibele en digitale centrale examens van discussiefora gebruikgemaakt worden. Meer informatie hierover wordt gepubliceerd in de Septembermededeling over de eindexamens 2020.

Op een beveiligd forum kunnen docenten discussiëren over opgaven die nog onder de geheimhouding vallen. De opgave waarover de discussie gaat, wordt dan op het forum getoond.

Het discussieforum helpt bij collegiale consultatie en twijfels bij het nakijken. Zoals is dit leerlingantwoord 1 of 2 punten waard? Of: zouden jullie dit antwoord goed of fout rekenen? Het maakt de Examenlijn van het CvTE echter niet overbodig. Fouten/onvolkomenheden moeten altijd gemeld worden via de Examenlijn.

Voor meer informatie over het discussieforum zal het CvTE per half februari mailings sturen vanuit Examenblad.nl. Docenten die geregistreerd zijn voor de digitale centrale examens waarvoor er een discussieplatform is, ontvangen deze mailings. Om een uitnodiging voor het forum te krijgen, is het noodzakelijk dat de examensecretaris docenten registeert voor een persoonlijke pagina op Examenblad.nl en de afnamedatum(s) toevoegt. Docenten die door hun examensecretaris zijn aangemeld, ontvangen de dag na hun eerste afname een uitnodigingsmail voor het forum. Voor het inloggen op het forum hebben docenten zowel hun e-mailadres als hun mobiele nummer nodig (tweeweg-authenticatie).

Uitleg over het forum en ontwikkelingen ervan vindt u ook in de vakspecifieke informatie in de Septembermededeling op Examenblad.nl.

Digitaal forum het Schoolplein

Wil je met het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en je collega’s in gesprek over de centrale examens? Bezoek dan ons digitale forum het Schoolplein op denkmee.cvte.nl.

Het Schoolplein is een digitaal forum van het CvTE waarop je als docent je mening kunt geven, ervaringen kunt delen en van gedachten kunt wisselen over de centrale (toetsen en) examens en alles wat daarmee samenhangt. De inbreng die wij via dit platform ontvangen, kan bijdragen aan de (door)ontwikkeling van onze uitvoeringspraktijk.

Het CvTE gebruikt dit platform om specifiek vragen aan het onderwijsveld voor te leggen. Daarnaast kan je zelf een idee, uitdaging of discussie posten. Het Schoolplein bestaat uit een open en een besloten deel. Het open forum is voor iedereen toegankelijk. Het besloten deel is alleen toegankelijk voor docenten met een persoonlijke pagina op Examenblad.nl. Op dit besloten deel kan je als docent een discussie of gesprek starten waarvan je het op prijs stelt dat die alleen 'onder docenten' plaatsvindt.

Regiobijeenkomsten met docenten

Het CvTE en Cito willen nadrukkelijker het oor te luisteren leggen bij docenten. Daarom hebben het CvTE en Cito op 20 maart 2018 een eerste regiobijeenkomst (midden, Utrecht) met docenten georganiseerd. Daarna organiseerden het CvTE en Cito op donderdag 1 november 2018 een regiobijeenkomst (zuid, Tilburg) en op dinsdag 26 maart 2019 een regiobijeenkomst (noord, Zwolle). Doel van dit soort bijeenkomsten is om in een positieve sfeer van uitwisseling van informatie en ideeën tot een opbrengst te komen die voor alle belanghebbenden bij centrale examens van nut is. Informatie over deze bijeenkomsten verloopt via Examenblad.nl. Wilt u deze informatie rechtstreeks ontvangen? Meld u dan via uw examensecretaris aan voor een persoonlijke pagina.

Persoonlijke pagina op Examenblad.nl

Wilt u als docent op de hoogte gehouden worden van vakspecifieke meldingen? Dit kan als uw examensecretaris u aanmeldt voor een persoonlijke pagina op Examenblad.nl. In dat geval ontvangt u nieuwsberichten en eventuele aanvullingen voor uw examen/vak per e-mail.

Meer informatie:

Voor (nieuwe) docenten met een examenklas is er de overzichtspagina Ik heb een examenklas. Voor (nieuwe) examensecretarissen is er de overzichtspagina Ik ben examensecretaris.

Heeft u opmerkingen of vragen over een centraal examen neem dan contact op met het Examenloket.

CvTE Backstage

Om meer bekendheid te geven aan de werkzaamheden van het CvTE en om docenten een kijkje in de keuken te geven, maakt het CvTE verschillende filmpjes onder de noemer CvTE TV en CvTE Backstage. De filmpjes gaan onder meer over pre- en testcorrectie, examenvragen en de normering.